Medicinski engleski III

Naziv kolegija

Medicinski engleski III

ECTS

0.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

S20

Izvođači kolegija

Aleksandra Žmegač-Horvat, V. pred., Voditelj predmeta
dr. sc. Evelina Miščin, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Kolegij Medicinski engleski pretpostavlja znanje jezika na razini intermediate/upper intermediate (CEF independent user level/B2), s kojim velika većina studenata upisuje studij medicine.


Studenti ovaj kolegij upisuju na prvoj godini i slušaju ga tijekom svih šest godina studija, s ukupnim brojem  od 120 sati seminara (po 20 sati godišnje).


Pošto su se na prvoj godini studenti upoznali s osnovama morfologije medicinskih termina, na drugoj se godini započelo pristupom po organskim sustavima (systems approach) kojim se  nastavlja i na trećoj godini. Pritom se u najvećoj mogućoj mjeri nastoje pratiti sadržaji programa treće godine. To znači da je težište na terminologiji vezanoj uz patologiju pojedinih sustava.


Cilj je kolegija usvajanje znanja (prepoznavanje i aktivna uporaba ključnih termina na engleskome jeziku vezanih uz seminarske teme pojedinih godina; definiranje pojmova na engleskome jeziku vezanih uz zadana područja; opisivanje fizioloških i patoloških procesa; primjenu ključnog vokabulara za prikaz slučaja na engleskome jeziku; razlikovanje i pravilna primjena stručne i nestručne razine (registra) profesionalnih termina na engleskome jeziku) i vještina (odabiranje relevantnih informacija o zadanoj seminarskoj temi; formuliranje podataka u obliku natuknica na engleskome jeziku; organizacija podataka u smisleno strukturiranu prezentaciju; usmena prezentacija  zadane teme na engleskome jeziku; sastavljanje bilježaka na engleskome jeziku slušajući izlaganja kolega; sažimanje tekstova; pravilan izgovor i pisanje medicinskih termina na engleskome jeziku vezanih uz odabrana područja; sastavljanje tipičnog prikaza slučaja na engleskome jeziku; prijevod sažetka vlastitoga diplomskog rada s hrvatskoga na engleski jezik) od kojih mnoge pripadaju tzv. akademskim vještinama u širem smislu. To se poglavito odnosi na vještinu usmenog prezentiranja profesionalnih sadržaja koja ima svoja pravila, i čije savladavanje danas predstavlja nezaobilazni alat komunikacije u suvremenom, internacionalnom profesionalnom okružju, a posebice u medicini kao jednoj od najpropulzivnijih grana znanosti. 


Struktura predmeta

Broj sati predavanja: -

Broj sati seminara: 20

Broj sati vježbi: -

Ukupan broj sati: 20


Provjera znanja

Način provjere znanja:Tijekom kolegija na seminarima se provodi kontinuirana provjera znanja,

te se stjecanjem određenog broja bodova može postići osolobađanje od obvezatnog završnog

kolokvija.  Završni  kolokvij  integriran  je  u  satnicu i  odvija  se  posljednjeg,  10.  tjedna  nastave.

Polaže se u pismenom obliku.

B. Oblici i termini provjere znanja

1).  Kontinuirana  provjera:  Tijekom  svakoga  sata  provodi  se  kontinuirana  provjera  znanja

(informal checks), u usmenim i pismenim oblicima specifičnim za nastavu jezika, kojom studenti

mogu stjeći određen broj bodova i na taj način bitioslobođeni završnog kolokvija.

2).  Završni  kolokvij:  Studenti  koji  tijekom  nastave nisu  stekli  potreban  broj  bodova,  u

posljednjem (10.) tjednu nastave polažu pismeni kolokvij na bazi pass/fail (prolaz/pad).


V./I. POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI


01. Dr.sc. Evelina Miščin, prof. (vanjska suradnja)


Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo

01. The Language of Medicine: Chabner, Saunders (udžbenik, odabrana poglavlja)

02. Medical English Workbook: Žmegač Horvat, Medicinskanaklada (radna bilježnica)

B. Dopunsko štivo

01. Dorland’s Illustrated Medical Dictionary: Saunders

02. Enciklopedijski rječnik humanog i veterinarskogmedicinskog nazivlja: HAZU, LZ Miroslav

Krleža

03. Englesko-hrvatski medicinski rječnik: Školska knjiga

04. Hrvatsko-engleski et v.v. rječnik medicinskoga nazivlja: Tanay, Medicinska naklada


Plan