Font size
Greyscale
Contrast
Dyslexic

Integrated Undergraduate and Graduate Study in Medicine (in Croatian)

Biologija

Pristupnik treba znati:

Biologija znanost o životu
 • općenito
Stanična građa organizma
 • metode istraživanja stanice
 • mogućnosti svjetlosne i elektronske mikroskopije
 • osnovna organizacija prokariotske i eukariotske stanice
 • građa i uloga virusa
 • građa i način života bakterija i bakterijskih virusa
 • osnovna organizacija stanice eukariota
 • građa biljne i životinjske stanice
 • oblik i funkcija različitih organela
 • građa stanične membrane
 • model tekućeg mozaika
 • transport tvari kroz membranu
 • kemijska svojstva stanice
 • biološki važni spojevi
 • građa i funkcija ugljikohidrata
 • lipidi i njihove funkcije u stanici
 • struktura bjelančevina
 • građa stanične jezgre
 • sastav i građa nukleinskih kiselina: DNA i RNA
 • uloga genske šifre u intracelularnom toku informacija
 • način udvostručenja DNA
 • građa, oblik i funkcija kromosoma
 • stanični ciklus i mitoza
 • mejoza
 • građa mitohondrija
 • proces staničnog disanja
 • stanični metabolizam
 • endoplazmatski retikulum i ribosomi
 • Golgijevo tijelo i lizosomi
 • genetički kod
 • proces transkripcije i translacije
Razvitak životinjskog organizma
 • razvitak jajne stanice i spermija
 • proces oplodnje
 • diferencijacija
 • rast i starenje organizma
Fiziologija čovjeka
 • kemijski sastav tijela čovjeka
 • hipertonična, hipotonična, izotonična otopina
 • stanična i izvanstanična tekućina
 • krv, krvne stanice, krvna plazma
 • ABO sustav
 • krvotvorni organi
 • srce i krvožilni sustav
 • optok krvi i krvni tlak
 • dišni sustav, građa i procesi
 • imunološki sustav
 • AIDS
 • probavni sustav, građa i funkcija
 • probava u želucu, tankom i debelom crijevu
 • metabolizam
 • hrana kao izvor energije
 • regulacija šećera u krvi
 • termoregulacija
 • tjelesne tekućine
 • građa i funkcija kože
 • građa i funkcija mokraćnog sustava
 • sustav organa za kretanje
 • endokrini sustav
 • spolni i reproduktivni sustav
 • oplodnja, trudnoća i porođaj
 • osjetilni sustav, građa i funkcija
 • osjetila
 • središnji živčani sustav
Genetika
 • osnove nasljeđivanja
 • geni, DNA i kromosomi
 • nasljeđivanje po Mendelu
 • monohibridno križanje
 • dihibridno križanje
 • test križanje
 • nasljeđivanje u ljudi
 • vezani geni
 • spolno vezano nasljeđivanje
 • kromosomske promjene
 • genetika bakterija i virusa
 • struktura i replikacija DNA
 • mutacije gena
 • regulacija aktivnosti gena
 • kloniranje
 • genetičko inženjerstvo
 • rekombinantna DNA tehnologija
 • geni u populaciji
Evolucija
 • definicija evolucije
 • postanak organskih molekula
 • teorije organske evolucije
 • dokazi evolucije
 • geološka doba
 • selekcija
 • značaj mutacije za evoluciju
 • genska snaga
 • tipovi evolucije
 • podrijetlo i razvoj čovjeka
Ekologija
 • čovjek i okoliš
 • biosfera
 • ekološki čimbenici
 • biotop, biocenoze i ekosustav
 • biogeokemijski ciklusi i kruženje tvari
 • demografski razvoj i onečišćenje okoliša
 • zaštita okoliša

Kemija

Pristupnik treba znati:

Opća kemija
 • tvari
 • izvori, podjela
 • rasprostranjenost elemenata
 • agregacijska stanja tvari
 • postupci razdvajanja tvari
 • vrste i sastav smjese, razdvajanja smjesa
 • prekristalizacija, filtracija, destilacija, kromatografija, ekstrakcija, sublimacija
 • kemijske promjene
 • termička razgradnja tvari, razgradnja tvari djelovanjem električne struje i djelovanjem svjetlosti
 • egzotermne, endotermne, ireverzibilne, reverzibilne, sinteza, analiza, jednadžba kemijske reakcije
 • jednostavne tvari ili kemijski elementi
 • temeljni stehiometrijski zakoni zakon o održanju mase; zakon stalnih omjera masa, zakon umnoženih omjera; zakon stalnih volumnih omjera
 • atomi: subatomske čestice, izotopi, veličina i masa atoma, elementarne čestice
 • elektronski omotač atoma
 • Bohrov model atoma: podljuske, orbitale i spin elektrona, elektronska konfiguracija
 • atomski i maseni broj, nuklidi, izobari, izotopi
 • periodni sustav elemenata
 • polumjer atoma, afinitet za elektrone, energija ionizacije, relativni koeficijent elektronegativnostiperiodičnost kemijskih svojstava
 • kemijske veze između atoma i molekula, međumolekulske sile
 • ionska, kovalentna, metalna veza, vodikova veza
 • međumolekulske sile
 • prostorni raspored atoma u molekuli
 • električni dipolni moment, energija veze, inducirani dipol
 • stehiometrija kemijskih reakcija
 • reaktivnost elemenata
 • oksidacija i redukcija; oksidans i reducens
 • oksidacijski broj
 • jednadžba redoks-reakcija
 • oksidi i njihove reakcije s vodom
 • kovalentni oksidi, amfoterni oksidi
 • halogenidi i hidridi
 • neutralizacija
 • osnove kemijskog računanja
 • fizičke veličine i jedinice u kemiji
 • masa molekule, relativna atomska i molekulska masa, molarna masa
 • unificirana jedinica atomske mase
 • brojnost, Avogadrov broj, Avogadrov zakon i Avogadrova konstanta
 • množina tvari – mol
 • maseni udio elemenata u soku, množinski i volumni udio elemenata u spoju
 • standardni uvjeti, opća plinska jednadžba, molarni volumen plinova
 • određivanje formule spoja na temelju rezultata analize
 • empirijska i molekulska formula
 • energija i kemijske promjene
 • kemijska reakcija
 • energija i toplina, toplinski kapacitet
 • entalpija i promjene tijekom kemijske reakcije
 • standardna entalpija stvaranja i izgaranja
 • entropija
 • osnovna svojstva tekućina
 • gustoća, napetost površine, viskoznost
 • međumolekularne sile
 • promjene pri zagrijavanju tekućina, ravnotežni tlak pare
 • vrelište, ledište i krutište tvari
 • otopine i koloidni sustavi
 • smjese tvari i otopine
 • disocijacija, kristalizacija, solvatizirani ioni
 • energetske promjene pri procesu otapanja
 • iskazivanje sastava otopina: masena koncentracija, množinska koncentracija, maseni udio otopljenih tvari u otopini
 • koligativna svojstva otopina
 • koloidni sustavi i njihova osnovna svojstva
 • dijaliza i elektroforeza
 • emulzije i emulgatori
 • kemijska kinetika
 • brzina kemijske reakcije
 • energija aktivacije
 • utjecaj promjene koncentracije i temperature na brzinu kemijske reakcije
 • utjecaj različitih čimbenika (oblika molekule, agregacijskog stanja, katalizatora i inhibitora) na brzinu reakcije
 • ravnoteža kemijskih reakcija
 • ravnotežno stanje
 • uspostavljanje kemijske ravnoteže
 • konstanta kemijske ravnoteže
 • utjecaj različitih čimbenika na položaj ravnoteže – Le Chatelierovo načelo
 • kiseline, baze i soli
 • definicija kiselina i baza
 • poliprotonske kiseline
 • jakost kiselina i baza, konjugirani par ionizacija i konstanta ionizacije, stupanj disocijacije
 • neutralizacija
 • indikatori
 • soli – hidroliza soli
 • mjera kiselosti – ionski produkt vode i pH-vrijednost otopina
 • puferi
 • elektrokemijski procesi
 • galvanski članci – sastavni dijelovi i reakcija
 • redukcijski elektrodni potencijal
 • standardna vodikova elektroda
 • standardni redukcijski potencijal
 • napon članka
 • elektrolizni članci
 • elektroliza vode, elektroliza taljevina, elektroliza vodenih otopina soli
 • elektrokemijski izvori električne struje
 • Faradayev zakon
Anorganska kemija
 • rasprostranjenost kemijskih elemenata na Zemlji
 • periodičnost fizikalnih i kemijskih svojstava elemenata
 • alkalijski i zemnoalkalijski metali
 • spojevi natrija i kalcija
 • nemetali
 • klor – fizikalna i kemijska svojstva klora
 • spojevi klora – klorovodična kiselina, kloridi
 • kisik – alotropske modifikacije, svojstva, spojevi kisika, primjena
 • dušik: svojstva, tekući zrak
 • spojevi dušika: amonijak i njegove soli, oksidi dušika, dušična kiselina i njezine soli
 • fosfor i njegovi spojevi
 • ugljik: alotropske modifikacije, veze među ugljikovim atomima
 • anorganski spojevi ugljika: ugljikov monoksid i dioksid, ugljična kiselina i njezine soli
Organska kemija
 • definicija organskih spojeva
 • vrste veza u molekulama, duljina i jakost veze
 • strukturna obilježja molekula organskih spojeva
 • podjela organskih spojeva i funkcionalne skupine
 • ugljikovodici
 • alkani – nazivlje, izomeri, karakteristične reakcije
 • alkeni – dvostruka veza, nazivlje, stereoizomerija, karakteristične reakcije
 • alkini – trostruka veza, etin, acetilidi, elektrofilna adicijahalogeni derivati ugljikovodika: karakteristične reakcije, primjena
 • areni
 • struktura benzena, aromatičnost, nazivlje, karakteristične reakcije, primjena i toksičnost
 • alkoholi
 • struktura, nazivlje i podjela alkohola
 • vodikove veze i topljivost u vodi
 • metanol i etanol – svojstva, primjena i dobivanje
 • etandiol, glicerol, sorbitol
 • fizikalna i kemijska svojstva alkohola – karakteristične reakcije
 • tioli
 • fenoli
 • struktura, nazivlje, podjela i primjena
 • fenoli – svojstva i karakteristične reakcije
 • eteri – svojstva, reakcije i primjena
 • aldehidi i ketoni
 • karbonilna skupina; nazivlje
 • fizikalna svojstva i kemijska svojstva aldehida i ketona
 • karakteristične reakcije aldehida i ketona
 • karboksilne kiseline i njihovi derivati
 • karboksilna skupina; kiselost
 • podjela i imenovanje kiselina
 • fizikalna i kemijska svojstva karboksilnih kiselina
 • derivati karboksilnih kiselina: acil-halogenidi, anhidridi, esteri, amidi
 • masne kiseline
 • masti i ulja
 • sapuni i detegenti
 • kiralnost i stereoizomerija
 • vrste stereoizomera
 • optička aktivnost
 • ugljikohidrati
 • podjela i nazivlje ugljikohidrata, optička aktivnost
 • monosaharidi – glukoza, fruktoza i galaktoza; ciklička i aciklička struktura
 • stereoizomerija monosaharida: relativna konfiguracija
 • kemijska svojstva monosaharida
 • disaharidi – glikozidna veza
 • saharoza, laktoza, maltoza
 • polisaharidi – škrob, glikogen, celuloza
 • amini
 • nazivlje i podjela amina
 • amino-skupina, bazičnost
 • fizikalna i kemijska svojstva amina
 • alkaloidi
 • aminokiseline – struktura i podjela
 • fizikalna i kemijska svojstva
 • izoelektrična točka
 • proteini i enzimi
 • peptidi i proteini – struktura, biološka aktivnost, denaturacija
 • enzimi – nazivlje, podjela, građa i biološki učinak, stereospecifičnost
 • nukleinske kiseline

Fizika

Pristupnik treba znati:

Mehanika
 • definicije i jedinice fizikalnih veličina i značenje prefiksa
 • prepoznati algebarske izraze i grafički prikaz osnovnih matematičkih funkcija
 • što su skalarne i vektorske veličine, osnovne matematičke operacije
 • algebarske izraze za jednoliko gibanje duž pravca i jednoliko ubrzano gibanje duž pravca, grafičke prikaze tih gibanja
 • Newtonove zakone gibanja
 • I Newtonov zakon (zakon inercije), II Newtonov zakon (temeljna jednadžba gibanja), III Newtonov zakon (zakon sile i protusile)
 • slobodni pad, što su sila teža i težina tijela, razlika mase i težine tijela
 • zbrajanje sila i rastavljanje sila na komponente, trenje
 • načelo neovisnosti gibanja, horizontalni i vertikalni hitac kao složena gibanja
 • što je impuls sile i količina gibanja,
 • zakon očuvanja količine gibanja
 • jednoliko gibanje po kružnici, algebarske izraze i primjenu centripetalne sile i akceleracije
 • što je polje, gravitacijsko polje Zemlje, Newtonov opći zakon gravitacije
 • moment sile s obzirom na čvrstu os rotacije, zakon poluge, izraz za ravnotežu poluge
 • definiciju i algebarski izraz za rad
 • definiciju i algebarski izraz za snagu
 • pojam energije, zakon očuvanja energije
 • algebarske izraze za mehaničke energije: kinetičku, gravitacijsku potencijalnu, elastičnu potencijalnu
Tekućine i plinovi
 • definiciju i algebarski izraz za gustoću
 • definiciju i algebarski izraz za tlak
 • tlak zbog težine tekućine (hidrostatski tlak); definicija, algebarski izraz
 • vanjski tlak na tekućinu (hidraulički tlak); hidraulički tijesak
 • definirati i izračunavati silu na uronjeno tijelo; uzgon, ravnotežu sila na uronjeno tijelo
 • atmosferski tlak, mjerenje tlaka
 • gibanje tekućine kroz horizontalnu cijev – jednadžbu kontinuiteta i Bernoullievu jednadžbu
 • veličine koje opisuju stanje plina
 • izraz za promjenu tlaka plina s temperaturom uz stalni volumen (izohorni procesi Charlesov zakon), definirati termodinamičku temperaturu
 • izraz za promjenu obujma plina s temperaturom (izobarni proces Gay-Lussacov zakon)
 • izraz za promjenu stanja plina pri konstantnoj temperaturi (izotermni procesi BoyleMariottov zakon)
 • jednadžbu stanja idealnog plina
 • molekularno-kinetički model idealnog plina
 • vezu temperature i srednje kinetičke energije molekula plina
 • odrediti unutrašnju energiju idealnog plina
 • izraz za toplinu koju tijelo prima ili predaje pri promjeni temperature
 • izraz za rad plina pri promjeni volumena uz stalni tlak
 • I zakon termodinamike
 • što su adijabatski, kružni i izohorni procesi
Elektricitet i magnetizam
 • što je električni naboj, silu između električnih naboja; Coulombov zakon
 • što je električno polje, jakost električnog polja;
 • električno polje točkastog naboja i dviju paralelnih ploča
 • što je električna potencijalna energija, značenje i definiciju električnog napona
 • definirati i izračunati kapacitet; kapacitet pločastog kondenzatora
 • kako se gibaju nabijene čestice u električnom polju
 • gibanje slobodnih elektrona u metalima, izraz za jakost električne struje
 • vezu između jakosti struje i napona; Ohmov zakon
 • električni otpor, otpornost i električnu vodljivost, provodnost vodiča
 • Ohmov zakon za cijeli strujni krug, pojam elektromotorne sile (elektromotornog napona) izvora
 • izračunati jakost struje u serijskom spoju otpornika, pad napona na pojedinim dijelovima serijskog strujnog kruga, otpore u krugu
 • izračunati jakosti struja i otpore u paralelnom spoju otpornika
 • rad i snagu električne struje
 • što je magnetsko polje, izvori i smjer polja
 • silu na vodič kojim teče struja kad je u magnetskom polju (Amperova sila)
 • definiciju i algebarski izraz za magnetsku indukciju i magnetski tok
 • kako se gibaju električki nabijene čestice u magnetskom polju (Lorentzova sila);
 • akceleratore čestica, ciklotron
 • magnetsko polje ravnog vodiča, izračunati napon induciran na krajevima vodiča koji se giba u magnetskom polju
 • Faradayev zakon elektromagnetske indukcije
 • izraz za elektromotornu silu samoindukcije, induktivnost zavojnice
 • izmjeničnu struju, efektivne vrijednosti snage, napona i jakosti struje
 • izmjeničnu električnu struju kao primjer periodičkih pojava
 • zakone transformacije za idealni transformator
Titranje i valovi
 • veličine za opis titranja; elongaciju, amplitudu, period, frekvenciju
 • harmonijsko titranje, period i frekvenciju titranja, silu koja izaziva titranje vezu titranja i kružnog gibanja; pojam kružne frekvencije, kutnu brzinu
 • kako se mijenja elongacija s vremenom kod harmonijskog titranja
 • period harmonijskog titranja tijela obješenoga o oprugu
 • matematičko njihalo, period njihala, prigušeno titranje
 • električni titrajni krug; rezonanciju, izračunavanje perioda i frekvencije titrajnog kruga
 • nastanak i svojstva valova, veličine za opis valova; elongaciju, amplitudu, valnu duljinu, frekvenciju i brzinu
 • jednadžbu harmonijskog vala
 • vezu između valne duljine, frekvencije i brzine vala
 • pojave pri širenju valova; odbijanje vala, interferencija, stojni val
Osnove akustike i optike
 • što je zvuk; intenzitet (jakost) zvuka, frekvencija i brzina zvuka
 • osjet zvuka
 • razlikovati longitudinalne i transverzalne valove
 • rezonancija i Dopplerov efekt
 • svojstva i pregled spektra elektromagnetskih valova
 • što je svjetlost, polarizaciju svjetlosti, Brewsterov kut
 • ogib i interferenciju svjetlosti
 • ogib na pukotini i optičkoj rešetki, vezu između ogibnog kuta, valne duljine i konstante rešetke
 • osnovne zakone geometrijske optike: zakon loma i zakon refleksije
 • definirati indeks loma
 • primjenu zakona loma: disperzija na prizmi, totalna refleksija
 • vrste optičkih leća, žarišnu daljinu i jakost leće, stvaranje slike pomoću konvergentne i divergentne leće
 • jednadžbu konjugacije za tanke leće
Osnove atomske i nuklearne
 • fotoelektrični učinak, maksimalna kinetička energija izbačenih elektrona
 • Einsteinovu jednadžbu fotoelektričnog učinka, algebarski izraz i grafički prikaz
 • valno-čestični karakter elektromagnetskog zračenja
 • de Broglijevu relaciju, valno-čestična svojstva tvari
 • energijski spektar vodikovog atoma, apsorpciju i emisiju fotona
 • građu atomske jezgre
 • nuklearne reakcije, energiju vezanja atomske jezgre, defekt mase
 • što je radioaktivnost, vrijeme poluraspada
 • alfa radioaktivnost
 • beta radioaktivnost
 • gama zračenje

Test provjere znanja za upis na studij medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u akademsku godinu 2023./2024., održat će se u skladu s Uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Na poveznici www.postani-student.hr/Moj raspored 72 sata prije održavanja testa, bit će objavljen detaljan raspored pristupnika za provjeru znanja.

Prigovori na test provjere znanja šalju se isključivo na mail prigovori@mef.hr.

Pravo upisa

Pravo na upis Sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu imaju pristupnici koji će na jedinstvenoj listi formiranoj od strane NISpVU-a postići mjesto unutar odobrene kvote za upis na Medicinski fakultet u akademskoj godini 2023./2024.

Prijaviti se mogu učenici koji su završili četverogodišnju srednju školu u kojoj su najmanje dvije godine učili biologiju, fiziku, kemiju i latinski jezik. (Pritom, pristupnik koji nije učio latinski jezik, upisat će studij medicine uz uvjet da do upisa u drugu godinu studija položi propisani ispit iz latinskog jezika.)

Strani državljani iz EU-a stječu pravo upisa na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani. Formira se jedinstvena lista pristupnika.

Branitelji i hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata te djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-tnih HRVI Domovinskog rata prve skupine upisivat će se po uvjetima koji budu objavljeni u općem dijelu natječaju Sveučilišta u Zagrebu za upis u I. godinu studija

Broj upisnih mjesta

U akademskoj godini 2023./2024. studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisat će 300 studenata.

Rang-lista

Nacionalni informatički sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) formira jedinstvenu listu pristupnika koji su na temelju uspjeha u srednjoj školi, položenih obveznih ispita na državnoj maturi i rezultata testa provjere znanja stekli pravo upisa na Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Uvjeti su objavljeni u brošuri i Natječaju za upis studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu. Jednake uvjete moraju zadovoljiti i učenici, koji su četverogodišnju srednju školu završili školske godine 2008./09. ili prije. Preporuka je da se ti učenici obrate Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Pristupnicima koji su srednju školu završili u inozemstvu, također se preporučuje da se za sve informacije obrate NCVVO-u.

Uvjeti za sastavljanje rang-liste

Lista poretka prijavljenih kandidata za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

Od ukupno 1000 bodova, kandidat može ostvariti:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi – do 160 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi – do 240 bodova
– hrvatski jezik – razina A – do 100 bodova
– matematika – razina A – do 40 bodova
– engleski jezik – razina A – do 100 bodova

Kandidatima državljanima zemalja članica EU-a, umjesto hrvatskog jezika priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjskovrednovanog završnog ispita.

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti – do 600 bodova

Test provjere znanja dijelova gradiva iz predmeta biologije, fizike i kemije, bitnih za studij, koji provodi Medicinski fakultet.

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća – nema bodova

Test provjere znanja

Pravo pristupanja ispitu imaju pristupnici koji su u propisanome roku: prijavili studijske programe, poslali liječničku potvrdu i izjavu te podmirili obvezu plaćanja troškova polaganja ispita.

Test provjere znanja održat će se 7. srpnja 2023.

Razredbeni prag za upis na studij medicine iznosi 330 bodova, tj.  55% od ukupno 600 bodova koje je moguće ostvariti na temelju testa provjere znanja. Prag po svakom predmetu iznosi 40%, odnosno 16 točno riješenih zadataka.

Troškovi naknade za polaganje ispita za sve pristupnike uplaćuju se Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dodatna dokumentacija koju treba dostaviti

a) potvrdu nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij medicine

Pristupnici koji su završili srednju školu ili su do sada studirali u Republici Hrvatskoj, pregled za izdavanje Potvrde o psihofizičkim sposobnostima za studij medicine obavljaju kod nadležnih školskih liječnika (za srednju školu, odnosno fakultet). Informacije za pregled i izdavanje potvrda za upis na visoka učilišta pristupnici mogu potražiti na mrežnim stranicama županijskih zavoda za javno zdravstvo (služba za školsku i adolescentnu medicinu).

Pristupnici koji dolaze iz zemalja gdje ne postoji služba za školsku i adolescentnu medicinu (npr. Bosna i Hercegovina), pregled za izdavanje Potvrde o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij medicine trebaju obaviti u ambulanti Službe za školsku medicinu u Republici Hrvatskoj.  U Zagrebu, za pregled potrebna je najava i narudžba za termin, kod doc. dr. sc. Marjete Majer,  dr.med. specijalistice školske i adolescentne medicine na e-mail: marjeta.majer@snz.hr.

U svrhu dobivanja Potvrde o psihofizičkim sposobnostima za studij medicine potrebno je elektroničkim putem, na e-mail adresu: mmajer@snz.hr poslati sken sljedećih dokumenata:

 1. Upitnik za izdavanje Potvrde nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij 2023-24
 2. Potvrdu liječnika opće/obiteljske medicine ili pedijatrije (koji nije u srodstvu s pristupnikom) o zdravstvenom stanju i dosadašnjim bolestima
 3. Potvrdu o provedenom cijepljenu u predškolskoj i školskoj dobi (s navedenim cjepivima i datumom primitka)
 4. Medicinsku dokumentaciju koju posjeduju za do sada utvrđene bolesti i poremećaje zdravlja uz recentne nalaze.

b) izjavu o psihofizičkim sposobnostima

c) potvrdu o uplati troškova polaganja ispita

d) potvrdu o invaliditetu ako pristupnik želi ostvariti svoje pravo temeljem općih odredbi natječaja 

e) kandidati iz zemalja EU-a na upisu moraju priložiti potvrdu o poznavanju HRVATSKOG jezika na razini B2

Dodatnu dokumentaciju pristupnici moraju dostaviti od 3.4.2023. do 07.06.2023. putem aplikacije: https://prijemni.mef.hr/

 

Osnovni podaci o studiju

Zvanje

Na Medicinskom fakultetu studenti se obrazuju iz područja Biomedicine i zdravstva. Polaganjem završnog ispita i izradom i obranom diplomskog rada student stječe zvanje doktor medicine. Doktori medicine osposobljeni su djelovati u sustavu zdravstvene zaštite, u državnim i privatnim ambulantama i bolnicama te raditi na svim poslovima na kojima se zahtijeva VSS.

Trajanje studija

Studij medicine u Republici Hrvatskoj traje šest godina jednako kao u zemljama Europske zajednice i gotovo svim drugim europskim zemljama.

Ustrojstvo studija i nastava

Obrazovanje za zvanje doktor medicine obuhvaća gradivo iz različitih znanstvenih disciplina a predmeti su grupirani u pet skupina: općeobrazovni, temeljni medicinski, pretklinički, klinički i javno-zdravstveni predmeti. Raspored predmeta po semestrima i oblici nastave prilagođeni su što boljem usvajanju znanja i vještina. Prema preporukama Bolonjske deklaracije manje je predavanja a više seminara i vježbi, te posebno kliničkih vizita i rada na kliničkim odjelima i u domovima zdravlja te terenske prakse.

Studenti će prvo učiti o fizičkim, kemijskim i biološkim osnovama života, a potom se građa čovjekova tijela upoznaje na mrtvom tijelu. U pretkliničkim predmetima proučavaju se mehanizmi bolesti, njihovi uzročnici i pojave, vrste i način djelovanja lijekova, te pristup i način pregleda bolesnika. U kliničkim predmetima proučavaju se bolesti, načini njihovog prepoznavanja (dijagnoze), sprečavanja i liječenja, te rehabilitacija nastalih oštećenja. U javnozdravstvenim predmetima proučava se utjecaj okolišnih i društvenih činitelja na zdravlje. Tijekom studija student također uči o osnovama znanstvenih istraživanja, medicinsku terminologiju te kako pristupiti medicinskoj literaturi na jednom od svjetskih stranih jezika. Studij završava diplomskim radom i diplomskim ispitom.

Smještaj i oprema Fakulteta

Dekanat Medicinskog fakulteta u Zagrebu je na Šalati 3. Na toj lokaciji su i zavodi temeljnih medicinskih predmeta, te nekih pretkliničkih predmeta. Nastava kliničkih predmeta odvija se u klinikama Kliničkog bolničkog centra Zagreb (Šalata, Rebro i Petrova ulica), klinikama i zavodima kliničkih bolnica “Sestre milosrdnice”, “Merkur” i “Dubrava”, te u drugim zdravstvenim ustanovama, poput Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma“Vuk Vrhovac“, Klinike za infektivne bolesti, Klinike za plućne bolesti (Jordanovac), klinika Opće bolnice “Sveti Duh”, Psihijatrijske bolnice “Vrapče”. Nastava općemedicinskih i javno-zdravstvenih predmeta održava se u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” (Rockefellerova ul. 4) i ambulantama opće medicine.

Gotovo sve nastavne baze imaju vlastite knjižnice. Posebno su dobro opremljene knjižnice, s učionicom za studente, u zgradi Dekanata i u zgradi Škole narodnog zdravlja “A. Štampar”. Studentima su za rad i učenje dostupne kompjutorske učionice s priključcima na Internet. U prizemlju zgrade Dekanata je i prikladan studentski restoran.