Medicinska biologija

Naziv kolegija

Medicinska biologija

ECTS

10.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P40/S17/PK43

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Floriana Jakuš, Voditelj predmeta
Anja Bukovac, Nastavnik
Marta Himelreich Perić, dr. med., Nastavnik
Mihaela Bobić Rasonja, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Nino Sinčić, Nastavnik
dr. sc. Anja Kafka, Nastavnik
Valentina Karin Kujundžić, Nastavnik
doc. dr. sc. Frane Paić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Tamara Nikuševa Martić, Nastavnik
doc. dr. sc. Ana Katušić Bojanac, Nastavnik
prof. dr. sc. Ljiljana Šerman, Nastavnik
prof. dr. sc. Nataša Jovanov Milošević, Nastavnik
prof. dr. sc. Maja Vlahović, Nastavnik
prof. dr. sc. Nives Pećina-Šlaus, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

U predmetu Medicinska biologija studenti će se upoznati sa temeljnim postavkama suvremene

biološke znanosti čija su dostignuća danas neophodna za razumijevanje,  dijagnostiku i terapiju

bolesti  u  čovjeka  te  budućnost  medicine.  Studenti  će  upoznati  osnove  biologije  stanice,

molekularne biologije, razvojne biologije, ekologije i genetike s posebnim naglaskom na važne

stanične  procese  i  molekularne  mehanizme  koji  se  danomice  otkrivaju  i  potvrđuju  kao

integrativni faktori različitih područja biološke znanosti relevantnih za medicinsku problematiku

Nastava  je  organizirana  u  vidu  predavanja,  seminara i  vježbi  povezanih  jednom  tematskom

cjelinom. Na predavanjima će se objasniti osnovne postavke koje će se razrađivati preko vježbi i

seminara. Posebno će se posvetiti pažnja individualnom radu svakog studenta na vježbama u cilju

boljeg  razumijevanja  eksperimentalnog rada  i  razvijanja  praktičnih  vještina.  Na  seminarima  će

studenti raspravljati i rješavati probleme/slučajeve i pripremati prezentacije samostalno ili u timu.

 


Broj sati predavanja: 40


Broj sati seminara: 17


Broj sati vježbi: 43


Ukupan broj sati: 100


Datum održavanja nastave: 03.10.2017.-20.03.2018.


Struktura predmeta

Biologija


Provjera znanja

Način provjere znanja


Ispit se sastoji od usmenog i pismenog dijela. Pismeni dio podijeljen je na tri parcijalna testa koji se održavaju za vrijeme trajanja nastave (B1, B2, B3, a kojima je student obavezan pristupiti). Ako student položi sva tri parcijalna testa, može pristupiti završnom usmenom ispitu već u izvanrednom predroku. Studenti koji nisu zadovoljili parcijalne testove, mogu ih ponoviti u slijedećim ispitnim rokovima i nakon prolazne ocjene pristupiti usmenom završnom ispitu. Jedanput položen, bilo koji dio parcijalnog testa ne mora se ponavljati, osim kada student ne prihvati konačnu ocjenu.


B. Oblici i termini provjere znanja


1) Parcijalni testovi


B1: 13.12.2018.


B2: 06.02.2019.


B3: 19.03.2019.


2) Ispiti (završni)


    a) uvjeti za pristup ispitu su položeni parcijalni testovi


    b) završni ispit je usmeni


    c) ispitni rokovi i terminiRedovoti rokoviDatum
Zimski

.

Ljetni

4.7.2019.

12.7.2019.

Jesenski

4.9.2019.

12.9.2019.

Izvanredni rokovi 
1.20.03.2019.
2. 
3. 
4. 

Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo


1. Cooper GM i Hausman RE: Stanica - molekularni pristup; ur: G.Lauc Medicinska naklada,

Zagreb, 2010. (The Cell - a molecular approach, Washington D.C., ASM Press)

2. Turnpenny P, Ellard S: Emeryjeve osnove medicinske genetike, 14. izdanje, ur: F. Bulić-Jakuš

i I. Barišić, Medicinska naklada, Zagreb, 2011, odabrana poglavlja


B. Dopunsko štivo
01. B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter (2008) : Molecular Biology

of the Cell, Fourth Edition, Garland Publishing, Inc., New York & London

02. Gilbert SF: Developmental Biology, Sinauer, 9/ed, 2010


Plan