Prijava i unos radova, sažetka i postera

 

Sudjelovanje na Danu doktorata obavezno je studentima doktorskog studija druge i treće godine te razlike doktorskog studija u akademskoj godini u kojoj su i upisali predmet. Sudjelovanje na Danu doktorata sastoji se od: upisa znanstvenih radova, upisa sažetka, upisa postera u PDF formatu i prisustvovanja na Danu doktorata.

Elektroničkom obrascu za Dan doktorata  pristupa se putem Web-aplikacije studenata poslijediplomskih studija MF-a putem AAI@EduHR autentifikacije (korisnička oznaka i zaporka).

Elektronički obrazac za Dan doktorata ispunjavaju studenti doktorskog studija druge i treće godine te razlike doktorskog studija u akademskoj godini u kojoj su i upisali predmet.

Polaznici koji su Dan doktorata upisali ranijih godina, a htjeli bi pristupiti tekuće akademske godine, trebaju se javiti tajnici studija najkasnije do kraja veljače.

Ispunjavanje elektroničkog obrasca za Dan doktorata sastoji se od: upisa znanstvenih radova, upisa sažetka i upisa postera u PDF formatu.

 

SAŽETAK:

Sažetak je jasno napisan odlomak teksta, precizan u izričaju i razumljiv široj publici. Sažetak mora sadržavati dovoljno podataka koji će čitatelju približiti važnost teme i predmet istraživanja, primjerenost dizajna istraživanja, rezultate i zaključke. Sažetak se piše na engleskom jeziku i ograničen je na 4000 znakova zbog tiska, ne uključujući naslov, imena kandidata i mentora, ustanovu i ključne riječi. Sastoji se od sljedećih dijelova:

Područje i grana
With this abstract I present – odabrati što prikazujete u sažetku: preliminarne rezultate (Preliminary research results – obavezno za studente treće godine) ili prijedlog doktroskog rada (My thesis proposal)
Poster title – upisati naslov sažetka i postera – MOŽE SE RAZLIKOVATI OD NASLOVA DOKTORSKOG RADA
Title of the PhD Thesis
Mentor(s)
Affiliation(s) – ustanove u kojima se provodi doktorski rad i istraživanje, dopisati po potrebi

Dalje sažetak slijedi formu strukturiranog sažetka i polja se razlikuju ovisno o tome prikazuju li se preliminarni rezultati ili prijedlog doktroskog rada.

Preliminarni rezultati:
Introduction
Materials and methods
Results
Discussion
Acknowledgements (nije obavezno ispuniti)
MeSH / Keywords

Prijedlog doktorskog rada („tema“):
Introduction
Hypothesis
Aims
Materials and methods
Expected scientific contribution
Acknowledgements (nije obavezno ispuniti)
MeSH / Keywords

POSTER:

Poster, napisan na engleskom jeziku, treba biti uspravan, širine 90 cm i visine 120 cm te sadržavati cjeline:

 1. Naslov postera
 2. Naslov prijedloga doktorskog rada (teme)
 3. Ime i prezime kandidata, ime i prezime mentora, ustanova/e
 4. Uvod
 5. Ciljevi
 6. Materijali i metode
 7. Rezultati
 8. Zaključak / Diskusija
 9. Literatura (reference)
 10. Znanstveni skupovi ako je poster već prikazan (naziv konferencije, mjesto i datum održavanja ili naziv knjige sažetaka i broj stranice)
 11. POSTER KOD

Doktorandi koji još nemaju rezultata prikazat će prijedlog istraživanja posterom sa cjelinama:

 1. Naslov postera
 2. Naslov prijedloga doktorskog rada (teme)
 3. Ime i prezime kandidata, ime i prezime mentora, ustanova/e
 4. Uvod
 5. Hipoteza
 6. Ciljevi
 7. Materijal, ispitanici, metodologija i plan istraživanja
 8. Očekivani znanstveni doprinos predloženog istraživanja
 9. Literatura (reference)
 10. POSTER KOD

 Kada se izradi poster, u PDF formatu ga se elektronski unosi u Web-aplikaciju.


Od svih unesenih sažetaka izabrat će se pet sažetaka s najvišim brojem bodova po skupinama za usmena izlaganja na samom Danu doktorata: neuroznanost 1 sažetak, temeljne medicinske znanosti 1 sažetak, kliničke medicinske znanosti 2 sažetka, javno zdravstvo i zdravstvena zaštita 1 sažetak; kako bi što bolje gostima i sudionicima prikazali širok raspon znanstvenih istraživanja naših doktoranada u području biomedicine.

KRITERIJI za vrednovanje radova:

Radovi se za Dan doktorata vrednuju u skladu s povezanošću sa sažetkom i planiranim doktorskim radom: 

 • objavljeni rad je povezan sa sažetkom i doktorskim radom – indeksiran u 3. i 4. kvartili Web of Science 2,5 boda
 • objavljeni rad je povezan sa sažetkom i doktorskim radom – indeksiran u 1. i 2. kvartili Web of Science 5 bodova

Središnja medicinska knjižnica Medicinskog fakulteta prilaže informacije vezano za indeksiranost koje potvrđuje svojim elektroničkim potpisom.

Nakon uspješno predanog sažetka, polaznici izrađuju poster prezentaciju svog istraživanja te je unose u PDF formatu u Web aplikaciju. Tiskani poster donosi se na sam Dan doktorata.

Tijekom Dana doktorata, evaluatori će obići i vrednovati sve postere.

KRITERIJI za vrednovanje postera

 • opći dojam o posteru – poster je atraktivan i jasno izlaže sadržaj informacije su točne i prezentirane na zanimljiv i inovativan način (0 – 1 bod);
 • slike i grafikoni su jasni s točnim informacijama ( 0 – 1 bod);
 • jasno su vidljivi dijelovi teksta koji su posebno odijeljeni (sažetak dobro i sažeto napisan, rezultati jasno i razumljivo prikazani, diskusija je jasno i pregledno napisana, zaključak je jasan, postoji bibliografija) (1 – 2 boda);
 • ako je poster već prikazan na nekoj međunarodnoj konferenciji – (0 – 1 bod)
 • znanstveni doprinos (1 – 2 boda)
 • pristupnikova usmena prezentacija postera ( 1 – 5 bodova)

Sukladno odluci Dekanskog kolegija, sudionicima Dana doktorata dodijelit će se pet ravnopravnih nagrada za najbolji rad u iznosu 1.500,00 kuna.


Korisni linkovi:

MeSH/keywords

Preparing a Poster Presentation – American College of Physicians

Ten Simple Rules for a Good Poster Presentation

At a Glance: A Stepwise Approach to Successful Poster Presentations – CHEST Journal

Designing conference posters – Colin Purrington

Poster Perfect – The Scientist