Sustav zdravstvene zaštite s poslovanjem u zdravstvenim ustanovama

Naziv kolegija

Sustav zdravstvene zaštite s poslovanjem u zdravstvenim ustanovama

ECTS

4.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P20/S40/PK30

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Džakula, Suvoditelj predmeta
doc. dr. sc. Ognjen Brborović, Nastavnik
doc. dr. sc. Ana Ivičević Uhernik, Nastavnik
doc. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, Nastavnik
prof. dr. sc. Selma Šogorić, Nastavnik
prof. dr. sc. Vesna Jureša, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Urelija Rodin, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave je da student upozna, razumije i primjenjuje metode rukovođenja i upravljanja u zdravstvu te razumije ciklus planiranja, organizacije i evaluacije zdravstvene zaštite.


Nakon završetka nastave, student će biti osposobljen da razumije i primjeni u praksi osnovna znanja i vještine za: rukovođenje sobom i drugima - vještine organizacije vlastitog rada (poznavanje vlastitog stila rukovođenja, osobnosti, preferencija - uloga u timu u različitim situacijama, rukovođenje vremenom, sobom i drugima); razumijevanje različitih stilova rukovođenja, učinkovit rad u timu, razumijevanje vlastitog ponašanja u timovima u različitom okruženju; uspjeh međuljudskog komuniciranja, pismene i usmene komunikacije, odnosa s medijima i javnošću; korištenje alata projektnog menadžmenta (uz zadane resurse i vrijeme); korištenje alata organizacijskog menadžmenta (razumijevanje organizacijske kulture, strukture i funkcije, unutarnjeg i vanjskog organizacijskog okruženja i utjecaja, procjena snaga i nedostataka organizacije) i planiranje, odabir i oblikovanje intervencija.


Studenti će upoznati i razumjeti osnovne principe poslovanja u zdravstvu (iskustva Republike Hrvatske i u svijetu); upoznati, razumjeti i naučiti vrednovati učinkovitost u zdravstvenim ustanovama na različitim razinama; znati će objasniti čimbenike koji utječu na funkcioniranje zdravstvenog sustava te mogućnosti intervencije u njih. Studenti će naučiti osnovne metode u procjeni zdravstvenog stanja (kvalitativne i kvantitativne) pojedinaca, podgrupa u zajednici i zajednice u cjelini kao preduvjet kreiranju zdravstvene politike i intervencije vođene kroz sustav zdravstva.


Poznaje osnovne metode u analiziranju rade te planiranju u zdravstvenoj zaštiti.


Struktura predmeta

Broj sati predavanja :  20


                Broj sati seminara :      40


                Broj sati vježbi:             30   


                Ukupan broj sati          90


TURNUSI


Broj turnusa: Trajanje turnusa (u tjednima ili danima):


6 tjedana/kroz pet dana za svaku skupinu, 6. tjedan pismeni i usmeni ispit.


Datum održavanja turnusne nastave:


Provjera znanja

Ispit je pismeni (strukturirani esej), a ocjena se temelji   na ocjeni seminarskog rada i prezentaciji na dodijeljenu temu


Termini (razdoblje) održavanja provjere znanja:


Redoviti rokovi


Datum


Pismeni ispit za sve grupe


Usmeni ispit po grupama:


Izvanredni rokoviNastavno štivo

A.  Obvezatno štivo


Kovačić L. i sur. Organizacija zdravstvene zaštite. Medicinska naklada. Zagreb, 2004.


Zakon o zdravstvenoj zaštiti RH (važeća zakonska regulativa za PZZ) www.nn.hr


Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i pod-zakonski akti RH (važeća zakonska regulativa o PZZ) www.hzzo-net.hr


B. Dopunsko štivo


1. CDC. SMDP. Healthy Plan-it.  A tool for planning and managing public health programs. Workshop kit. Atlanta., CDC,  2004.


2. Srrića V, Tudor G. Menadžer i pobjednički tim: čarolija timskog rada; MEP Consult i CROMAN. Zagreb, 1998