Zaštita zdravlja mladih

Naziv kolegija

Zaštita zdravlja mladih

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

S13/PK12

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Marjeta Majer, Voditelj predmeta
Teodora Not, V. pred., Nastavnik
doc. dr. sc. Vera Musil, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

U okviru predmeta Zaštita zdravlja mladih student će biti osposobljen prepoznati specifična obilježja mladih, osobito adolescenata i zdravstvene potrebe ove populacije, utjecaj obitelji, vršnjačkih grupa i okoline na zdravlje učenika, osnovne mjere zdravstvene zaštite s naglaskom na preventivnim postupcima i zdravstvenom odgoju. Bit će upoznat s mjerama za zaštitu zdravlja mladih, potrebi specifične zaštite i skrbi za mlade s posebnim potrebama. Savladat će teorijske osnove  provedbe temeljnih postupaka iz preventivne zdravstvene zaštite školske djece i mladih: sistematski pregled, screening, kontrolni ciljani pregled, savjetovanje, zdravstveni odgoj., te temeljem istih prepoznati i procijeniti postoje li odstupanja od uobičajenog, referentnih vrijednosti  ili standarda. Bit će osposobljen izvesti pod nadzorom jednostavnije zdravstveno odgojne postupke (predavanje, rad u maloj grupi, radionicu ili  tribinu  s unaprijed pripremljenim didaktičkim materijalom)


Struktura predmeta

Broj sati predavanja : 0


Broj sati seminara : 13


Broj sati vježbi: 12


Ukupan broj sati: 25


Provjera znanja

Ispit – test i usmena prezentacija eseja na zadanu temu o jednom problemu iz područja zaštita zdravlja mladih


Popis ispitivača:


Doc. dr. sc. Vera Musil, dr. med. specijalist školske medicine


Nastavno štivo

Preporučena literatura: 


  1. Jakšić Ž, Kovačić L i sur. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000 (odabrana poglavlja)
  2. Kovačić L, ur. Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj zaštiti. Zagreb: Medicinska naklada; 2003 (odabrana poglavlja)


       3. V.Jureša i Ž.Prebeg: Školska medicina – priručnik, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb, 2002.


Dopunska literatura:


  1.    Programming for Adolescent Health and   Development. Geneva, 1999. WHO. Technical   Report, Series 886.
  2.    Corroe C and al., editors. Health and Health   Behaviour among Young People; Copenhagen:   WHO; 2000. EUR/ICP/ IVS 06 03 05 (A)
  3.    Kolip P and Schmidt B. Gender and Health in   Adolescence. Copenhagen: WHO; 2000.   EUR/ICP/IVS 06 03 05 (B)


       4.    Pavleković G, Kuzman M, Jureša v. Promicanje zdravlja u školi. Zagreb: Škola narodnog zdravlja  „Andrija Štampar“, Zagreb, 2001