Javna rasprava – 24.04.2017.

Objavljeno 04.04.2017.

Sveučilište u Zagrebu
MEDICINSKI FAKULTET
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA

Broj: 10106-10/15-2017.
Zagreb,  03. 04. 2017.

P  O  Z  I  V

 Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u

P O N E D J E L J A K, 24. travnja 2017. godine u 13,30 sati
na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje

1. Pristupnica: Ksenija Vučur, dr. med., naslov prijedloga: „Prognostičko značenje karotidne bolesti u bolesnika sa simptomatskom perifernom arterijskom bolesti“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Mladen Perić
2. akademik Davor Miličić
3. dr. sc. Marko Ajduk, znanstveni savjetnik
MENTOR: doc. dr. sc. Mislav Vrsalović

2. Pristupnik: Zvonimir Ostojić, dr. med., naslov prijedloga: „Procjena težine paravalvularne regurgitacije nakon transkateterske ugradnje aortne valvule koristeći testove agregacije trombocita“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Željko Sutlić
2. prof. dr. sc. Jadranka Šeparović-Hanževački
3. prof. dr. sc. Silva Zupančić-Šalek
MENTOR: doc. dr. sc. Joško Bulum

3. Pristupnica: Silva Pukšić, dr. med., naslov prijedloga: „Utjecaj vježbanja joge na kvalitetu života i markere upale u bolesnika od reumatoidnog artritisa“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.  prof. dr. sc. Simeon Grazio
2.  prof. dr. sc. Marija Jelušić
3.  doc. dr. sc. Miroslav Mayer
MENTOR: prof. dr. sc. Jadranka Morović-Vergles

4. Pristupnica: Anđela Jukić, dr. med., naslov prijedloga: „Učinak topičkog bromfenaka u prevenciji pseudofaknog cistoidnog makularnog edema kod pacijenata s neproliferativnom dijabetičkom retinopatijom“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1. prof. dr. sc. Damir Katušić
2. doc. dr. sc. Tomislav Kuzman
3. prof. dr. sc. Zoran Vatavuk
MENTOR: doc. dr. sc. Miro Kalauz

5. Pristupnica: Ana Ostojić, dr. med., naslov prijedloga: „Povezanost polimorfizma gena CXCL9 i CXCL10 s pojavom akutnog odbacivanja presatka nakon transplantacije jetre“
STRUČNO POVJERENSTVO:
1.   doc. dr. sc. Tatjana Filipec Kanižaj
2.   prof. dr. sc. Drago Batinić
3.   prof. dr. sc. Neven Ljubičić
MENTOR: doc. dr. sc. Anna Mrzljak
SU-MENTOR: doc. dr. sc. Tomislav Kelava

Predsjednika Odbora za doktorske radove
i znanstvena zvanja:

Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, v. r.