Medicinsko pravo

Naziv kolegija

Medicinsko pravo

ECTS

1.5

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P5/S20

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Sanja Babić-Bosanac, Voditelj predmeta
Darko Bošnjak, dipl. iur., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ana Borovečki, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Modificirani izborni predmet kojim se student medicine upoznaje s medicinskim pravom u dijelu koji se odnosi na pravnu odgovornost liječnika i dijelu vezanom uz prava pacijenata. 


Voditelj predmeta / suvoditelj : Prof. dr. sc. Sanja Babić-Bosanac, Katedra za medicinsku sociologiju i ekonomiku zdravstva, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Suradnici: Prof. dr. sc. Miroslav Mastilica, Katedra za medicinsku sociologiju i ekonomiku zdravstva, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Doc. dr. sc. Ana Borovečki, Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Darko Bošnjak, dipl.iur, Tajnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 


Struktura predmeta

Sadržaj ovog izbornog predmet obuhvaća tri tematske cjeline: 1. Pojam, sadržaj (predmet) i izvore medicinskog prava; 2. Odgovornost zdravstvenih djelatnika (kazneno-pravna, građanska, prekršajna, disciplinska, strukovna); 3. Prava i obveze pacijenata. 


Student će se upoznati s pojmom i osnovnim sadržajima medicinskog prava te naučiti razliku između pojmova (i sadržaja) medicinske (bio)etike, medicinske deontologije i medicinskog prava; naučiti temeljne kriterije pravne odgovornosti zdravstvenih djelatnika, poglavito liječnika, proizašle iz postojeće domaće, ali i strane legislative, uključujući i sudsku praksu; steći spoznaju o problematici pravne odgovornosti u uvjetima timskog rada na relaciji liječnik, medicinska sestara, pacijent; upoznati se s doktrinom ljudskih prava u medicini te razumijeti doktrinarnu političko-pravnu razliku između prava na zdravlje, odnosno zdravstvenu zaštitu i prava pacijenata - kao osobnih ljudskih prava. Usvajanjem prethodnih znanja student će steći spobnost (vještinu) prepoznavanja situacija u zdravstvu (medicini) i širem društvenom okruženju koje nije dostatno rješavati samo u okviru postojećih (bio)etičkih i deontoloških postulata struke; prepoznati situacije koje u konkretnoj medicinskoj praksi prelaze granice njihovog odlučivanja (kompetencija) i povlače za sobom pravnu odgovornost; prepoznati situacije u kojima se krše ili su u opasnosti prava pacijenata i biti osposobljen za pravodobno djelovanje u takvim situacijama.


Provjera znanja

Pismeni ispit (esej od 3 000 riječi) + 1 seminarski rad tijekom nastave


Nastavno štivo

Preporučena literatura: 1. Štifanić, M., Pritužbe pacijenata: kako do pravde?, HPPP, Rijeka, 2011. 2. Babić-Bosanac S, Borovečki A, Fišter K, Patients’ rights in the Republic of Croatia - between the law and reality, Med glas, 5(1): 37-43, 2008.; 3. Babić, T., Roksandić, S.: Osnove zdravstvenog prava, Tipex d.o.o., Zagreb, 2006. ; 4. Turković, K., Roksandić Vidlička, S. (ur): Informirani Pristanak, Sveučilište u Zagrebu (priručnik), 2009.; 5. Štifanić, M., Dobi-Babić, R.: Prava pacijenata ili: tko će živjeti a tko umrijeti (odabrana poglavlja), Adamić, Rijeka, 2000. Dopunska literatura: Odabrane norme pozitivnog hrvatskog zakonodavst