[UPISI] DOKTORSKI STUDIJ Biomedicina i zdravstvo ak. god. 2017./2018.

Objavljeno 21.09.2017.

UPISI U I. GODINU:

10.10. – 20.10.2017.
9.00 – 15.00 sati
Odsjek za poslijediplomsku nastavu, soba 116, gđa. Anita Putrić

Sve informacije i upisni materijal novi studenti će dobiti na sastanku studenata, Vijeća studija i voditelja metodoloških predmeta koji će se održati 09.10.2017. u 16:00 sati u dvorani Čačković, Medicinski fakultet, Šalata 3, I. kat. Pozivamo studente prve godine da na sastanak dođu u 15:30 radi fotografiranja za potrebe LMS-a koje će se obavljati ispred dvorane.

I. GODINA:

 • upisuje se 20 ECTS bodova:
  • Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 1 (5 ECTS) – obavezno
  • izbor metodoloških predmeta s popisa (ukupno 15 ECTS):   BIOMED RASPORED 1 godina 2017-2018

UPISI U II. i III. GODINU:

23.10. – 03.11.2017.
9.00 – 15.00 sati
Odsjek za poslijediplomsku nastavu, soba 116, gđa. Anita Putrić

NAPOMENA: Studenti koji žele upisati drugu ili treću godinu studija, a pauzirali su u studiranju, dužni su prije pisanom molbom zatražiti nastavak studija. Molbu je potrebno nasloviti na prodekana za poslijediplomsku nastavu prof. dr. sc. Dragu Batinića, priložiti kopiju indeksa doktorskog studija (sve ispunjene stranice) te potvrdu o uplati troškova molbe od 300,00 kuna (račun prethodno zatražiti kod gđe. Putrić). Po pozitivnom rješenju molbe studenti mogu upisati sljedeću studijsku godinu u navedenim rokovima.

 

II. GODINA

Pravo na upis u drugu godinu ostvaruju doktorandi koji imaju prijavljen prijedlog doktorskog rada, podnesena izvješća o radu mentora i doktoranda te odslušanu nastavu I. godine studija (svi potpisi). Poveznice na potrebne obrasce i upute nalaze se na kraju ove obavijesti.

 • upisuje se 20 ECTS bodova:
  • Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 2 (4 ECTS) – obavezno
  • Statistička analiza podataka u medicini 1 (5,5 ECTS) – obavezno
  • Dan doktorata (4 ECTS) – obavezno
  • izbor granskih predmeta s popisa (ukupno 6,5 ECTS): BIOMED RASPORED 2 godina 2017-2018

 

III. GODINA

Pravo na upis u treću godinu ostvaruju doktorandi koji imaju odluku Fakultetskog vijeća o prihvaćenom prijedlogu doktorskog rada, podnesena izvješća o radu mentora i doktoranda te odslušanu nastavu II. godine studija (svi potpisi). Poveznice na potrebne obrasce i upute nalaze se na kraju ove obavijesti.

 • upisuje se 20 ECTS bodova:

 

Molimo da se doktorandi koji upisuju drugu ili treću godinu tijekom listopada osobno ili mailom obrate gđi. Putrić (anita.putric@mef.hr) kako bi im se upisni materijali mogli uručiti ili poslati poštom. U mailu obavezno navesti točnu poštansku adresu.

 

 


OBRASCI i UPUTE za prijavu prijedloga doktorskog rada dostupni su ovdje.

OBRASCI i UPUTE za podnošenje izvješća o radu mentora i doktoranada:

Doktorand podnosi izvješće o radu kroz On-line bazu doktoranada – OBAD na adresi: http://doktorski.unizg.hr/obad putem obrasca DR.SC.-04. Obrazac DR.SC.-04. se zaključava prije nego se predaje u poslijediplomsku referadu fakulteta, a do tada je označen kao “TESTNI OBRAZAC”. Sadržaj obrazaca više nije moguće mijenjati nakon zaključavanja, a obrazac treba u papirnatom obliku i potpisanog dostaviti u 2 primjerka u referadu doktorskog studija prije ili pri upisu više godine.

Mentor podnosi izvješće o radu na obrascu DR.SC.-05, ali ne kroz OBAD. Potpisano izvješće mentor dostavlja pismenim putem u 2 primjerka u referadu doktorskog studija prije upisa više godine. Za studente koji upisuju drugu godinu izvješće podnosi osoba navedena kao predloženi mentor u prijavi prijedloga disertacije na obrascu DR.SC.-01A.

DR.SC.-05 – Godišnji mentorov izvještaj

DR.SC.-05 – Annual mentor’s report