Histologija i embriologija

Naziv kolegija

Histologija i embriologija

ECTS

10.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P20/S30/PKL85

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Srećko Gajović, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Davor Ježek, Nastavnik
prof. dr. sc. Gordana Jurić-Lekić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marija Ćurlin, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Dinko Mitrečić, Nastavnik
doc. dr. sc. Dunja Gorup, Nastavnik
doc. dr. sc. Marina Radmilović, Nastavnik
Kristina Šemanjski, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Anton Glasnović, Nastavnik
dr. sc. Jelena Marie Kežić, Nastavnik
Helena Justić, mag. biol. exp., Nastavnik
Anja Barić, Nastavnik
Paula Josić, Nastavnik
Valentina Hribljan, Nastavnik
Damir Lisjak, Nastavnik
mr. sc. Jasmina Isaković, Nastavnik
Ana Planinić, dr. med., Nastavnik
Denis Jagečić, mag. biol. exp., Nastavnik
Sanja Srakočić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Broj sati predavanja : 20


Broj sati seminara : 30


Broj sati vježbi: 85


Ukupan broj sati: 135


TURNUSI


Broj turnusa: 1


Trajanje turnusa (u tjednima ili danima): 14 tjedana


Datum održavanja turnusne nastave: 18.02.2019. do 23.05.2019.


Tematska jedinica „Građa limfnih organa“ (P+S+V) održat će se u sklopu nastave iz predmeta „Imunologija“, ali predstavlja nastavu iz predmeta Histologija i embriologija.


Predavanja i seminar 22.11.2018., a vježbe 23.11.2018. za grupe A i B. 


Predavanja i seminar 24.01.2019., a vježbe 25.01.2019. za grupe C i D.


Na ispitu iz histologije i embriologije  (test i usmeno) pita se teorija i preparati iz ove jedinice.


Predavanja i seminari će se održavati u dvorani  „Čačković“.


Vježbe će se održavati u mikroskopirnici i predavaonici  Zavoda za histologiju i embriologiju.


NADOKNADA NASTAVE


Studenti koji su izostali s vježbi dužni su provesti dva nezavisna postupka:  kolokvije i nadoknade.

 


1.  KOLOKVIJI

Svaka izostala nastavna jedinica  mora se  usmeno kolokvirati  (gradivo s predavanja,  seminara i vježbi)  kod voditelja te nastavne jedinice.

Termin kolokvija student samostalno dogovara s odgovarajućim predavačem.  Za taj kolokvij treba pripremiti gradivo cijele nastavne jedinice iz udžbenika i praktikuma.

Izostanak se treba kolokvirati u najkraćem roku, a najkasnije do 10.05.2019.


Bez položenog kolokvija (svake izostale nastavne jedinice) ne može se pristupiti  nadoknadama  vježbi.


2. NADOKNADE VJEŽBI

Vježbe se nadoknađuju  ako je bilo više od dva izostanka.

Nadoknade vježbi bit će odmah po završetku nastave, a točan termin nadoknade i  popis studenata koji moraju pristupiti bit će objavljen na oglasnoj ploči.

Nadoknade vježbi uključuju mikroskopiranje preparata odgovarajućih nastavnih jedinica, te odgovaranje  na pitanja nastavnika vezana uz preparate.


Provjera znanja

1). usmeni kolokviji


Znanje studenata provjeravat će se svakodnevno tijekom predavanja seminara i vježbi.


Ukoliko student ne zadovolji , mora kolokvirati gradivo (predavanje, seminari i vježbe) kod nastavnika koji vodi nastavu tog dana.


2). pisani kolokviji (test)


U svrhu trajnog praćenja i kontrole nastave održat će se dva kolokvija (testa) iz obrađenog gradiva. Svaki test sadržava 30 pitanja (jedan točan odgovor, nema negativnih bodova) i piše se 30 minuta. Svaki kolokvij (mali test) donosi poticajne bodove za poboljšanje sveukupne ocjene na završnom pismenom test-ispitu: 21 i 22 točna odgovora donose 1 bod, 23 i 24 odgovora 2 boda, 25 i 26 odgovora 3 boda, 27 i 28 odgovora 4 boda te 29 i 30 točnih odgovora 5 bodova. Svaki student može sakupiti najviše 10 poticajnih bodova iz 2 kolokvija. Izlazak na pisane kolokvije je obvezatan.


Termini (razdoblje) održavanja:


Kolokvij 1 (grupe A,B,C,D): 16.03.2020. od 8,00 do 8,30


Kolokvij 2 (grupe A,B,C,D): 04.05.2020. od 8,00 do 8,30


3). Ispiti (završni)


a) uvjeti za pristup ispitu: odslušana nastava i potpis u indeksu


b) način provjere znanja: pisani i kombinirano usmeni i praktični


Sveukupni ispiti će se održavati prema navedenom rasporedu (vidi dolje). Ispit se sastoji od pisanog i usmenog (praktičnog i teoretskog) dijela. Pisani ispit u obliku testa (jedan točan odgovor i nema negativnih bodova) sadržava 100 pitanja iz opće i specijalne histologije i uvjet je pristupu na usmeni dio ispita. Prolazna ocjena je 58 točnih odgovora. Vrijeme pisanja testa je dva (2) sata (120 minuta).


Nakon uspješno položenog pisanog test ispita, student polaže usmeni dio koji se sastoji od


(a) praktičnog dijela (6 mikroskopskih preparata) i


(b) teoretskog gradiva iz opće i specijalne embriologije.


Završnu ocjenu čini procjena znanja pokazanog na testu, praktičnom i usmenom dijelu, a ne aritmetička sredina ocjena postignutih na dvama oblicima provjere znanja. Ukoliko student ne zadovolji na pisanom ili usmenom (praktičnom ili teoretskom dijelu) ispitu, gubi jedan ispitni rok i upisuje se ocjena nedovoljan u prijavnicu. Pri svakom sljedećem polaganju ispita unutar tekuće akademske godine priznaje se ocjena postignuta na pisanom test ispitu, te student polaže samo usmeni dio ispita. Broj izlazaka na ispit u akademskoj godini je 3+1.Redoviti rokovi

Datum

Zimski

Ljetni

20. 07. 2020. test ispit i usmeni ispit

01. 09. 2020 test ispit i usmeni ispit

Jesenski

09. 09. 2020. test ispit i usmeni ispit

17. 09. 2020. test ispit i usmeni ispit

Izvanredni rokovi


Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo


1. L.C. Junqueira, J. Carnerio, R.O. Kelley: Osnove histologije, Školska knjiga, Zagreb 2005. X. izdanje


2. B. Durst-Živković: Praktikum histologije, Školska knjiga, Zagreb 2007.


3. T.W. Sadler: Langmanova medicinska embriologija, Školska knjiga 2008., X. izdanje


B. Dopunsko štivo


1. Bradamante Ž., Švajger A.: Vježbe iz histologije, fotografije histoloških preparata, I dio 2001.


2. Bradamante Ž., Švajger A.: Vježbe iz histologije, fotografije histoloških preparata, II dio 2002.


Plan