Fizika i biofizika

Naziv kolegija

Fizika i biofizika

ECTS

6.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P20/S16/PK24

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Ozren Gamulin, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Sanja Dolanski Babić, Nastavnik
dr. sc. Kristina Serec, Nastavnik
dr. sc. Marko Škrabić, Nastavnik
doc. dr. sc. Vlasta Mohaček Grošev, Nastavnik
Nikola Šegedin, Nastavnik
dr. sc. Hrvoje Hršak, Nastavnik
Maria Krajačić, Nastavnik
Luka Luketin, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave fizike je studentima medicine prikazati kako se na temelju znanja osnovnih fizikalnih zakona mogu opisati biološki procesi i građa bioloških sistema na molekularnoj razini. U proučavanju metaboličkih procesa i djelovanja našeg organizma s okolinom rabe se jednostavni modeli. Oni se osnivaju s jedne strane na saznanjima o načelima prijenosa energije i tvari unutar bioloških sistema, a s druge strane na djelovanju vanjskih izvora energije na biološki sistem. Zadatak nastave je upoznati studente sa  znanjima iz izabranih dijelova fizike te im na primjerima u seminarskoj nastavi, približiti način razmišljanja kojim se to znanje primjenjuje u medicini. Praktične vježbe imaju zadaću naučiti studenta kako prikazati rezultate mjerenja te ga uputiti u osnovne vještine rukovanja jednostavnim mjernim uredajima, koje će kasnije sretati u medicinskoj praksi.


Struktura predmeta

Kontinuirana nastava je u zimskom semestru od 07.10.2019. do 17.01.2020. Studenti su podijeljeni u 4 glavne skupine (A,B,C,D). Svaka skupina jedan dan u tjednu ima nastavu iz fizike. Skupine su podijeljene u tri grupe (1,2,3) koje se tijekom dana izmjenjuju na seminarima i vježbama. Na vježbama studenti su razvrstani u sedam podgrupa. Svaka podgrupa radi svoju vježbu i ciklički se izmjenjuju kroz sedam tjedana dok se ne odrade sve vježbe.


Provjera znanja

Ispit se sastoji od: pismenog, praktičnog i usmenog dijela.


- tijekom održavanja nastave na svakom terminu vježbi (od 1. do 7.) studenti pristupaju malim provjerama znanja potpomognutim računalima. Provjere znanja održavaju se u prvih 30 minuta svakog termina vježbi. Na tim provjerama znanja studenti odgovaraju na 6 pitanja povezana s gradivom vježbe koju taj dan rade te mogu ukupno steći do 6 bodova na svakoj vježbi. Na kraju svih održanih vježbi, iz osvojenog broja bodova generira se ocjena iz vježbi. Dobivena ocjena iz vježbi je 20% konačne ocjene iz kolegija.


- tijekom održavanja nastave na svakom terminu seminara (od 1. do 8.) voditelji seminara usmeno provjeravaju jesu li studenti savladali gradivo. Pitanja i ishode učenja mogu naći na LMS. 


Parcijalni testovi se ne prijavljuju preko studomata, a pismeni ispit je u terminu oglašenih rokova i mora se prijaviti preko studomata.


- tijekom održavanja nastave studenti polažu dva parcijalna testa od po 18 pitanja koji pokrivaju gradivo s predavanja i seminara; student je položio parcijalni test ako je ispravno odgovorio najmanje na 11  pitanja (61%)


-studenti mogu pristupiti drugom parcijalnom testu samo ako su položili prvi parcijalni test


-prvi parcijalni test obuhvaća gradivo obrađeno na vježbi B (matematičke funkcije), predavanjima numeriranim kao 1-5 te seminarima 1-4


-drugi parcijalni test obuhvaća gradivo obrađeno na  predavanjima numeriranim kao 6-11 te seminarima 5 - 8


- ukoliko je položio oba parcijalna testa i zadovoljio na seminarima student je oslobođen polaganja pismenog dijela ispita. 


- pismeni ispit je također u obliku testa; za prolaznu ocjenu potrebno je točno odgovoriti na 23 pitanja od postavljenih 36 (64%); bez položenog pismenog ispita student ne može pristupiti usmenom ispitu. Kod trećeg izlaska na ispit studenti mogu pristupiti usmenom ispitu i ako ne polože pismeni dio.


- praktični dio ispita, koji nema ocjenu već se na njemu može samo proći ili pasti, studenti moraju položiti bez obzira na ocjenu na malim provjerama znanja.


- studenti se praktičnog dijela ispita mogu osloboditi ako polože praktični kolokvij koji će se održati odmah nakon odslušane nastave


- student smije pristupiti pismenom i usmenom ispitui bez položenog praktičnog ispita, ali mora pristupit praktičnom ispitu. Student ne može dobiti ocjenu cijelog ispita dok ne položi i praktični ispit


- jednom položeni pismeni i praktični ispiti priznaju se u sljedećim rokovima do ponovnog upisa kolegija


- usmenim ispitom provjerava se teorijsko znanje stečeno tijekom nastave na predavanjima i seminarima


- ukupna ocjena iz Fizike i biofizike računa se po formuli:


- Ukupna ocjena = 0.2*ocjena iz provjera znanja na vježbi + 0.8*završna ukupna ocjena iz pismenog i usmenog ispita.


ZAMOLBE za priznavanje ispita iz kolegija mogu se predati u Tajništvu Zavoda za fiziku i biofiziku zaključno s 22.10.2019.


Ispitni rokovi i terminiRedoviti rokovi

Datum

Zimski

13.01.2020.

Ljetni

13.07.2020.

Jesenski

07.09.2020.
15.09.2020.


Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo


1. J. Brnjas-Kraljević, D. Krilov: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2012.


2. M. Balarin, D. Broz: Vježbe iz fizike, Medicinski fakultet, Zagreb, 1999.


3. Nastavni tekstovi uz seminare


B. Dopunsko štivo


1. Nastavni tekstovi na Internet stranicama Zavoda za fiziku i biofiziku (http://physics.mef.hr) i (http://lms.mef.hr)


2. J. Brnjas-Kraljević: Struktura materije i medicinska dijagnostika, Medicinska naklada, Zagreb, 2001


3. G. Ronto, I. Tarjan: An Introduction to Biophysics with medical orientation, Akademiai Kaido, Budapest 1994.


4. D.M. Burns, S.G.G. MacDonald: Fizika za biologe i medicinare, Školska knjiga, Zagreb 1975.


5. J. B Marion, W. F. Hornyak: General Physics with bioscience essays, John Wiley and sons, New York,1985.


Plan