Farmakodinamski učinci i laboratorijska karakterizacija antibiotika

Naziv kolegija

Farmakodinamski učinci i laboratorijska karakterizacija antibiotika

ECTS

2.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P6/S5/PK14

Studiji na kojima se izvodi

Medicina