Životopis

Prof. dr. sc. Davor Ježek
Prodekan za međunarodnu suradnju

Prof. dr.sc. Davor Ježek, redoviti profesor u Zavodu za histologiju i embriologiju, bio je voditelj nekoliko domaćih i međunarodnih projekata te jednog kolaborativnog projekta MZOS vezanih uz razvojnu biologiju, reproduktivnu medicinu i andrologiju. Ujedno je i voditelj Banke sjemenika pri KBC Zagreb. Koordinator je dijela međunarodnog projekta EU/FP 7 ”Biocomet” koji se odvija pri Medicinskom fakultetu Sveu- čilišta u Zagrebu. U novoproglašenom Znanstvenom centru izvrsnosti Medicinskog fakulteta prof. Ježek je voditelj Istraživačke jedinice ”Biomedicinsko istraživanje reprodukcije i razvoja”. Također je voditelj i translacijskog programa ”Biomedicinsko istraživanje reprodukcije i razvoja – klinička primjena” u sklopu Centra za translacijska i klinička istraživanja Medicinskog fakulteta i Kliničkog bolničkog centra ”Zagreb”.

Publicirao je više od 47 radova indeksiranih u Current Contents/SCIE (Q1=9; Q2=8; Q3=5; Q4=13) koji su citirani u obliku 539 (baza SCOPUS) odnosno 490 (baza WOS) nezavisnih citata. Također je autor ili koautor 13 radova indeksiranih u sekundarnim međunarodnim indeksima, više studentskih priručnika, poglavlja u knjigama i preko 200 kongresnih sažetaka. Urednik je knjige ”Atlas on the human testis: normal morphology and pathology” (izdavač: Springer Verlag, London, 2013.) koja je do sada ”skinuta” s mrežne stranice više od 7000 puta i uvrštena u 25% najuspješnijh knjiga iz područja medicine izdavača Springer za 2013. godinu. Voditelj je i jedan od osnivača Sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog integriranog studija medicine na engleskome jeziku. Do izbora na funkciju prodekana za međunarodnu suradnju tijekom prijašnjih mandata Uprave Fakulteta, u dva navrata je obnašao funkciju pomoćnika dekana. Vodi ili je član niza povjerenstava pri Medicinskom fakultetu (Povjerenstvo za međunarodnu suradnju, Povjerenstvo za priznavanje razdoblja studija u inozemstvu, Povjerenstvo za nastavu i sl.). Također je ECTS koordinator Fakulteta te predsjednik Povjerenstva za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu. Prof. Ježek ima bogatu mrežu međunarodnih kontakata od kojih je za istaknuti one sa Sveučilištem u Hamburgu i Innsbrucku.

Član je mnogobrojnih domaćih i međunarodnih udruga iz područja andrologije, reproduktivne medicine, mikroskopije i razvojne biologije. U mandatu 2009.-2015. kao pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju, a potom i kao prodekan prof. Ježek je dao znatan doprinos razvijanju korisnih međunarodnih odnosa, međunarodne mobilnosti, Studiju medicine na engleskome jeziku, pa time i općem ugledu Fakulteta.