Sestrinstvo u zaštiti zdravlja na radu i profesionalne bolesti

Naziv kolegija

Sestrinstvo u zaštiti zdravlja na radu i profesionalne bolesti

ECTS

4.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P20/S50/PK20

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Hana Brborović, Voditelj predmeta
dr. sc. Marija Bubaš, Nastavnik
doc. dr. sc. Snježana Kaštelan, Nastavnik
dr. sc. Nada Turčić, Nastavnik
Irena Dany Holetić, Nastavnik
Roko Žaja, dr. med., Nastavnik
Elvira Tahiri, pred., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Milan Milošević, Nastavnik
Nataša Janev Holcer, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Jasna Pucarin-Cvetković, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave: Osnovni koncepti zaštite zdravlja na radu i uloga sestrinstva u zaštiti zdravlja na radu. Obraditi će se specifična područja zaštite zdravlja na radu kao što su procjena zdravlja radnika i radnog okoliša, osnovna zdravstvena zaštita i prva pomoć na radu, zaštita zdravlja u izvanrednim situacijama, rehabilitacija, savjetovanje i promocija zdravlja na radnom mjestu.


Struktura predmeta

Broj sati predavanja: 20

Broj sati seminara: 50

Broj sati vježbi: 20           


Ukupan broj sati: 90


Provjera znanja

POPIS ISPITIVAČA


Doc. dr. sc. Hana Brborović


Doc.dr.sc. Milan Milošević


Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo


1. Mustajbegović J, Milošević M., Brborović H: Medicina rada i sporta. Zagreb: Medicinska naklada, 2018.


2. Šarić M., Žuškin E. i sur.: Medicina rada i okoliša. Zagreb: Medicinska naklada, 2002.


3. WHO: Regional Office for Europe: The Role of the Occupational Health Nurse in Workplace Health management. Copenhagen: WHO, 2001.


4. Zakon o mirovinskom osiguranju NN 102/98; 30/04


5. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007-2012 NN 63/07


6. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s    invaliditetom NN 143/02, NN 33/05


7. Rački, J., 1997. – Teorija profesionalne rehabilitacije u osoba s invaliditetom, Fakultet za defektolgiju Sveučilišta u Zagrebu


8. Ladou J. Current Occupational & Environmental Medicine. 4th edition. The McGraw-Hill Companies, 2007.: odabrana poglavlja


B. Dopunsko štivo


1. Oakley K: Occupational Health Nursing. WileyBlackwell; 2nd edition, 2002.


2. Rogers B., Lewis D. et al: Occupational and Environmental Health Nursing: Concepts and Practice. Saunders; 2nd edition, 2003.


3. Stručni i znanstveni radovi prema izboru predavača


4. Snashall D, Patel D. ABC of Occupational and Environmental Medicine. 2nd edition, BMJ publishing group, London, 2003.


5. Valić F. i sur. Zdravstvena ekologija, Medicinska naklada, Zagreb, 2001.


6. Boweler M, Cone JE. Occupational medicine secrets. Philadelphia: Hanley & Belfus, 1999.


7. Levy BS, Wegman DH. Occupational health: recognizing and preventing work-related disease and injury. 4. izd. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2000.


8. Duraković Z i sur. Klinička toksikologija. Grafos, Zagreb, 2000. (odabrana poglavlja)


Plan