[UPISI] Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 2019./2020.

Objavljeno 03.09.2019.

UPISI U I. GODINU:

10.10. – 18.10.2019.
9.00 – 15.00 sati, Odsjek za poslijediplomsku nastavu, soba 116, gđa. Anita Putrić

Sve informacije i upisni materijal novi studenti će dobiti na sastanku studenata, Vijeća studija i voditelja metodoloških predmeta koji će se održati 09.10.2019. u 16:00 sati u dvorani Čačković, Medicinski fakultet, Šalata 3, I. kat.

I. GODINA:

 • upisuje se 20 ECTS bodova:
  • Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 1 (5 ECTS) – obavezno
  • izbor metodoloških predmeta (ukupno 15 ECTS) iz nastavnog plana i programa

UPISI U II. i III. GODINU:

21.10. – 08.11.2019.
9.00 – 15.00 sati, Odsjek za poslijediplomsku nastavu, soba 116, gđa. Anita Putrić

NAPOMENA: Studenti koji žele upisati drugu ili treću godinu studija, a pauzirali su u studiranju, dužni su prije pisanom molbom zatražiti nastavak studija. Za sve upute vezane uz predaju molbe za nastavak studija, studenti se mogu obratiti referadi doktorskog studija.

II. GODINA

Pravo na upis u drugu godinu ostvaruju doktorandi koji imaju prijavljen prijedlog doktorskog rada, podnesena izvješća o radu mentora i doktoranda, predanu potvrdu o radu na istraživanju u sklopu doktorata  te odslušanu nastavu I. godine studija (svi potpisi). Poveznice na potrebne obrasce i upute nalaze se na kraju ove obavijesti.

 • upisuje se 20 ECTS bodova:
  • Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 2 (4 ECTS) – obavezno
  • Statistička analiza podataka u medicini 1 (5,5 ECTS) – obavezno
  • Dan doktorata (4 ECTS) – obavezno
  • izbor granskih predmeta (ukupno 6,5 ECTS) iz nastavnog plana i programa

III. GODINA

Pravo na upis u treću godinu ostvaruju doktorandi koji imaju odluku Fakultetskog vijeća o prihvaćenom prijedlogu doktorskog rada, podnesena izvješća o radu mentora i doktoranda, predanu potvrdu o radu na istraživanju u sklopu doktorata te odslušanu nastavu II. godine studija (svi potpisi). Poveznice na potrebne obrasce i upute nalaze se na kraju ove obavijesti.

 • upisuje se 20 ECTS bodova:
  • Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 3: znanstveni projekti (2 ECTS) – obavezno
  • Dan doktorata (4 ECTS) – obavezno
  • jedan od praktikuma Medicinska statistika 2, ovisno o dizajnu istraživanja  (2,5 ECTS) – obavezno
  • izbor metodoloških i granskih predmeta (ukupno 11,5 ECTS) iz nastavnog plana i programa

Molimo da se doktorandi koji upisuju drugu ili treću godinu tijekom listopada osobno ili mailom obrate gđi. Putrić (anita.putric@mef.hr) kako bi im se upisni materijali mogli uručiti ili poslati poštom. U mailu obavezno navesti točnu poštansku adresu.


OBRASCI i UPUTE za prijavu prijedloga doktorskog rada dostupni su ovdje.

OBRASCI i UPUTE za podnošenje izvješća o radu mentora i doktoranada:

Doktorand podnosi izvješće o radu kroz On-line bazu doktoranada – OBAD na adresi: http://doktorski.unizg.hr/obad putem obrasca DR.SC.-04. Obrazac DR.SC.-04. se zaključava prije nego se predaje u poslijediplomsku referadu fakulteta, a do tada je označen kao “TESTNI OBRAZAC”. Sadržaj obrazaca više nije moguće mijenjati nakon zaključavanja, a obrazac treba u papirnatom obliku i potpisanog dostaviti u 2 primjerka u referadu doktorskog studija pri upisu više godine.

Mentor podnosi izvješće o radu na obrascu DR.SC.-05, ali ne kroz OBAD. Potpisano izvješće mentor dostavlja pismenim putem u 2 primjerka u referadu doktorskog studija pri upisu više godine. Za studente koji upisuju drugu godinu izvješće podnosi osoba navedena kao predloženi mentor u prijavi prijedloga disertacije na obrascu DR.SC.-01A.

DR.SC.-05 – Godišnji mentorov izvještaj

DR.SC.-05 – Annual mentor’s report

POTVRDA o radu na istraživanjima u sklopu doktorata:

U skladu s člankom 40. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima doktorandi koji su upisali prvu godinu u ak. god. 2018./2019. i kasnije te oni kojima je odobren nastavak studija u ak. god. 2018./2019. i kasnije dužni su predati potvrdu o radu na istraživanjima u sklopu doktorata. Potvrda se predaje u dva primjerka.

POTVRDA o radu na istraživanjima u sklopu doktorata