Pedijatrija

Naziv kolegija

Pedijatrija

ECTS

13.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P40/S70/KL145

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Jurica Vuković, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Mirta Starčević, Nastavnik
prof. dr. sc. Aida Mujkić-Klarić, Nastavnik
Branka Bunoza, dr. med., Nastavnik
Lucija Mucavac, dr. med., Nastavnik
Petra Grđan, dr. med., Nastavnik
Filip Rubić, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Ivo Barić, Nastavnik
prof. dr. sc. Danko Milošević, Nastavnik
prof. dr. sc. Boris Filipović-Grčić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Dorian Tješić-Drinković, Nastavnik
prof. dr. sc. Ernest Bilić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Duška Tješić-Drinković, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marija Jelušić, Nastavnik
doc. dr. sc. Irena Senečić-Čala, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ruža Grizelj, Nastavnik
doc. dr. sc. Daniel Dilber, Nastavnik
doc. dr. sc. Mario Ćuk, Nastavnik
Ivan Lehman, dr. med., Nastavnik
Lana Omerza, dr. med., Nastavnik
Sanda Huljev Frković, dr. med., Nastavnik
Anita Špehar-Uroić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Nevena Krnić, Nastavnik
dr. sc. Danijela Petković Ramadža, Nastavnik
Toni Matić, dr. med., Nastavnik
Marijan Frković, dr. med., Nastavnik
Dorotea Bartoniček, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Katja Dumić Kubat, Nastavnik
Jadranka Kelečić, dr. med., Nastavnik
mr. sc. Kristina Vrljičak, Nastavnik
dr. sc. Dorotea Ninković, Nastavnik
Mirna Natalija Aničić, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Darko Richter, Nastavnik
dr. sc. Andrea Dasović Buljević, Nastavnik
prof. dr. sc. Nina Barišić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave iz pedijatrije je: savladavanje identifikacije i  riješavanje  zdravstvenog problema, uključujući dijagnostiku i liječenje bolesnika, te savladavanje vještine komunikacije (sa bolesnicima, kolegama, nastavnicima).


Student će biti osposobljen opisati odnos između  strukturnog  problema i oštećene funkcije , subjektivnih simptoma  bolesnika i znakova oštećenja organskih sustava. Biti će osposobljen za izvođenje praktičnih vještina navedenih u knjižici vještina, te samostalan odabir  i izvođenje vještina temeljenih na odgovarajućim indikacijama. Student će sudjelovati u inicijalnom zbrinjavanju akutnih i kroničnih bolesnika na različitim Zavodima Klinike za pedijatriju   gdje će biti osposobljen za integraciju znanja iz fiziologije, patofiziologije i kliničke prakse. Studenti će biti uključeni u dijagnostičke postupke i liječenje  bolničkih i ambulantih bolesnika, biti će osposobljeni za uzimanje anamneze (usmeno i pismeno), referiranje bolesnika, evaluaciju vodećih kliničkih simptoma i znakova  te  pregled novorođenčeta, dojenčeta, djeteta i adolescenta. Studentu će se omogućiti razvijanje odgovornosti  prema bolesniku,  sposobnosti procjene etičkih  i legalnih obilježja postupaka dijagnostike i liječenja te razvijanje povjerenje u odnosu liječnik- roditelj bolesnika te prema kolegama. Student će biti osposobljen za rješavanje  svakodnevnih situacija bazirajući se na osnovnim dijagnostičkim i terapijskim postupnicima, biti će sposoban  stvoriti i izvesti  plan liječenja nekompliciranih situacija  sa karakterističnim simptomima bolesti sukladno i bazirano na ispitnim pitanjima te propisanim udžbenicima.


Nastava iz pedijatrije je ustrojena na način da se izvodi kroz 4 turnusa tijekom IX. i X. semestra studija i traje ukupno 254 sata.


Od toga su 40 sati predavanja, 70 sati seminari i 144 sati vježbe u kliničkoj nastavnoj bazi Klinike za pedijatriju, Kliničkog bolničkog centra Zagreb Rebro. Jedna vježbovna grupa u rotaciji će boraviti na Zavodu za neonatologiju u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb,  Petrova 13. Svaki turnus traje osam tjedana. Prva dva tjedna su predavanja koja su zajednička za sve studente turnusne skupine. Nakon toga se studenti dijele u dvije seminarske skupine i preostalih šest tjedana provode u dvjema nastavnim grupama naizmjence po tri tjedna. Za vrijeme boravka u pojedinoj nastavnoj grupi studenti su za vježbe raspoređeni u 20 grupa od cca. 4 studenta po voditelju,  uz tjedne rotacije po odjelima i drugog voditelja svakih tjedan dana. Na taj način, kao i kroz problemske seminare (s prikazom pacijenata), te posebne prikaze aktualne patologije, student dobiva mogućnosti upoznavanja široke kazuistike dječje dobi.


Na vježbama studenti neposredno uče vještine i znanja praktične vrste. Prilikom dolaska na pojedini odjel s voditeljem najprije upoznaju tzv. minimalni standard vježbi. On podrazumijeva osobitosti uzimanja anamneze i osobitosti kliničkog pregleda djeteta na tom odjelu, zatim stvaranje algoritma dijagnostičkog postupka, stvaranje radne dijagnoze i plana liječenja za pojedini klinički slučaj, te sudjelovanje u praktičnom radu koliko je to god više moguće, obzirom na posebnosti njege i liječenja djeteta.  


U drugom dijelu radnog dana student prisustvuje seminarima, koji su u pravilu problemski i kombinirani s prikazom pacijenta. Najmanje jedan od seminara priprema izabrani student uz pomoć mentora. Seminarsku građu izlaže teorijski kroz 20-60 minuta, nakon čega slijedi prikaz pacijenta i rasprava o bolesniku od kojih je i jedan od seminara  temeljenih na prikazima bolesnika na engleskom jeziku. U nastavi sudjeluju i demonstratori koji održavaju vježbe četvrtkom.


Nastava iz pedijatrije  odvija se i na engleskom jeziku .


Raspored pojedinih predavanja, seminara i vježbi objavljuje se na LMS-u prije početka svakog turnusa.


Sve obavijesti nalaze se i na oglasnoj ploči u Edukacijskom centru "ZAPAD" .


Studenti u indeks upisuju jednog od nastavnika iz redova profesora Pedijatrije - vidi oglasnu ploču. Kod istog nastavnika nadoknađuju previše izostalih predavanja i seminara.


Pohađanje svih oblika nastave je obavezno i dosljedno se kontrolira. Dodatne pojedinosti o kontroli nastave i provjeri znanja moli se vidjeti dalje.


Struktura predmeta

Broj sati predavanja : 40


Broj sati seminara : 70


Broj sati vježbi: 144


Ukupan broj sati:          254


Provjera znanja

ISPITNI ROKOVI - pismeni ispit:


5.12.2019.


30.1.2020.


26.3.2020.


7.5.2020.


29.5.2020.


2.7.2020.


22.7.2020.


1.9.2020.


9.9.2020.


18.9.2020.


Provjera znanja se izvodi:


a) Kontrolom pohađanja svih oblika nastave


Pohađanje svih oblika nastave je obavezno i dosljedno se kontrolira prozivanjem studenata. Tijekom turnusa student može opravdano izostati s najviše 20%  od ukupnog broja nastavnih sati predavanja i seminara bez posebne nadoknade.


Višak  izostanaka  obavezno se  kolokvira kod nastavnika kojeg se upisuje u indeks.


Međutim, svaki izostanak s vježbi  obavezno se mora nadoknaditi u dogovoru s voditeljem.


Redovitost u obavljanju vježbi ovjerava voditelj svojim potpisom na posebnom formularu. Kako tijekom turnusnih vježbi studenti u svakoj nastavnoj bazi mijenjaju klinički odjel i voditelja, za dobivanje potpisa u indeks potrebno je imati svih 6 potpisa voditelja vježbi.


b) Kontrolom pripreme studenata za kliničke vježbe i određenu seminarsku temu,


koja je unaprijed najavljena u rasporedu turnusa. U uvodnom predavanju upoznaju se studenti s potrebom teorijske pripreme, a naročito svladavanja posebnih     propedeutičkih znanja koja su potrebna za ovaj klinički predmet.U tu su svrhu u prvom tjednu (za sve studente turnusne grupe) zastupljene gotovo sve propedeutičke teme iz užih područja pedijatrije, zatim veće metodološke cjeline i diferencijalno-dijagnostička razmatranja.


Uvjet za pristupanje ispitu je dokazano sudjelovanje u svim propisanim oblicima nastave i potpis nastavnika u indeksu kojim to potvrđuje. Ispit iz Pedijatrije obuhvaća pismeni, praktični i teorijski dio. U praktičnom dijelu student je dužan izvesti kliničku procjenu djeteta, u pravilu s tipičnom patologijom, samostalnim pregledom uz uvid u osnovne anamnestičke podatke i laboratorijske nalaze. U teorijskom dijelu student odgovara usmenim izlaganjem na  najmanje 5  postavljenih pitanja.


Svih 209 ispitnih pitanja, točno vezanih uz  udžbenik mogu se naći na Intranetu ili u Studentskoj referadi. Prolaznost na pismenom  ispitu (test) za predmet Pedijatrija je uvjet za pristupanje usmenom ispitu.  Test ima 120 pitanja sa jednim točnim odgovorom. Položen pismeni ispit vrijedi cijelu ak.g.


Rad i zalaganje studenata za vrijeme vježbi i seminara (priprema seminara i prikaz bolesnika)  prema procjeni nastavnika  utječe na konačnu ocjenu na usmenom  ispitu. Aktivni studenti na seminarima  dobivaju bonuse.


Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo


01. Mardešić D. i sur. Pedijatrija, 8. izdanje. Zagreb: Školska knjiga, 2016.


     


B. Dopunsko štivo


01. Barišić N. Pedijatrijska neurologija Zagreb: Školska knjiga, 2009


02. Marinović B. Anamneza i klinički pregled djeteta. Zagreb: Školska knjiga, 1994.


03. Jelušić M, Malčić I. i sur. Pedijatrijska reumatologija. Zagreb: Medicinska naklada, 2014.


04. Raić F., Votava-Raić A.,  i sur. Pedijatrijska gastroenterologija, Zagreb: Naklada Ljevak 2002.


05. Dumić M. Šećerna bolest u djece. Zagreb: Lumin   2004.


06. "Pedijatrija danas", priručnici tečajeva stalne izobrazbe liječnika, Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 1998-2016.


Plan