Medicinski engleski II

Naziv kolegija

Medicinski engleski II

ECTS

0.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

S20

Izvođači kolegija

Aleksandra Žmegač-Horvat, V. pred., Voditelj predmeta
dr. sc. Evelina Miščin, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Kolegij Medicinski engleski pretpostavlja znanje jezika na razini intermediate/upper intermediate (CEF independent user level/B2), s kojim velika većina studenata upisuje studij medicine.


Studenti ovaj kolegij upisuju na prvoj godini i slušaju ga tijekom svih šest godina studija, s ukupnim brojem od 120 sati seminara (po 20 sati godišnje).


Pošto su se na prvoj godini studenti upoznali s osnovama morfologije medicinskih termina, na drugoj se godini započinje pristup po organskim sustavima (systems approach), pri čemu se u najvećoj mogućoj mjeri nastoje pratiti sadržaji kolegija druge godine. To znači da je težište na terminologiji vezanoj uz anatomiju i fiziologiju pojedinih sustava.


Cilj je kolegija usvajanje znanja (prepoznavanje i aktivna uporaba ključnih termina na engleskome jeziku vezanih uz seminarske teme pojedinih godina; definiranje pojmova na engleskome jeziku vezanih uz zadana područja; opisivanje fizioloških i patoloških procesa; primjenu ključnog vokabulara za prikaz slučaja na engleskome jeziku; razlikovanje i pravilna primjena stručne i nestručne razine (registra) profesionalnih termina na engleskome jeziku) i vještina (odabiranje relevantnih informacija o zadanoj seminarskoj temi; formuliranje podataka u obliku natuknica na engleskome jeziku; organizacija podataka u smisleno strukturiranu prezentaciju; usmena prezentacija  zadane teme na engleskome jeziku; sastavljanje bilježaka na engleskome jeziku slušajući izlaganja kolega; sažimanje tekstova; pravilan izgovor i pisanje medicinskih termina na engleskome jeziku vezanih uz odabrana područja; sastavljanje tipičnog prikaza slučaja na engleskome jeziku; prijevod sažetka vlastitoga diplomskog rada s hrvatskoga na engleski jezik) od kojih mnoge pripadaju tzv. akademskim vještinama u širem smislu. To se poglavito odnosi na vještinu usmenog prezentiranja profesionalnih sadržaja koja ima svoja pravila, i čije savladavanje danas predstavlja nezaobilazni alat komunikacije u suvremenom, internacionalnom profesionalnom okružju, a posebice u medicini kao jednoj od najpropulzivnijih grana znanosti. 


Struktura predmeta

Broj sati predavanja: -

Broj sati seminara: 20

Broj sati vježbi: -


Ukupan broj sati: 20


Provjera znanja

Način provjere znanja: Tijekom kolegija na seminarima se provodi kontinuirana provjera znanja, te se stjecanjem određenog broja bodova može postići oslobađanje od obvezatnog završnog kolokvija. Završni kolokvij integriran je u satnicu i odvija se posljednjeg, 10. tjedna nastave. Polaže se u pisanom obliku.


B. Oblici i termini provjere znanja


1). Kontinuirana provjera: Tijekom svakoga sata provodi se kontinuirana provjera znanja (informal checks), u usmenim i pismenim oblicima specifičnim za nastavu jezika, kojom studenti mogu steći određen broj bodova i na taj način biti oslobođeni polaganja završnog kolokvija.


2). Završni kolokvij: Studenti koji tijekom nastave nisu stekli potreban broj bodova, u posljednjem (10.) tjednu nastave polažu pisani kolokvij na bazi pass/fail (prolaz/pad).   


V./I. POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI


01. Aleksandra Žmegač Horvat, prof.


VI. POPIS ISPITIVAČA


01. Aleksandra Žmegač Horvat, prof.


Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo


01. The Language of Medicine: Chabner, Saunders (udžbenik, odabrana poglavlja)


02. Medical English Workbook: Žmegač Horvat, Medicinska naklada (radna bilježnica)


B. Dopunsko štivo


01. Dorland’s Illustrated Medical Dictionary: Saunders


02. Enciklopedijski rječnik humanog i veterinarskog medicinskog nazivlja: HAZU, LZ Miroslav


       Krleža


03. Englesko-hrvatski medicinski rječnik: Školska knjiga


04. Hrvatsko-engleski et v.v. rječnik medicinskoga nazivlja: Tanay, Medicinska naklada


Plan