Godišnje izvješće mentora i doktoranda

Objavljeno 20.09.2016.

Odlukom Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta od 24. rujna 2013., a u skladu s Pravilnikom o doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, podnošenje godišnjih izvješća o radu mentora i doktoranda uvjet su za upis u višu godinu doktorskog studija.

Doktorand podnosi izvješće o radu kroz On-line bazu doktoranada – OBAD na adresi: http://doktorski.unizg.hr/obad putem obrasca DR.SC.-04. Obrazac DR.SC.-04. se zaključava prije nego se predaje u poslijediplomsku referadu fakulteta, a do tada je označen kao “TESTNI OBRAZAC”. Sadržaj obrazaca više nije moguće mijenjati nakon zaključavanja, a obrazac treba u papirnatom obliku i potpisanog dostaviti u 2 primjerka u referadu doktorskog studija prije ili pri upisu više godine.

Mentor podnosi izvješće o radu na obrascu DR.SC.-05, ali ne kroz OBAD. Potpisano izvješće mentor dostavlja pismenim putem u 2 primjerka u referadu doktorskog studija prije upisa više godine. Za studente koji upisuju drugu godinu izvješće podnosi osoba navedena kao predloženi mentor u prijavi prijedloga disertacije na obrascu DR.SC.-01A.

DR.SC.-05 – Godišnji mentorov izvještaj

DR.SC.-05 – Annual mentor’s report