Medicinski engleski I

Naziv kolegija

Medicinski engleski I

ECTS

1.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

S20

Izvođači kolegija

dr. sc. Sanja Brangan, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Kolegij pretpostavlja znanje jezika na razini intermediate/upper intermediate (CEF independent user level/B2), s kojim velika većina studenata upisuje studij medicine.


Studenti ovaj kolegij upisuju na prvoj godini i slušaju ga tijekom svih šest godina studija, s ukupnim brojem od 120 sati seminara (po 20 sati godišnje).


Prvi dio kolegija (1. godina) predstavlja uvod u medicinsku terminologiju, tj. bavi se morfologijom medicinskih termina i tvorbom riječi. Usvajanjem određenoga broja najfrekventnijih osnova riječi, prefiksa i sufiksa, studenti će ovladati svojevrsnim alatom koji će im omogućiti ne samo prepoznavanje velikoga broja medicinskih termina, već i tvorbu riječi prema potrebi. Tako će ovaj dio kolegija Medicinski engleski biti stanovita potpora u savladavanju anatomske nomenklature koja čini dio programa kolegija Anatomija na 1. godini studija.


Kolegij, koji je baziran sadržajno (content-based curriculum) ima ca cilj usvajanje znanja kao što su prepoznavanje i aktivna uporaba ključnih termina na engleskome jeziku vezanih uz seminarske teme pojedinih godina; definiranje pojmova na engleskome jeziku vezanih uz zadana područja; opisivanje fizioloških i patoloških procesa; primjenu ključnog vokabulara za prikaz slučaja na engleskome jeziku (od 4. do 6. godine); te razlikovanje i pravilna primjena stručne i nestručne razine (registra) profesionalnih termina na engleskome jeziku. Tu su i vještine poput odabiranja relevantnih informacija o zadanoj seminarskoj temi; formuliranja podataka u obliku natuknica na engleskome jeziku; organizacije podataka u smisleno strukturiranu prezentaciju; usmene prezentacije  zadanih tema na engleskome jeziku; sastavljanja bilježaka na engleskome jeziku slušajući izlaganja kolega; sažimanja tekstova; pravilnog izgovora i pisanja medicinskih termina na engleskome jeziku vezanih uz odabrana područja; sastavljanja tipičnog prikaza slučaja na engleskome jeziku (na kliničkim godinama); prijevod sažetka vlastitoga diplomskog rada s hrvatskoga na engleski jezik (na 6. godini ), od kojih mnoge pripadaju tzv. akademskim vještinama u širem smislu. To se poglavito odnosi na vještinu usmenog prezentiranja profesionalnih sadržaja koja ima svoja pravila, i čije savladavanje danas predstavlja nezaobilazni alat komunikacije u suvremenom, internacionalnom profesionalnom okružju, a posebice u medicini kao jednoj od najpropulzivnijih grana znanosti. 


Struktura predmeta

Broj sati predavanja: -


Broj sati seminara: 20


Broj sati vježbi: -


Ukupan broj sati: 20


Provjera znanja

Način provjere znanja: Tijekom kolegija na seminarima se provodi kontinuirana provjera znanja, te se stjecanjem određenog broja bodova može postići oslobađanje od obvezatnog završnog kolokvija. Završni kolokvij integriran je u satnicu i odvija se posljednjeg, 10. tjedna nastave. Polaže se u pisanom obliku.


B. Oblici i termini provjere znanja


1). Kontinuirana provjera: Tijekom svakoga sata provodi se kontinuirana provjera znanja (informal checks), u usmenim i pisanim oblicima specifičnim za nastavu jezika, kojom studenti mogu stjeći određeni broj bodova i na taj način biti oslobođeni polaganja završnog kolokvija.


2). Završni kolokvij: Studenti koji tijekom nastave nisu stekli potreban broj bodova, u posljednjem (10.) tjednu nastave polažu pisani kolokvij na bazi pass/fail (prolaz/pad).


V./I. POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI


01. Dr.sc. S. Brangan, prof.


VI. POPIS ISPITIVAČA


01. Dr.sc. S. Brangan, prof.


Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo


01. Handouts – Introduction to Medical Terminology (skripta)


02. Medical English Workbook: Žmegač Horvat, Medicinska naklada (radna bilježnica, 1. poglavlje)


B. Dopunsko štivo


01. Dorland’s Illustrated Medical Dictionary: Saunders


02. Enciklopedijski rječnik humanog i veterinarskog medicinskog nazivlja: HAZU, LZ Miroslav Krleža


03. Englesko-hrvatski medicinski rječnik: Školska knjiga


04. Hrvatsko-engleski et v.v. rječnik medicinskoga nazivlja: Tanay, Medicinska naklada


Plan