Životopis

Prof. dr. sc. Marijan Klarica
Dekan

Marijan Klarica rođen je 21. kolovoza 1960. u Benkovcu, Hrvat, državljanin RH, oženjen, dvoje djece. Od 1979. do 1984. studirao je i završio Medicinski fakultet u Zagrebu, a od 1985. do 1986. završio je liječnički staž i položio liječnički struč- ni ispit. Godine 1986.–87. odslužio je vojni rok, 1985.–88. odslušao je i polo- žio poslijediplomski studij iz Pretkliničke eksperimentalne farmakologije na Medicinskom falkultetu u Zagrebu i obranio magistarski rad pod naslovom ”Uloga osmotski aktivnih tvari u regulaciji intrakranijalnog tlaka”. Godine 1992. obranio je disertaciju ”Uloga osmolalnosti likvora u patofiziologiji intrakranijalnog tlaka” na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1985. izabran je za stručnog suradnika na Zavodu za farmakologiju. Godine 1988. izabran je u znanstvenog asistenta u Zavodu za farmakologiju, a nakon obrane disertacije 1992. izabran je za višeg asistenta na tome Zavodu. Od 1991. do 1993. godine radi u Glavnom sanitetskom stožeru RH (organizira prikupljanje i raspodjelu lijekova i sanitetskog materijala prema potrebama).

Od 1994. do 1995. bio je na postdoktorskom usavršavanju u Synthelabo Recherche u Francuskoj (Pariz). Docent na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu bio je od 1997. do 2002. godine. Od 2002. do 2007. bio je u zvanju izvarednog profesora na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Od 2007. do danas redoviti je profesor (od 2012. u trajnom zvanju) na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Od 1998. do 2000. godine, imenovan od dekana, bio je o.d. ravnatelja Centra za kliničku primjenu neuroznanosti, Zagreb. Godine 2000. izabran je za ravnatelja Centra za kliničku primjenu neuroznanosti i tu je funkciju vršio do 2009. godine. Godine 2009. izabran je za prodekana za upravu i poslovanje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od akademske godine 2012./13. pročelnik je Katedre za farmakologiju i predstojnik Zavoda za farmakologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Marijan Klarica je produktivni znanstvenik. Publicirao je ukupno 145 stručo-znanstvenih publikacija: 50 znanstvenih radova, od kojih su 33 rada objavljena u časopisima indeksiranima u Current Contents, 8 u bazi SCI i 9 u drugim časopisima; 19 sažetaka u časopisima indeksiranima u Current Contents te 76 ostalih kongresnih sažetaka. Navedeni znanstveni radovi profesora Klarice citirani su 374 puta, a h–indeks je 12 (prema WOS, prosinac 2015.). Profesor Klarica je bio suradnik i voditelj znanstvenih projekata financiranih od Ministarstva znanosti, tehnologije i sporta RH, pri čemu treba istaknuti vođenje znanstvenog programa ”Cerebrospinalna pato fiziologija i ultrazvuk” (MZOS, 2007.– 2014.). Također je bio suradnik na HRZZ projektu, glavni istraživač projekata Kratkoročne potpore istraživanja Sveučilišta u Zagrebu i glavni istraživač na dva tehnologijska projekta (MZOS). Bio je pozvani predavač na više od 10 međunarodnih i više od 30 domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Član je nekoliko stručno–znanstvenih društava, od kojih treba posebno istaknuti angažman u Hrvatskom društvu farmakologa i Hrvatskom društvu za neuroznanost.

Aktivno je sudjelovao u organizaciji većeg broja znanstvenih i stručnih skupova, bio gostujući urednik znanstvenih časopisa i zbornika znanstvenih radova, član uredničkih odbora znanstvenih časopisa, recenzent znanstvenih radova i projekata, a od 2014. godine predsjednik je upravnog odbora časopisa Croatian Medical Journal. Dobitnik je sljedećih nagrada:

  • Državna nagrada za znanost (znanstveno dostignuće iz biomedicinskog područja) za 2010. godinu
  • Dvije nagrade za najbolji znanstveni rad (za 2010. i 2011.) od ravnatelja Instituta Ruđer Bošković.
  • Posebna nagrada rektora Sveučilišta u Zagrebu za rad u sveučilišnim tijelima 2014. godine.
  • Nagrada HAZU za područje medicinskih znanosti za 2014. godinu.

Osim znanstvene djelatnosti, profesor Klarica ima i izrazito veliko nastavno opterećenje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi a za potrebe nastave napisao je više od 20 nastavnih tekstova. Pokazao se i vrsnim i angažiranim mentorom studentskih znanstvenih radova, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Profesor Klarica je jedan od predstavnika našeg fakulteta u tijelima Sveučili- šta u Zagrebu: član je Odbora za prora- čun Sveučilišta, Fonda za razvoj Sveučilišta, Vijeća biomedicinskog područja Sveučilišta, a od 2009. godine je član Senata Sveučilišta u Zagrebu.