Specijalistički

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS NA SVEUČILIŠNE POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE

U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

 

 1. Abdominalna kirurgija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz abdominalne kirurgije
 2. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina – za doktore medicine koji se nalaze na 2., 3. i 4. godini specijalističkog usavršavanju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
 3. Dermatologija i venerologija – za doktore medicine sa završenom prvom godinom specijalizacije iz dermatologije i venerologije
 4. Endokrinologija i dijabetologija – za doktore medicine s položenim državnim ispitom koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz endokrinologije i dijabetologije (poželjno je da su završili najmanje dvije godine specijalističkog programa) i specijaliste interne medicine koji se nalaze na subspecijalizaciji iz endokrinologije i dijabetologije
 5. Epidemiologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz epidemiologije
 6. Fetalna medicina i opstetricija – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom, na specijalističkom usavršavanju iz ginekologije i opstetricije, pedijatrije, patologije ili anesteziologije i za doktore medicine na subspecijalističkom usavršavanju iz fetalne medicine i opstetricije i neonatologije
 7. Gastroenterologija – za doktore medicine na specijalističkom usavršavanju iz gastroenterologije koji se nalaze na 3, 4. ili 5. godini specijalizacije
 8. Ginekologija i opstetricija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz ginekologije i opstetricije, nakon prve godine specijalističkog usavršavanja
 9. Hitna medicina – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom i specijalizante hitne medicine koji se nalaze na višim godinama specijalizacije
 10. Infektologija – za doktore medicine s odobrenom specijalizacijom iz infektologije i pedijatrijske infektologije, nakon prve godine specijalističkog usavršavanja
 11. Internistička onkologija a .– za doktore medicine koji se nalaze u drugoj polovici specijalističkog usavršavanje iz internističke onkologije, odnosno koji su završili najmanje 2,5 godine specijalističkog programa, b. – za doktore medicine koji se nalaze na usavršavanju iz užih specijalizacija: kirurška onkologija, ginekološka onkologija, pedijatrijska hematologija i onkologija, dermatološka onkologija, urološka onkologija, kao i za subspecijaliste navedenih užih specijalizacija, c. – za specijaliste obiteljske medicine ili doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz obiteljske medicine, a koji se žele dodatno educirati iz područja onkologije
 12. Kardiologija – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz kardiologije
 13. Klinička farmakologija s toksikologijom – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz kliničke farmakologije s toksikologijom
 14. Klinička radiologija – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz kliničke radiologije, nakon prve godine specijalističkog usavršavanja
 15. Medicina rada i športa – za pristupnike koji su završili diplomski studij na Medicinskom fakultetu i doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz medicine rada i športa
 16. Menadžment u zdravstvu* – za kandidate sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem iz odgovarajućeg akademskog područja (biomedicinskih, prirodnih i društvenih znanosti), s aktivnim znanjem engleskog jezika i poznavanjem rada na računalu
 17. Nefrologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz nefrologije (završen plan specijalizacije u tzv. zajedničkom deblu)
 18. Neurologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz neurologije, nakon prve godine specijalističkog usavršavanja
 19. Obiteljska medicina – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom koji se nalaze na prvoj godini specijalističkog usavršavanja  iz obiteljske medicine
 20. Oftalmologija i optometrija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz oftalmologije i optometrije
 21. Onkologija i radioterapija – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz onkologije i radioterapije nakon druge godine specijalističkog usavršavanja, i za doktore medicine na usavršavanju iz užih specijalizacija: kirurška onkologija, ginekološka onkologija, pedijatrijska hematologija i onkologija, dermatološka onkologija, urološka onkologija
 22. Opća kirurgija – za liječnike s licencom za samostalan rad koji se nalaze na trećoj godini specijalističkog usavršavanja iz opće kirurgije, uz uvjet da su uspješno završili dio specijalističkog usavršavanja „zajedničko deblo kirurških specijalizacija“
 23. Ortopedija i traumatologija – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom koji se nalazi na specijalističkom usavršavanju iz ortopedije i traumatologije
 24. Otorinolaringologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz otorinolaringologije
 25. Pedijatrija – za doktore medicine sa završenim pripravničkim stažem, položenim stručnim ispitom i dvije godine obavljenog dijela specijalizacije iz pedijatrije
 26. Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija – za doktore medicine s odobrenom specijalizacijom iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, na trećoj ili četvrtoj godini specijalizacije
 27. Psihijatrija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz psihijatrije, nakon prve godine specijalističkog usavršavanja
 28. Psihoterapija – za liječnike specijaliste psihijatre, specijalizante iz psihijatrije i liječnike drugih profila s položenim stručnim ispitom
 29. Sudska medicina – za doktore medicine na specijalističkom usavršavanju iz sudske medicine, specijaliste sudske medicine i doktore medicine zaposlene na radnom mjestu kao liječnik-obducent
 30. Školska i adolescentna medicina – za doktore medicine s položenim stručnim ispitom, specijalizante školske medicine ili školske i adolescentne medicine, kao i liječnike specijaliste pedijatrije i obiteljske medicine kao dio subspecijalističkog usavršavanja

Upis na studij

Odluku o upisu na studij donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog voditelja studija i odgovarajuće katedre.

Prijava

Kandidati mogu osobno predati u Urudžbeni zapisnik ili poslati poštom propisani obrazac za prijavu i svu dokumentaciju navedenu u tekstu natječaja. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

Obrazac za prijavu – ISPUNJAVA SE ONLINEhttps://phd.mef.hr/studij/prijava

Kad obrazac ispunite, OBAVEZNO ISPRINTAJTE, POTPIŠITE I PRILOŽITE OSTATKU DOKUMENATA!!!

Prilozi uz prijavu:

 1. ovjerena preslika diplome o završenom fakultetu
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika)
 3. rješenje o specijalizaciji (preslika)
 4. izjava ustanove ili osobna pismena izjava pristupnika o plaćanju troškova školarine
 5. ovjeren prosjek ocjena diplomskog studija
 6. preslika domovnice
 7. biljeg u vrijednosti 20kn

PRIJAVU s priloženim dokumentima treba poslati na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Odsjek za poslijediplomske studije, Šalata 3b, 10000 Zagreb.

ŠKOLARINA ZA UPIS u ak. god. 2018./2019. iznosi: 12.000,00 kuna.

*ŠKOLARINA ZA UPIS NA STUDIJ „MENADŽMENT U ZDRAVSTVU“ iznosi: 35.000,00 kuna

Školarina se plaća u cijelosti.

Trošak završnog rada studenti plaćaju na temelju odluke Fakultetskog vijeća važeće u trenutku prijave završnog rada.

Osobe koje su stekle kvalifikaciju u inozemstvu dužne su prethodno na Sveučilištu u Zagrebu ishoditi akademsko priznavanje akademske kvalifikacije stečene u inozemstvu. Svi strani studenti koji će upisivati poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu imaju obvezu uplatiti osiguranje u slučaju nesreće i zdravstveno osiguranje.

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 15. lipnja 2018.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ „MENADŽMENT U ZDRAVSTVU“ JE 31. kolovoza 2018.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ „SUDSKA MEDICINA“ JE 28. rujna 2018.

ROK  ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ „MEDICINA RADA I ŠPORTA“ JE 28. rujna 2018.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ “OBITELJSKA MEDICINA” JE 31. prosinca 2018.