Specijalistički

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS NA SVEUČILIŠNE POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE

U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

 

 1. Abdominalna kirurgija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz abdominalne kirurgije
 2. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina – za doktore medicine koji se nalaze na 2., 3. i 4. godini specijalističkog usavršavanju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
 3. Dermatologija i venerologija – za doktore medicine sa završenom prvom godinom specijalizacije iz dermatologije i venerologije
 4. Endokrinologija i dijabetologija – za doktore medicine s položenim državnim ispitom koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz endokrinologije i dijabetologije (poželjno je da su završili najmanje dvije godine specijalističkog programa) i specijaliste interne medicine koji se nalaze na subspecijalizaciji iz endokrinologije i dijabetologije
 5. Epidemiologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz epidemiologije
 6. Fetalna medicina i opstetricija – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom, na specijalističkom usavršavanju iz ginekologije i opstetricije, pedijatrije, patologije ili anesteziologije i za doktore medicine na subspecijalističkom usavršavanju iz fetalne medicine i opstetricije i neonatologije
 7. Gastroenterologija – za doktore medicine na specijalističkom usavršavanju iz gastroenterologije koji se nalaze na 3, 4. ili 5. godini specijalizacije
 8. Ginekologija i opstetricija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz ginekologije i opstetricije, nakon prve godine specijalističkog usavršavanja
 9. Hitna medicina – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom i specijalizante hitne medicine koji se nalaze na višim godinama specijalizacije
 10. Infektologija – za doktore medicine s odobrenom specijalizacijom iz infektologije i pedijatrijske infektologije, nakon prve godine specijalističkog usavršavanja
 11. Internistička onkologija a .– za doktore medicine koji se nalaze u drugoj polovici specijalističkog usavršavanje iz internističke onkologije, odnosno koji su završili najmanje 2,5 godine specijalističkog programa, b. – za doktore medicine koji se nalaze na usavršavanju iz užih specijalizacija: kirurška onkologija, ginekološka onkologija, pedijatrijska hematologija i onkologija, dermatološka onkologija, urološka onkologija, kao i za subspecijaliste navedenih užih specijalizacija, c. – za specijaliste obiteljske medicine ili doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz obiteljske medicine, a koji se žele dodatno educirati iz područja onkologije
 12. Kardiologija – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz kardiologije
 13. Klinička farmakologija s toksikologijom – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz kliničke farmakologije s toksikologijom
 14. Klinička radiologija – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz kliničke radiologije, nakon prve godine specijalističkog usavršavanja
 15. Medicina rada i športa – za pristupnike koji su završili diplomski studij na Medicinskom fakultetu i doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz medicine rada i športa
 16. Menadžment u zdravstvu* – za kandidate sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem iz odgovarajućeg akademskog područja (biomedicinskih, prirodnih i društvenih znanosti), s aktivnim znanjem engleskog jezika i poznavanjem rada na računalu
 17. Nefrologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz nefrologije (završen plan specijalizacije u tzv. zajedničkom deblu)
 18. Neurologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz neurologije, nakon prve godine specijalističkog usavršavanja
 19. Obiteljska medicina – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom koji se nalaze na prvoj godini specijalističkog usavršavanja  iz obiteljske medicine
 20. Oftalmologija i optometrija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz oftalmologije i optometrije
 21. Onkologija i radioterapija – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz onkologije i radioterapije nakon druge godine specijalističkog usavršavanja, i za doktore medicine na usavršavanju iz užih specijalizacija: kirurška onkologija, ginekološka onkologija, pedijatrijska hematologija i onkologija, dermatološka onkologija, urološka onkologija
 22. Opća kirurgija – za liječnike s licencom za samostalan rad koji se nalaze na trećoj godini specijalističkog usavršavanja iz opće kirurgije, uz uvjet da su uspješno završili dio specijalističkog usavršavanja „zajedničko deblo kirurških specijalizacija“
 23. Ortopedija i traumatologija – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom koji se nalazi na specijalističkom usavršavanju iz ortopedije i traumatologije
 24. Otorinolaringologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz otorinolaringologije
 25. Pedijatrija – za doktore medicine sa završenim pripravničkim stažem, položenim stručnim ispitom i dvije godine obavljenog dijela specijalizacije iz pedijatrije
 26. Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija – za doktore medicine s odobrenom specijalizacijom iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, na trećoj ili četvrtoj godini specijalizacije
 27. Psihijatrija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz psihijatrije, nakon prve godine specijalističkog usavršavanja
 28. Psihoterapija – za liječnike specijaliste psihijatre, specijalizante iz psihijatrije i liječnike drugih profila s položenim stručnim ispitom
 29. Sudska medicina – za doktore medicine na specijalističkom usavršavanju iz sudske medicine, specijaliste sudske medicine i doktore medicine zaposlene na radnom mjestu kao liječnik-obducent
 30. Školska i adolescentna medicina – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom, specijalizante školske medicine ili školske i adolescentne medicine, kao i liječnike specijaliste pedijatrije i obiteljske medicine kao dio subspecijalističkog usavršavanja

Upis na studij

Odluku o upisu na studij donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog voditelja studija i odgovarajuće katedre.

Prijava

Kandidati mogu osobno predati u Urudžbeni zapisnik ili poslati poštom propisani obrazac za prijavu i svu dokumentaciju navedenu u tekstu natječaja. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

Obrazac za prijavu – ISPUNJAVA SE ONLINEhttps://phd.mef.hr/studij/prijava

Kad obrazac ispunite, OBAVEZNO ISPRINTAJTE, POTPIŠITE I PRILOŽITE OSTATKU DOKUMENATA!!!

Prilozi uz prijavu:

 1. ovjerena preslika diplome o završenom fakultetu
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika)
 3. rješenje o specijalizaciji (preslika)
 4. izjava ustanove ili osobna pismena izjava pristupnika o plaćanju troškova školarine
 5. ovjeren prosjek ocjena diplomskog studija
 6. preslika domovnice
 7. biljeg u vrijednosti 20kn

PRIJAVU s priloženim dokumentima treba poslati na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Odsjek za poslijediplomske studije, Šalata 3b, 10000 Zagreb.

ŠKOLARINA ZA UPIS u ak. god. 2018./2019. iznosi: 12.000,00 kuna.

*ŠKOLARINA ZA UPIS NA STUDIJ „MENADŽMENT U ZDRAVSTVU“ iznosi: 35.000,00 kuna

Školarina se plaća u cijelosti.

Trošak završnog rada studenti plaćaju na temelju odluke Fakultetskog vijeća važeće u trenutku prijave završnog rada.

Osobe koje su stekle kvalifikaciju u inozemstvu dužne su prethodno na Sveučilištu u Zagrebu ishoditi akademsko priznavanje akademske kvalifikacije stečene u inozemstvu. Svi strani studenti koji će upisivati poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu imaju obvezu uplatiti osiguranje u slučaju nesreće i zdravstveno osiguranje.

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 15. lipnja 2018.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ „MENADŽMENT U ZDRAVSTVU“ JE 30. rujna 2018.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ „SUDSKA MEDICINA“ JE 28. rujna 2018.

ROK  ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ „MEDICINA RADA I ŠPORTA“ JE 28. rujna 2018.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ “OBITELJSKA MEDICINA” JE 31. prosinca 2018.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ “ENDOKRINOLOGIJA I DIJABETOLOGIJA” JE  PRODULJEN DO 31. kolovoza 2018.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ “INTERNISTIČKA ONKOLOGIJA” JE PRODULJEN DO 31. kolovoza 2018.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ “NEFROLOGIJA” JE PRODULJEN DO 31 .kolovoza 2018.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ “PSIHOTERAPIJA” JE PRODULJEN DO 31. kolovoza 2018.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ “ŠKOLSKA I ADOLESCENTNA MEDICINA” JE PRODULJEN DO 31. listopada 2018.