Informatika u sestrinstvu

Naziv kolegija

Informatika u sestrinstvu

ECTS

15.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P25/S50/PK50

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Kristina Fišter, Nastavnik
Snježana Gaćina, Nastavnik
Rosana Svetić Čišić, Nastavnik
Ana Ljubas, Nastavnik
Željka Kuljak, Nastavnik
dr. sc. Ivan Pristaš, Nastavnik
Pero Hrabač, dr. med., Nastavnik
Danko Relić, dr. med., Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj je predmeta da student usvoje znanja, vještine i kompetencije koje imomogućuju uspješno snalaženje u radu sa zdravstveniminformacijskimsustavima u bolničkoj I izvanbolničkojzdravstvenojzaštiti te uporabu informacijskokomunikacijskih tehnologija u radu icjeloživotnomusavršavanju u području sestrinstva. Stoga je programompredviđeno stjecanje: 1. Osnovnih informatičkih vještina iznanja: organiziranje datoteka na osobnomračunalu, uređivanje tekstova (Word), komunikacija (e-mail, internet), tablično računanje i grafički prikazi (Excel), izrada prezentacija (PowerPoint), dizajniranje weba. 2. Upoznavanje sa informacijskimsustavima i bazama podataka u sestrinstvu:medicinsko-informatičko nazivlje, oblikovanje i korištenje baza podataka (Access), komponente i razine zdravstvenih informacijskih sustava (ZIS), uloga sestrinstva u ZIS-u i uloga ZIS-a u sestrinstvu, registri kao posebna vrsta ZIS-a,zaštita podataka u ZIS-u, pretraživanje informacija na internetu (bibliografske baze podataka), inteligentni informacijskisustavi, sustaviza učenje. Tlemedicine u sestrinstvu, telenadzor, teleupravljanje, teleintervencije, mobilne aplikacije, EUdokumenti i smjernice, razvijanje kritičnostiza odgovorno ietično korištenje i uvođenje novih tehnologija.


Opće kompetencije: Vješto korištenje suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije Razumijevanje važnosti informacija u dnevnomradu i istraživanju kroz postojeće ili buduće (potrebne) informacijske sustave u zdravstvu i posebno u sestrinstvu Razumijevanje medicinsko-informatičke terminologije i procesa prikupljanja, pripreme podataka i organizacije podataka uz korištenje suvremenih tehnologija


Specifične kompetencije: Organiziranje datoteka, uređivanje tekstova, tablično računanje,e-komuniciranje, izrada prezentacija Oblikovanje baze podataka i uporaba baze podataka Pronalaženje relevantnih informacija i kreiranje novih informacija kao temelja odlučivanja u struci iznanosti Prepoznavanje relevantnih entiteta iatributa u sklopu određenog istraživanja ili rutinskog posla iadekvatni opis podataka – formiranje metapodataka Sudjelovanje u procesu informatizacije (uvođenje i unapređivanje ZIS-a) uključujući upoznavanje s postojećim informatičkimrješenjima, poglavito u sestrinstvu Suvereno korištenje podataka i informacija u svomprofesionalnomradu i izgradnja stavova i kulture zaštite podatka i njihovog odgovornomg ietičnog korištenja


Struktura predmeta

Sati predmeta:


Predavanja: 25


Seminara: 50


Vježbi u praktikumu: 50


Ukupno sati: 125 


Provjera znanja

Ispit je pismeni (test) te praktični i usmeni, a ocjena se temelji na ocjeni testa te uspješnosti prezentacije seminarskog rada koja donosi dodatne bodove.


Termini (razdoblje) održavanja provjere znanja:


Redoviti rokovi                                   Datum


Pismeni ispit za sve grupe                     22. siječnja 2021.


Izvanredni rokovi:                                   24. lipnja 2021.


                                                               03. rujna 2021.


Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo


  1. Kern J, Petrovečki M (urednici). Medicinska informatika. Zagreb: Medicinska naklada 2009.

  2. Članci objavljeni u tematskom broju časopisa Acta Medica Croatica (Vol.68, br.1, ožujak 2014) slobodno dostupni na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=9616, svaki članak dohvatljiv iz PubMed-a (Journal: Acta Medica Croatica, Volume: 68, Issue: 1)

  3. Članci objavljeni u zborniku radova Nursing Informatics 2016 (13th International Congress on Nursing Informatics, Geneva June 25-29, 2016, IOS Press 2016), slobodno dostupno na http://ebooks.iospress.nl/ISBN/978-1-61499-658-3, svaki članak dohvatljiv iz PubMed-a (Journal: Studies in Health Technology and Informatics, Volume 225)

  4. Članci objavljeni u zborniku radova Nursing Informatics 2014 (12th International Congress on Nursing Informatics, Taipei, Taiwan, June 21–25, 2014, IOS Press 2014), slobodno dostupno na http://ebooks.iospress.nl/volume/nursing-informatics-2014-east-meets-west-esmart, svaki članak dohvatljiv iz PubMed-a (Journal: Studies in Health Technology and Informatics, Volume 201)

  5. Pojedina poglavlja iz knjige Ammenwerth E, Rigby M (editors). Evidence-Based Health Informatics, IOS Press 2016), slobodno dostupno na http://www.iospress.nl/book/evidence-based-health-informatics, pojedina poglavlja dohvatljiva iz PubMed-a (Journal: Studies in Health Technology and Informatics, Volume 222)

  6. Direktive, povelje i preporuke EU koje uključuju pitanja prikupljanja, obrade i komuniciranja podataka, poglavito u sestrinstvu

  7. Drugi izabrani članci s informatičkim temama iz medicinsko-informatičkih, sestrinskih ili drugih znanstvenih i stručnih časopisa

  8. Upute za vježbe (http://lms.mef.hr)B. Dopunsko štivo


Članci iz medicinsko-informatičkih i ostalih časopisa te dokumenti dostupni na mrežnim stranicama, poglavito iz područja sestrinstva, direktive, povelje i preporuke EU koje se odnose na zdr. zaštitu i zaštitu ljudskih prava.


Enrico Coiera. The Guide to Health Informatics. 3. izdanje, 2016.


Plan