Imunologija

Naziv kolegija

Imunologija

ECTS

4.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P14/S21/PK15

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Hrvoje Banfić, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Drago Batinić, Suvoditelj predmeta
prof. dr. sc. Danka Grčević, Nastavnik
prof. dr. sc. Dora Višnjić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Mirza Žižak, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Vesna Lukinović Škudar, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Tomislav Kelava, Nastavnik
dr. sc. Ljiljana Poljak, Nastavnik
dr. sc. Hrvoje Lalić, Nastavnik
dr. sc. Alan Šućur, Nastavnik
dr. sc. Vilma Dembitz, Nastavnik
dr. sc. Darja Flegar, Nastavnik
Barbara Tomić, dr. med., Nastavnik
Dino Šisl, dr. med., Nastavnik
Maša Filipović, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Mladen Knotek, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Predstojnik Zavoda za fiziologiju


Pročelnik Katedre za fiziologiju i imunologiju


Prof. dr. sc. Hrvoje Banfić           


Broj sati predavanja:   11


Broj sati seminara:      24


Broj sati vježbi:            15


Ukupan broj sati:           50


ECTS 4,0


Struktura predmeta

II. I. USTROJSTVO NASTAVE


TURNUSI


Broj turnusa:    2


Trajanje jednog turnusa: 5 tjedana, uključivši predispitnu pauzu


Datumi održavanja turnusne nastave:


Turnus br.: 


1. - 30. 09. - 31 10. 2019.  


2. - 18. 11. - 20 12. 2019.


II.   IZOSTANCI S NASTAVE


      S nastave student može izostati samo iz opravdanih razloga uz predočenje vjerodostojne potvrde (ispričnica studentske poliklinike ili sl.). Tijekom trajanja turnusa može se opravdano izostati najviše s tri (3) seminara i s jedne (1) vježbe. Gradivo seminara s kojeg je izostao, student mora usmeno kolokvirati kod nastavnika koji je vodio seminar, u vrijeme njegovih konzultacija, najkasnije do kraja turnusa. Studenti koji nakon turnusa pristupaju pismenom ispitu dužni su izostale seminare kolokvirati prije prijave za ispit. Za pristupanje usmenom kolokviju potrebno je u pripremnoj prostoriji za vježbe (gđa. Frljak) podići “uputnicu” za kolokvij uz predočenje ispričnice. Vježbe s kojih je student izostao također se moraju nadoknaditi, a nadoknade vježbi organiziraju se u pravilu na kraju svakog turnusa.


      Izostanak sa seminara i/ili vježbe u pravilu se ne može nadoknaditi dolaskom u drugu studentsku skupinu. Iznimno, studenti koji na dan seminara i/ili vježbe imaju unaprijed zakazanu neku opravdanu obvezu mogu, uz predočenje potvrde, odraditi seminar i/ili vježbu u drugoj studentskoj skupini, ako se prije planiranog seminara ili vježbe jave nastavniku koji vodi taj seminar ili vježbu


     Ako student izostane više od dopuštenog broja seminara i/ili vježbi (bez obzira na to jesu li u međuvremenu dopušteni izostanci seminara nadoknađeni kolokvijem), nadoknada ostalih seminara i/ili vježbi može se odobriti samo na temelju zamolbe upućene Katedri za fiziologiju i imunologiju putem referade u Tajništvu fakulteta, uz koju je potrebno priložiti dokumentaciju kojom se izostanci opravdavaju.


     Uvjet za potpis iz imunologije jest uredno pohađanje svih oblika nastave, odnosno nadoknada propuštene nastave prema prethodno navedenim pravilima.


     Indeksi za potpis se primaju u pripremnoj prostoriji za vježbe Zavoda za fiziologiju svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 sati.


Provjera znanja

IV. PROVJERA ZNANJA


A. Način provjere znanja


Znanje se provjerava tijekom nastave na seminarima i obvezatnim kolokvijima na vježbama, te završnim ispitom, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.


B. Oblici i termini provjere znanja


1) Provjera znanja tijekom nastave na seminarima i vježbama


    Studenti moraju unaprijed proučiti propisano gradivo seminara i vježbi. Znanje na seminarima može biti ocijenjeno pozitivno (+) ili negativno (-). Negativna se ocjena sa seminara ne može ispraviti kolokviranjem kod nastavnika. Tri pozitivne ocjene sa seminara i vježbi (3+) vrijede jedan bod koji će se pribrojiti ukupnom broju bodova postignutom na testu. Tri negativne ocjene (3-) dobivene na seminarima vrijede jedan negativan bod koji će se oduzeti od ukupnog broja postignutog na testu. Ti će se bodovi samo pri prvom izlasku na test pribrojiti bodovima stečenima na testu, studentima koji prijeđu fiksni eliminacijski prag. Na vježbama se ocjenjuje uspješnost izrade praktičnog dijela vježbe i pokazano teorijsko znanje. Ako student nije uspješno izradio praktični dio vježbe, tu će vježbu morati nadoknaditi na kraju turnusa. Ako je student dobio negativnu ocjenu (-) iz teorijskog znanja, mora je ispraviti kolokvijem kod voditelja vježbe do kraja turnusa.


2) Završni ispit iz imunologije


    Ispit iz imunologije obuhvaća propisano gradivo koje je obrađeno na predavanjima, seminarima i vježbama, prema popisu ispitnog gradiva. Ispit je pismeni i usmeni. Ispit se polaže nakon odslušane nastave iz imunologije u trajanju od 5 tjedna.


    Pismeni ispit iz imunologije sastoji se od ukupno 40 pitanja. Trajanje pismenog ispita je jedan sunčani sat. Uvjet pristupanju usmenom ispitu jest položeni pismeni ispit. Usmeni ispit polaže se u roku od najviše pet dana nakon pismenog ispita.


     Uvjeti za prijavljivanje ispita jesu: reguliran status studenta i dobiveni potpisi iz imunologije. Ispit se prijavljuje putem studomata.


    Za uspješno polaganje ispita potrebno je postići pozitivnu ocjenu iz pismenog i usmenog dijela. Usmeni ispit obuhvaća propisano gradivo i sintetskog je tipa, a konačna ocjena jest zajednička nakon položenog pismenog i usmenog dijela.


    Za pismeni test iz imunologije postoji eliminacijski prag. Eliminacijski prag za pismeni test utvrđuje se na temelju standardne objektivne apsolutne težine testa (tzv. MPR) i „item“ analize poslije testa i iznosi 55 % bodova na testu tj . 22 točna odgovora.


    Nakon položenog pismenog testa iz imunologije student je obavezan pristupiti usmenom ispitu koji je obvezatan za sve studente koji su na pismenom ispitu dobili ocjenu dovoljan ili dobar. Ostalima će se ponuditi mogućnost zadržavanja ocjene postignute na pismenom testu, ili usmeno odgovaranje ukoliko student nije zadovoljan ocjenom. Konačnom će se ocjenom smatrati ona postignuta na usmenom ispitu.Redovni rokovi:

Datum:

Zimski

31. 10. 2019.*

20. 12. 2019.**

Ljetni

13. 07. 2020.

Jesenski

04. 09. 2020.

18. 09. 2020.


*Ispitni rok samo za studente prvog turnusa i ponavljače


**Ispitni rok samo za studente drugog turnusa i ponavljače


Nastavno štivo

VII. NASTAVNO ŠTIVO


Obvezatno štivo


Abbas Abul K., Lichtman Andrew H., Pillai S. Stanična i molekularna imunologija (skupina prevoditelja, ur. hrv. izdanja prof. dr. sc. Drago Batinić i doc. dr. sc. Vesna Lukinović-Škudar). 8. Izdanje, Medicinska naklada Zagreb 2017.


Taradi M (ur.): Priručnik za vježbe iz fiziologije čovjeka. Medicinska naklada, Zagreb, 2003.


Dopunsko štivo


1. Delves PJ. Martin SJ, Burton DR, Roitt IM, Roitt's Essential Immunology, 13th edition. Wiley-Blackwell, 2017.


2. Murphy K., Weaver C. Janeway's Immunobiology, 9th edition. New York: Garland Publishing; 2016.


3. Milivoj Boranić. Zbirka zadataka iz imunologije: priručnik za pripremanje ispita i provjeru znanja, Medicinska naklada, Zagreb, 2005.


Plan