Dijagnostika i liječenje bolesti perifernog živčanog sustava

Naziv kolegija

Dijagnostika i liječenje bolesti perifernog živčanog sustava

ECTS

1.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P1/S10/KL14

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Ervina Bilić, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Ernest Bilić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Dinko Mitrečić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Fran Borovečki, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Porin Perić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Upoznavanje studenata sa racionalnim diferencijalno dijagnostičkim smjernicama pri sumnji na bolest perifernog živčanog sustava utemeljenim na integrativnom pristupu anatomskim, neurofiziologijskim i kliničkim spoznajama.


Izdvojeno će se obraditi nastavne jedinice sa ciljem obnove znanja o funkcioniranju živca na subcelularnoj razini sa ciljem boljeg razumijevanja patofiziologijske osnove pojedinih bolesti perifernog živčanog sustava.


Posebne nastavne jedinice će obratiti one kliničke entitete perifernog živčanog sustava koje su od većeg značenja za liječnike opće mediine (npr. diabetička polineuropatija, miastenija gravis, Bellova pareza, sindrom karpalnog tunela), dok će rjeđe bolesti biti spomenute u manjem opsegu.


Studente će se kroz predavanja o elektromioneurografskoj dijagnostici, radiološkim dijagnostičkim metodama i patohistološkoj analizi naučiti prepoznavati indikacije li i dosege pojedinih dijagnostičkih metoda.


U sadržaju kliničkih vježbi predviđen je prikaz bolesnika i specifičnosti pregleda oboljelog od sljedećih bolesti perifernog živčanog sustava: polineuropatija, miastenija gravis, sindrom karpalnog tunela, radikulopatija, amiotrofična lateralna skleroza, s posebnim osvrtom na anamnezu i klinički status.


Predviđene su i vježbe u laboratoriju za kliničku elektromioneurografiju pri ćemu će studenti uz nadzor voditelja vježbi izvesti neurografsku analizu senzornih i motornih vlakana perifernih živaca te prisustvovati elektromiografskoj dijagnostici.


U okviru vježbi u Ambulanti za neuromuskularne bolesti studente će se naučiti kao se može mjeriti bol, služiti se Pain Detect upitnikom, kako voditi dnevnik boli i koji su terapijski algoritmi za liječenje neuropatske boli uzrokovane bolestima perifernog živčanog sustava.


Struktura predmeta

U okviru ovog izbornog predmeta nastojati će se studentima približiti kliničke i znanstvene značajke bolesti perifernog živčanog sustava i upoznati ih s najčešćim simptomima bolesti perifernog živčanog sustava koje bolesnika dovode liječniku opće medicine.


Najvažniji predviđeni sadržaji:


 • Obnova znanja iz neurofiziologije i neuroanatomije sa ciljem boljeg razumijevanja fizioloških procesa u perifernom živčanom sustavu te skretanja pozornosti na najvažnije patofiziološke procese koji su u podlozi bolesti perifernog živčanog sustava.
 • U nastavi će biti naglasak na onim bolestima koje incidencijom, mogućnošću prevencije ili ozbiljnošću kliničke slike zahtjevaju što ranije prepoznavanje od strane liječnika opće medicine. Prije svega, to je cijeli niz toksičnih i upalnih polineuropatija te fokalnih neuropatija. Posebno će biti izdvojeni klinički entiteti sindroma karpalnog tunela i dijabetičke neuropatije.

 • U okviru tih nastavnih jedinica biti će obrađena patofiziološka osnova bolesti, mogućnosti prevencije te osvrt na najnovije terapijske smjernice, kirurške i konzervativne.
 • Studenti će biti upoznati i sa problemima profesionalne orijentacije i procjene radne sposobnosti u nekim bolestima perifernog živčanog sustava, u okviru primarne zdravstvene zaštite.
 • U okviru nastavne jedinice o poremećajima neuromuskularne spojnice  usmjerit će se pozornost na kreiranje racionalnog dijagnostičkog algoritma i iznalaženje odgovora na pitanje: Kada posumnjati na miasteniju gravis? Posebno će se navesti osobitosti terapijskih smjernica u takvih bolesnika, na lijekove i pomoćne ljekovite tvari koje oboljeli ne smiju uzimati, na utjecaj trudnoće i stresa na tijek bolesti te na važnost suradnje liječnika opće medicine i obitelji bolesnika.
 • U okviru nastavne jedinice o radikulopatiji i bolnoj komponenti neuropatije biti će govora o liječenju neuropatske boli i kroničnom bolnom sindromu.
 • Skrenuti će se dodatno pozornost na poremećaje u prehrani kao uzrok oštećenja perofernog živčanog sustava.
 • Spoznaje i preporuke će biti iznešene na temelju obnove znanja neuroanatomske i neurofiziologijske osnove prijenosa boli.
 • U okviru seminarskog rada biti će izneseni radni zadaci tijekom kojih će studenti za pojedine predložene slučajeve bolnog sindroma kreirati terapijske smjernice.


 • Prepoznavanje kliničkih i anamnestičkih značajnki bolesti perifernog živčanog sustava.
 • Specifičnosti obiteljske anamneze u nasljednim bolestima perifernog živčanog sustava.
 • Savjetovanje oboljlog od nalsjednih bolesti perifernog živčanog sustava i članova obitelji.
 • Kreiranje racionalnih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u bolestima peifernog živčanog sustava na temelju anamnestičkih podataka i neurološkog statusa, te obnove znanja iz neuroanatomije i neurofiziologije perifernog živčanog sustava.
 • Definiranje indikacija i kontraindikacija za EMNG dijagnostiku, osnove EMNG dijagnostike.
 • Definiranje sindroma neuropatske boli, mjerenje boli pomoću subjektivne ocjenske ljestvice i Pain Detect upitnika, Kreiranje terapijskog algoritma za neuropatsku bol.


 • Savjetovanje bolesnika s miastenijom gravis i članova obitelji.
 • Savjetovanje bolesnika s poremećajem u prehrani i manjkom vitamina B12, bakra, željeza ili cinka  kao uzrokom bolesti perifernog živčanog sustava


Provjera znanja

Završna provjera znanja vršit će se pismenim putem (test sa višestrukim izborom pitanja, 30 pitanja, 17 točnih odgovora potrebno za pozitivan ishod testiranja) te praktično (anamneza, pregled bolesnika sa simptomima bolesti perifernog živčanog sustava, kreiranje dijagnostičkog algoritma te terapijskih smjernica, usmeni dio ispita). Pozitivan rezultat na pismenom dijelu ispita će biti uvjet za pristup

praktičnom tj. usmenom dijelu ispita.


Nastavno štivo


 1. Soldo Butković S, Bilić E. Kako živac živi? Odabrana poglavlja iz neuromuskularnih bolesti. Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, 2009.
 2. Žagar M, Bilic E: Fokalne neuropatije, Medicinska naklada, 2007.
 3. Žagar M, Bilić E. Cervikobrahijalni sindrom-dijagnostika i liječenje. Medicinska naklada, 2009.
 4. Bilić E, Žagar M. Bol u leđima. Lumbosakralni sindrom-dijagnostika i liječenje. Medicinska naklada, 2010.
 1. Brinar V i sur. Neurologija za medicinare. Medicinska anklada, 2009.