U studenom 2014. g. odlukom Ministra znanosti, obrazovanja i sporta Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je dobio Znanstveni centar izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu. Centar se sastoji od dvije istraživačke jedinice: Biomedicinsko istraživanje reprodukcije i razvoja (voditelj: prof. dr. sc. Davor Ježek) i Regenerativna medicina (voditelj: akademik Slobodan Vukičević). Znanstveni centar izvrsnosti proglašen je na vrijeme od pet godina, a temeljem novog vrednovanja njegovo djelovanje se može produljiti na idućih pet godina. Među brojnim obvezama koje Centar preuzima jesu osiguranje iznadprosječne znanstvene kvalitete u području Biomedicine i zdravstva u Republici Hrvatskoj, povećanje međunarodne vidljivosti i prepoznatljivosti hrvatske znanstvene zajednice te edukacija mladih znanstvenika.

Mrežne stranice Znanstvenog centra izvrsnosti za reporduktivnu i regenerativnu medicinu možete posjetiti na sljedećem linku: http://cerrm.mef.hr/hr/.

Od prosinca 2015.g. odlukom Ministra znanoti, obrazovanja i sporta Medicinski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dobio je i Znanstveni centar izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost. Zajedno sa institucijama kćerima Centrom za kliničku primjenu neuroznanosti i Poliklinikom Neuron, a ostale institucije uključene u Centar su KBC Zagreb i Psihijatrijska bolnica Vrapče. Voditelj je prof.dr.sc. Miloš Judaš, direktor Hrvatskog instituta za istraživanje mozga (HIIM) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. HIIM je u proteklih 25 godina bio usmjeren na istraživanje normalnog razvoja i stranje ljudskog mozga te na neurobiološku podlogu glavnih neuroloških, kognitivnih i mentalnih poremećaja. Ovaj Centar promovira novi istraživački program s ciljem uspostave nacionalnog znanstvenog centra izvrsnosti (“HIIM – Centar za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost) u kojem je HIIM središnja točka nacionalne mreže za integraciju, usmjeravanje i unapređivanje inovativnog i translacijskog pristupa ranoj detekciji, liječenju, te rehabilitacija pacijenata sa lezijama mozga. Ovaj program spaja temeljna i klinička istraživanja, a hipoksijsko-ishemijsko oštećenje je ključna tema koja povezuje različite smjerova istraživanja.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je ovime jedina ustanova u Hrvatskoj pri kojoj djeluju dva znanstvena centra izvrsnosti.