Farmakologija

Naziv kolegija

Farmakologija

ECTS

11.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P38/S60/PK37

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Marijan Klarica, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Predrag Sikirić, Nastavnik
prof. dr. sc. Melita Šalković-Petrišić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Alenka Boban Blagaić, Nastavnik
prof. dr. sc. Vladimir Trkulja, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ante Tvrdeić, Nastavnik
mr. sc. Branko Miše, Nastavnik
doc. dr. sc. Ivana Jurjević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Nada Božina, Nastavnik
doc. dr. sc. Jelena Osmanović Barilar, Nastavnik
Ivan Domagoj Drmić, Nastavnik
dr. sc. Ivica Matak, Nastavnik
dr. sc. Ana Knezović, Nastavnik
Ana Babić Perhoč, ???, Nastavnik
Jan Homolak, dr. med., Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave


Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Izvedbeni nastavni plan predmeta FARMAKOLOGIJA

Akademska godina 2019./2010.


Ime i prezime pročelnika:


Prof.dr.sc. Marijan Klarica    


I. OPĆE NAPOMENE O PREDMETU I ORGANIZACIJI NASTAVE:


Broj sati predavanja :     41


Broj sati seminara :        58


Broj sati vježbi:              33


Ukupan broj sati:        132


TURNUSI


Broj turnusa:   1


Trajanje turnusa (u tjednima ili danima):    22 tjedna, od 20.1.- 19 .6. 2020.


Predavanja (P) će se održavati  u predavaonici Zavoda za farmakologiju, osim ako u rasporedu nije drugačije navedeno.


Seminari (S) će se održavati u predavaonici (P), vježbaonici (V), biblioteci (B)  Zavoda za farmakologiju,  seminarskoj ili kompjuterskoj učionici u HIIM-u (H), te u nekoj od seminarskih dvorana Zavoda za anatomiju (A).


Vježbe V2; S10/V4; S14/V6; S17/V9 će se održavati u vježbaonici Zavoda za farmakologiju.


Seminari Ljekovito bilje i homeopatija (S8/V3) će se održavati u kompjuterskoj učionici na Dekanatu (1.kat).


POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI  (Navesti ime i prezime i znanstveno-nastavno zvanje, i, za pročelnika katedre, predstojnika zavoda/klinike i koordinatora Vijeća predmeta, i funkciju. U popis uvrstiti i znanstvene novake),suradnici u nastavi.


 1. Mr.pharm. Ana Babić Perhoč, asistent
 2. Izv.prof.dr.sc. Alenka Boban-Blagaić, izvanredni profesor
 3. Izv.prof.dr.sc.Nada Božina, izvanredni profesor
 4. Dr.med. Jan Homolak, asistent
 5. Prof..dr.sc. Juraj Geber, profesor emeritus
 6. Dr.sc. Ivana Jurjević, docent
 7. Prof.dr.sc. Marijan Klarica, redoviti profesor
 8. Dr.sc. Ana Knezović, dipl.ing.biologije, znan.suradnik
 9. Dr.sc. Ivica Matak, dipl.ing.biologije, znan.suradnik
 10. Doc.dr.sc. Jelena Osmanović-Barilar, docent
 11. Prof.dr.sc. Predrag Sikirić, redoviti profesor
 12. Prof.dr.sc. Melita Šalković-Petrišić, redoviti profesor
 13. Prof.dr.sc. Vladimir Trkulja, redoviti profesor
 14. Izv.prof.dr.sc. Ante Tvrdeić, izvanredni profesor


  VANJSKI SURADNICI:


 1. Mr.sc. Branko Miše, dr.med.


 NAPOMENE:


 • Pohađanje seminara i vježbi je obavezno. Izostanci se moraju kolokvirati, u pravilu kod nastavnika koji je držao dotični seminar ili vježbu. Za dobivanje potpisa potrebno je odslušati 80% predavanja (22/27 predavanja).  
 • Studenti koji nemaju uredno obavljenu nastavu ili nisu položili kolokvij iz farmakografije ne mogu prijaviti ispit, niti dobiti potpis.
 • U indeks se kao voditelj predmeta upisuje prof.dr.sc. Marijan Klarica. Indeksi bez upisanog voditelja neće biti potpisani.
 • Uredovno vrijeme kancelarije za studente je od 10-12 sati.

  


Struktura predmeta

POPIS PREDAVANJA 


P1 Uvodno predavanje


P2 Sudbina lijeka u organizmu I


P3 Sudbina lijeka u organizmu II


P4 Pomoćne Tvari u lijekovima


P5 Istraživanje novih lijekova


P6 Mehanizam djelovanja lijekova


P7 Uvod u VNS 


P8 Lijekovi s djelovanjem na adrenergički sustav


P9 Antihipertenzivni lijekovi


P10 Antianginozni lijekovi


P11 Antiaritmici


P12 Uvod u SŽS


P13 Farmakogenetika


P14 Antiepileptici


P15 Lokalni i opći anestetici


P16 Farmakologija dopaminergičkog sustava


P17 Lijekovi za neurodegenerativne bolesti


P18 Opioidni analgetici


P19 Glukokortikoidi


P20 Lijekovi u hemopoetskom sustavu


P21 Farmakologija probavnog sustava


P22 Antibiotici: opći principi


P23 Betalaktamski antibiotici i aminoglikozidi


P24 Biološki lijekovi: opći principi 


P25 Antitumorski lijekovi


P26 Imunofarmakologija


P27 Antivirusni lijekovi


POPIS SEMINARA


S1 Opći principi farmakologije, metabolizam


S2 Eliminacija, farmakokinetika


S3 Mehanizam djelovanja lijekova


S4 Agonisti i antagonisti kolinergičkih receptora


S5 Agonisti i antagonisti adrenergičkih receptora


S6 Blokatori kalcijevih kanala, vazodilatatori  


S7 Antilipidni lijekovi


S8 Ljekovito bilje i homeopatija


S9 Inhibitori RAAS, kardioaktivni glikozidi


S10 Krvni tlak, srce oko  


S11 Farmakografija I   


S12 Antihistaminici, serotonin, vazoaktivni peptidi 


S13 Nesteroidni protuupalni lijekovi, lijekovi za liječenje uloga


S14 Farmakologija NO


S15 Farmakografija II


S16 Farmakografija III


S17 Diuretici


S18 Lijekovi za liječenje astme


S19 Kolokvij iz farmakografije


S20 Anksiolitici, sedativi, hipnotici+ Relaksanti skeletnih mišića


S21 Antipsihotici + stabilizatori raspoloženja


S22 Antidepresivi


S23 Analgetici


S24 Neuropsihofarmaci


S25 Sredstva ovisnosti


S26 Lijekovi za poremećaje funkcije štitne žlijezde


S27 Lijekovi za liječenje osteoporoze


S28 Spolni hormoni i njihovi inhibitori


S29 Lijekovi za kontrolu glukoze u krvi


S30 Antikoagulansi, antitrombocitni lijekovi, fibrinolitici


S31 Emetici i antiemetici, lijekovi koji djeluju na motilitet


S32 Antibiotici I


S33 Antibiotici II


S34 Antibiotici III


POPIS VJEŽBI


V1 Vježbe iz farmakokinetike


V2 Agonisti-antagonisti


V3 Ljekovito bilje


V4 Krvni tlak, srce, oko


V5 Farmakografija I


V6 Farmakologija NO


V7 Farmakografija II


V8 Farmakografija III


V9 Diuretici


V10 Farmakografija IV


V11 Analgetici


V12 Neuropsihofarmaci


V13 Interakcije lijekova


V14 Prijavljivanje nuspojava u praksi


Provjera znanja

1). obvezatni mali kolokviji (ako postoje)


    a) način provjere znanja (pismeni, usmeni, praktični ili kombinirano):


Pismeni kolokvij iz farmakografije.


    b) termini (razdoblje) održavanja:_


Kolokvij iz farmakografije (F1) održati će se


27.4. za grupe X,XI,XII


21.4. za grupe I,II,VII


23.4. za grupe V,VI,VIII


24.4. za grupe III, IV, IXPredispitni kolokviji iz  farmakografije

Datum ispita

01.07.

14.07.

8.07.2020.

21.07.2020.

14.07.*

28.08.

04.09.

11.09.

27.08.2020.*

01.09.2020.

09.09.2020.

17.09.2020.


                     *kolokvij za rok 27.8. održati će se 14.7.2019.


4).  Ispiti (završni)


a) uvjeti za pristup ispitu (ako postoje, osim drugog potpisa


Uvjeti za pristup ispitu iz farmakologije su potpis u indeksu kao dokaz urednog pohađanja nastave i položen kolokvij iz farmakografije.


 b) način provjere znanja (pismeni, usmeni, praktični ili kombinirano):


Ispit iz farmakologije se sastoji od pismenog (test ispit) i usmenog dijela. Test se sastoji od 110 pitanja višestrukog izbora, podijeljenih u 8 područja. Područja farmakologije koja čine pismeni dio ispita navedena su u tablici 1. Za svako područje u tablici je naznačen minimalni broj bodova koji student mora prikupiti u testu. Vrijeme pisanja pismenog dijela ispita je 2 sata (točno 120 minuta).Područje

Maksimalni broj bodova

Minimalni broj bodova

OF

12

6

VNS

15

8

SŽS

14

7

KV

15

8

KT

16

8

NSAID/IMUN/HT

14

7

UG/GI

12

6

H/R

12

6

110

56


Da bi student položio test ispit i pristupio usmenom dijelu ispita, potrebno je da na testu prikupi najmanje 66 bodova ukupno (prag prolaza, 60%), te za svako područje minimalni broj bodova, utvrđen prema tablici iznad. Student ipak može izaći na usmeni dio ispita u slučaju da prikupi 66 bodova, a nedostaje mu po 1 bod u tri područja, ili 2 boda u jednom području i 1 bod u drugom području, ili 3 boda u jednom području (tj. ako ima ukupno najviše 3 negativna boda po područjima). U studentski karton se upisuju negativni bodovi po područjima, ako ih ima. Na usmenom dijelu ispita ipitivač će provjeriti znanje studenta  u području u kojem je stečen minus bod(ovi).


Raspon ocjena na testu: 66-76 dovoljan, 77-88 dobar, 89-99-vrlo dobar, 100-110 izvrstan.


Završnu ocjenu iz predmeta Farmakologija čini procjena ukupnog znanja pokazanog na ispitu , a ne srednja vrijednost ocjena iz pismenog i usmenog dijela ispita. Ukoliko student ne zadovolji na pisanom ili na usmenom dijelu ispita, gubi jedan ispitni rok i upisuje se ocjena nedovoljan u dokumentaciju. U slučaju negativne ocjene na usmenom dijelu ispita, pozitivna ocjena postignuta na test ispitu priznaje se pri slijedećem polaganju ispita u istoj ak. godini još 3 puta.


   c)ispitni rokovi i termini (popuniti tablicu nakon usuglašavanja ispitnih termina; za   predmete  koji imaju test-ispit navesti datum testa)Redoviti rokovi

Datum

Zimski

12.2.2020.

Ljetni

08.07.2020.

21.07.2020.

Jesenski

27.8.2020.

01.9.2020.

09.9.2020.

17.9.2020.

Izvanredni rokovi

 

1.

14 .11.2019. .


VI. POPIS ISPITIVAČA


 1. Izv.prof.dr.sc. Alenka Boban-Blagaić, izvanredni profesor
 2. Doc.dr.sc. Ivana Jurjević, docent
 3. Prof.dr.sc. Marijan Klarica, redoviti profesor
 4. Doc.dr.sc. Jelena Osmanović-Barilar, docent
 5. Prof.dr.sc. Predrag Sikirić, redoviti profesor
 6. Prof.dr.sc. Melita Šalković-Petrišić, redoviti profesor
 7. Prof.dr.sc. Vladimir Trkulja, redoviti profesor
 8. Izv.prof.dr.sc. Ante Tvrdeić, izvanredni profesor


Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo


 1. B. Katzung: Bazična i klinička farmakologija, 11. izdanje, McGraw Hill, New York, 2011. Prijevod na hrvatskom jeziku (* u tablicama izvedbe nastave!).
 2. V.Bradamante, M.Klarica, M.Šalković-Petrišić,ur. FARMAKOLOŠKI PRIRUČNIK,   Medicinska naklada Zagreb, drugo izdanje, Zagreb, 2008 (**u tablicama izvedbe nastave!)


B. Dopunsko štivo


 01. Dodatni pisani materijali za seminare.


 02. Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Moore PK. FARMAKOLOGIJA, 5. izdanje,Churchill   Livingstone, London, 2003. Prijevod na hrvatskom jeziku


Plan