Gerijatrija i gerontologija u sestrinstvu i palijativna skrb

Naziv kolegija

Gerijatrija i gerontologija u sestrinstvu i palijativna skrb

ECTS

4.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P20/S30/PK40

Izvođači kolegija

dr. sc. Đurđica Kašuba Lazić, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Milica Katić, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Zlata Ožvačić Adžić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marija Vrca Botica, Nastavnik
doc. dr. sc. Stanislava Stojanović - Špehar, Nastavnik
doc. dr. sc. Venija Cerovečki Nekić, Nastavnik
doc. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, Nastavnik
doc. dr. sc. Zoran Lončar, Nastavnik
Nevenka Vinter-Repalust, dr. med., Nastavnik
Suzana Kumbrija, pred., Nastavnik
Rajka Šimunović, pred., Nastavnik
dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, Nastavnik
Marica Lukić, pred., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Branko Kolarić, Nastavnik
Dalma Sajko, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave: Studenti trebaju usvojiti znanja o fiziologiji starenja, zdravstvenim problemima starijih osoba te načinu i specifičnostima liječenja i zbrinjavanja starijih osoba . Potporna i palijativna skrb posebice je važan segment rada u zbrinjavanju starijih osoba u kojem je neophodan timski multipro-fesionalni pristup uz participaciju obitelji bolesnika i njegove socijalne okoline . Dipomirana medicin-ska sestra pri tome ima odlucujucu integrativnu zadaću, a znanja, vjesštine i stavove potreban za takav rad osigurava nastavni program predloženog predmeta.


Struktura predmeta

Broj sati predavanja :  20


                Broj sati seminara :   20


                Broj sati vježbi: 40           


                Ukupan broj sati: 90


TURNUSI


Broj turnusa: 2 tjedna/kroz pet dana za svaku skupinu


Datum održavanja turnusne nastave: I. turnus 25.05.2015.-29.05.2015.;  II. turnus 01.06.-05.06.2015.


Provjera znanja

Ispit je pismeni (test).


Termini (razdoblje) održavanja provjere znanja:


Redoviti rokovi


Datum


Pismeni ispit za sve grupe


29.05.2015


Usmeni ispit po grupama:


Izvanredni rokovi


Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo


1. Duraković Z. i sur.Gerijatrija medicina starije dobi. Zagreb: C.T.-Poslovne informacije, d.o.o. ,2007.


2. Ožić S, Tomek –Roksandić S, Šostar Z, Fortuna V ur. Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom I postupcima opće/obiteljske medicine u domu za starije osobe. Zagreb; Referntni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba 2012


3. Šamija M, Nemet D. i sur. Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika. Medicin-ska naknada, Zagreb, 2010.


B. Dopunsko štivo


1. Blažeković-Milaković S. Zdravo starenje. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fa-kultet, Katedra za obiteljsku medicinu (Priručnik), 2005


2. Odabrani članci