Informatika u sestrinstvu

Naziv kolegija

Informatika u sestrinstvu

ECTS

15.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P25/S50/PK50

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Kristina Fišter, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Jadranka Božikov, Suvoditelj predmeta
Snježana Gaćina, Nastavnik
Rosana Svetić Čišić, Nastavnik
dr. sc. Ivan Pristaš, Nastavnik
Danko Relić, dr. med., Nastavnik
Ana Ljubas, Nastavnik
Željka Kuljak, Nastavnik
Pero Hrabač, dr. med., Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj je predmeta da student usvoje znanja, vještine i kompetencije koje im omogućuju uspješno snalaženje u radu sa zdravstvenim informacijskim sustavima u bolničkoj I izvanbolničkoj zdravstvenoj zaštiti te uporabu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u radu i cjeloživotnom usavršavanju u području sestrinstva. Stoga je programom predviđeno stjecanje:


 1. Osnovnih informatičkih vještina i znanja: organiziranje datoteka na osobnom računalu, uređivanje tekstova (Word), komunikacija (e-mail, internet), tablično računanje i grafički prikazi (Excel), izrada prezentacija (PowerPoint), dizajniranje weba.
 2. Upoznavanje sa informacijskim sustavima i bazama podataka u sestrinstvu: medicinsko-informatičko nazivlje, oblikovanje i korištenje baza podataka (Access), komponente i razine zdravstvenih informacijskih sustava (ZIS), uloga sestrinstva u ZIS-u i uloga ZIS-a u sestrinstvu, registri kao posebna vrsta ZIS-a, zaštita podataka u ZIS-u, pretraživanje informacija na internetu (bibliografske baze podataka), inteligentni informacijski sustavi, sustavi za učenje. Tlemedicine u sestrinstvu, telenadzor, teleupravljanje, teleintervencije, mobilne aplikacije, EU dokumenti i smjernice, razvijanje kritičnosti za odgovorno i etično korištenje i uvođenje novih tehnologija.


Opće kompetencije:


 • Vješto korištenje suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije
 • Razumijevanje važnosti informacija u dnevnom radu i istraživanju kroz postojeće ili buduće (potrebne) informacijske sustave u zdravstvu i posebno u sestrinstvu
 • Razumijevanje medicinsko-informatičke terminologije i procesa prikupljanja, pripreme podataka i organizacije podataka uz korištenje suvremenih tehnologija

Specifične kompetencije:


 • Organiziranje datoteka, uređivanje tekstova, tablično računanje, e-komuniciranje, izrada prezentacija
 • Oblikovanje baze podataka i uporaba baze podataka
 • Pronalaženje relevantnih informacija i kreiranje novih informacija kao temelja odlučivanja u struci i znanosti
 • Prepoznavanje relevantnih entiteta i atributa u sklopu određenog istraživanja ili rutinskog posla i adekvatni opis podataka – formiranje metapodataka
 • Sudjelovanje u procesu informatizacije (uvođenje i unapređivanje ZIS-a) uključujući upoznavanje s postojećim informatičkim rješenjima, poglavito u sestrinstvu
 • Suvereno korištenje podataka i informacija u svom profesionalnom radu i izgradnja stavova i kulture zaštite podatka i njihovog odgovornomg i etičnog korištenja


Provjera znanja

Ispit je pismeni (test) te praktični i po potrebi usmeni, a ocjena se temelji na ocjeni testa te uspješnosti prezentacije seminarskog rada i sveukupnog rada tijekom održavanja nastave.


Termini (razdoblje) održavanja provjere znanja:


Redoviti rokovi                                   Datum


Pismeni ispit za sve grupe                     22. siječnja 2021.


Izvanredni rokovi:                                   24. lipnja 2021.


                                                               03. rujna 2021.


Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo


 1. Kern J, Petrovečki M (urednici). Medicinska informatika. Zagreb: Medicinska naklada 2009.

 2. Članci objavljeni u tematskom broju časopisa Acta Medica Croatica (Vol.68, br.1, ožujak 2014) slobodno dostupni na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=9616, svaki članak dohvatljiv iz PubMed-a (Journal: Acta Medica Croatica, Volume: 68, Issue: 1)

 3. Članci objavljeni u zborniku radova Nursing Informatics 2016 (13th International Congress on Nursing Informatics, Geneva June 25-29, 2016, IOS Press 2016), slobodno dostupno na http://ebooks.iospress.nl/ISBN/978-1-61499-658-3, svaki članak dohvatljiv iz PubMed-a (Journal: Studies in Health Technology and Informatics, Volume 225)

 4. Članci objavljeni u zborniku radova Nursing Informatics 2014 (12th International Congress on Nursing Informatics, Taipei, Taiwan, June 21–25, 2014, IOS Press 2014), slobodno dostupno na http://ebooks.iospress.nl/volume/nursing-informatics-2014-east-meets-west-esmart, svaki članak dohvatljiv iz PubMed-a (Journal: Studies in Health Technology and Informatics, Volume 201)

 5. Pojedina poglavlja iz knjige Ammenwerth E, Rigby M (editors). Evidence-Based Health Informatics, IOS Press 2016), slobodno dostupno na http://www.iospress.nl/book/evidence-based-health-informatics, pojedina poglavlja dohvatljiva iz PubMed-a (Journal: Studies in Health Technology and Informatics, Volume 222)

 6. Direktive, povelje i preporuke EU koje uključuju pitanja prikupljanja, obrade i komuniciranja podataka, poglavito u sestrinstvu

 7. Drugi izabrani članci s informatičkim temama iz medicinsko-informatičkih, sestrinskih ili drugih znanstvenih i stručnih časopisa

 8. Upute za vježbe (http://lms.mef.hr)B. Dopunsko štivo


Članci iz medicinsko-informatičkih i ostalih časopisa te dokumenti dostupni na mrežnim stranicama, poglavito iz područja sestrinstva, direktive, povelje i preporuke EU koje se odnose na zdr. zaštitu i zaštitu ljudskih prava.


Enrico Coiera. The Guide to Health Informatics. 3. izdanje, 2016.


Plan