Medicinski engleski I

Naziv kolegija

Medicinski engleski I

ECTS

0.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

S20

Izvođači kolegija

Aleksandra Žmegač-Horvat, V. pred., Voditelj predmeta

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Kolegij medicinski engleski pretpostavlja znanje jezika na razini intermediate/upper intermediate (CEF independent user level/B2), s kojim velika većina studenata upisuje studij medicine.


Studenti ovaj kolegij upisuju na prvoj godini i slušaju ga tijekom svih šest godina studija, s ukupnim brojem od 120 sati seminara (po 20 sati godišnje).


Prvi dio kolegija (1. godina) predstavlja uvod u medicinsku terminologiju, tj. bavi se morfologijom medicinskih termina i tvorbom riječi. Usvajanjem određenoga broja najfrekventnijih osnova riječi, prefiksa i sufiksa, studenti će ovladati svojevrsnim alatom koji će im omogućiti ne samo prepoznavanje velikoga broja medicinskih termina, već i tvorbu riječi prema potrebi. Tako će ovaj dio kolegija Medicinski engleski biti stanovita potpora u savladavanju goleme anatomske nomenklature koja čini dio programa kolegija Anatomija na 1. godini studija.


Cilj je kolegija usvajanje znanja (prepoznavanje i aktivna uporaba ključnih termina na engleskome jeziku vezanih uz seminarske teme pojedinih godina; definiranje pojmova na engleskome jeziku vezanih uz zadana područja; opisivanje fizioloških i patoloških procesa; primjenu ključnog vokabulara za prikaz slučaja na engleskome jeziku; razlikovanje i pravilna primjena stručne i nestručne razine (registra) profesionalnih termina na engleskome jeziku) i vještina (odabiranje relevantnih informacija o zadanoj seminarskoj temi; formuliranje podataka u obliku natuknica na engleskome jeziku; organizacija podataka u smisleno strukturiranu prezentaciju; usmena prezentacija  zadane teme na engleskome jeziku; sastavljanje bilježaka na engleskome jeziku slušajući izlaganja kolega; sažimanje tekstova; pravilan izgovor i pisanje medicinskih termina na engleskome jeziku vezanih uz odabrana područja; sastavljanje tipičnog prikaza slučaja na engleskome jeziku; prijevod sažetka vlastitoga diplomskog rada s hrvatskoga na engleski jezik) od kojih mnoge pripadaju tzv. akademskim vještinama u širem smislu. To se poglavito odnosi na vještinu usmenog prezentiranja profesionalnih sadržaja koja ima svoja pravila, i čije savladavanje danas predstavlja nezaobilazni alat komunikacije u suvremenom, internacionalnom profesionalnom okružju, a posebice u medicini kao jednoj od najpropulzivnijih grana znanosti. 


Struktura predmeta

Broj sati predavanja: -

Broj sati seminara: 20

Broj sati vježbi: -

Ukupan broj sati: 20


Provjera znanja

Način provjere znanja: Tijekom kolegija na seminarima se provodi kontinuirana provjera znanja, te se stjecanjem određenog broja bodova može postići oslobađanje od obvezatnog završnog kolokvija. Završni kolokvij integriran je u satnicu i odvija se posljednjeg, 10. tjedna nastave. Polaže se u pismenom obliku.


B. Oblici i termini provjere znanja


1). Kontinuirana provjera: Tijekom svakoga sata provodi se kontinuirana provjera znanja (informal checks), u usmenim i pismenim oblicima specifičnim za nastavu jezika, kojom studenti mogu stjeći određeni broj bodova i na taj način biti oslobođeni polaganja završnog kolokvija.


2). Završni kolokvij: Studenti koji tijekom nastave nisu stekli potreban broj bodova, u posljednjem (10.) tjednu nastave polažu pismeni kolokvij na bazi pass/fail (prolaz/pad).


VI. POPIS ISPITIVAČA


01. Aleksandra Žmegač Horvat, prof.


Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo

01. Handouts – Introduction to Medical Terminology (skripta)

02. Medical English Workbook: Žmegač Horvat, Medicinskanaklada (radna bilježnica)

B. Dopunsko štivo

01. Dorland’s Illustrated Medical Dictionary: Saunders

02. Enciklopedijski rječnik humanog i veterinarskogmedicinskog nazivlja: HAZU, LZ Miroslav

Krleža


03. Englesko-hrvatski medicinski rječnik: Školska knjiga


04. Hrvatsko-engleski et v.v. rječnik medicinskoga nazivlja: Tanay, Medicinska naklada


Plan