SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET raspisuje N A T J E Č A J za izbor:

U KATEDRI ZA RADIOLOGIJU
–       dva suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

U KATEDRI ZA UROLOGIJU
–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Urologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

a) u  Klinici za urologiju, Klinički bolnički centar Zagreb
–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Urologija
–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Urologija

U KATEDRI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU
a) u Klinici za ženske bolesti i porode, Klinički bolnički centar Zagreb
–       jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija

U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU
–       dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za plućne bolesti Jordanovac, Klinički bolnički centar Zagreb

–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog redovitog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, KB Dubrava

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane  zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja  na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.

Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».

Natječaj je objavljen 06. 04. 2016. godine, Narodne novine br.: 30.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu)  dostavljaju se  na adresu:
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3