Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Dan doktorata

Što je Dan doktorata?

Odlukom Fakultetskog vijeća na sjednici održanoj 20. rujna 2011. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizirat će svake godine Dan doktorata u sklopu studija Biomedicina i zdravstvo. Bit će to jednodnevno javno prikazivanje rezultata istraživanja u sklopu doktorskih radova svih doktoranada II. i III. godine te razlike doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo u obliku poster prezentacije i objave sažetka.

Dan doktorata organizira se s ciljem smanjenja nastavnog opterećenja na doktorskom studiju kako bi se što učinkovitije i izravnije pomoglo doktorandima u izradi doktorskog rada. Dan doktorata sastavni je dio obveza doktoranada na II. i III. godini studija. Svrha održavanja ovakvog dana jest unapređenje javnosti rada doktorskog studija, omogućavanje i pospješivanje razmjene iskustava u istraživanjima doktorskih kandidata i mentora te pružanje uvida u kvalitetu rada doktoranada na pojedinim projektima svim zainteresiranima.

Sudjelovanje na Danu doktorata u drugoj i trećoj godini studija vrednuje se s 4 ECTS boda po godini. Također, voditeljstvo studija će izabrati nekoliko najboljih sažetaka, te će se isti usmeno izložiti na Danu doktorata. Autori odabranih sažetaka biti će o tome na vrijeme obaviješteni.

Doktorandi će na posterima prikazati svoje istraživanje u sklopu doktorskog rada u obimu u kojem je ono provedeno. Ukoliko prijedlog doktorskog rada još nije prihvaćen pa se nije započelo s prikupljanjem podataka u istraživanju niti je moguće prikazati preliminarne rezultate, doktorandi će posterom prikazati svoj prijedlog doktorskog rada (prijavljenu temu).

Dan doktorata po trinaesti je puta održan na Medicinskom fakultetu, ove godine online, sa zaključnim datumom 24. svibnja 2024. Na njemu su sudjelovali doktorandi druge i treće godine svih doktorskih studija Medicinskog fakulteta: Biomedicina i zdravstvo, Neuroznanost i Biomedicine and Health Sciences.

Ukupno je sudjelovalo 157 doktoranada; 138 sa studija Biomedicina i zdravstvo, 17 iz Neuroznanosti i 2 sa studija na engleskom Biomedicine and Health Sciences koji su prikazivali svoja znanstvena istraživanja u sklopu doktorskog rada u obliku strukturiranog sažetka i poster prezentacije.

Ukupno je 78 doktoranada prikazalo preliminarne rezultate istraživanja: 25 iz temeljnih medicinskih znanosti, 45 iz kliničkih medicinskih znanosti i 8 iz javnog zdravstva i zdravstvene zaštite.

Prijedloge svojih doktorskih radova prikazalo je 79 doktoranada: 15 iz temeljnih medicinskih znanosti, 61 iz kliničkih medicinskih znanosti i 3 iz javnog zdravstva i zdravstvene zaštite.

Sudjelovanje na Danu doktorata obavezno je studentima doktorskog studija druge i treće godine te razlike doktorskog studija u akademskoj godini u kojoj su i upisali predmet. Sudjelovanje na Danu doktorata sastoji se od: upisa znanstvenih radova, upisa sažetka, upisa postera u PDF formatu i prisustvovanja na Danu doktorata.

Elektroničkom obrascu za Dan doktorata  pristupa se putem Web-aplikacije studenata poslijediplomskih studija MF-a putem AAI@EduHR autentifikacije (korisnička oznaka i zaporka).

Elektronički obrazac za Dan doktorata ispunjavaju studenti doktorskog studija druge i treće godine te razlike doktorskog studija u akademskoj godini u kojoj su i upisali predmet.

Polaznici koji su Dan doktorata upisali ranijih godina, a htjeli bi pristupiti tekuće akademske godine, trebaju se javiti tajnici studija najkasnije do kraja veljače.

Ispunjavanje elektroničkog obrasca za Dan doktorata sastoji se od: upisa znanstvenih radova, upisa sažetka i upisa postera u PDF formatu.

SAŽETAK:

Sažetak je jasno napisan odlomak teksta, precizan u izričaju i razumljiv široj publici. Sažetak mora sadržavati dovoljno podataka koji će čitatelju približiti važnost teme i predmet istraživanja, primjerenost dizajna istraživanja, rezultate i zaključke. Sažetak se piše na engleskom jeziku i ograničen je na 4000 znakova zbog tiska, ne uključujući naslov, imena kandidata i mentora, ustanovu i ključne riječi. Sastoji se od sljedećih dijelova:

 • Područje i grana
 • With this abstract I present – odabrati što prikazujete u sažetku: preliminarne rezultate (Preliminary research results – obavezno za studente treće godine) ili prijedlog doktroskog rada (My thesis proposal)
 • Poster title – upisati naslov sažetka i postera – MOŽE SE RAZLIKOVATI OD NASLOVA DOKTORSKOG RADA
 • Title of the PhD Thesis
 • Mentor(s)
 • Affiliation(s) – ustanove u kojima se provodi doktorski rad i istraživanje, dopisati po potrebi

Dalje sažetak slijedi formu strukturiranog sažetka i polja se razlikuju ovisno o tome prikazuju li se preliminarni rezultati ili prijedlog doktroskog rada.

Preliminarni rezultati:

 • Introduction
 • Materials and methods
 • Results
 • Discussion
 • Acknowledgements (nije obavezno ispuniti)
 • MeSH / Keywords

Prijedlog doktorskog rada („tema“):

 • Introduction
 • Hypothesis
 • Aims
 • Materials and methods
 • Expected scientific contribution
 • Acknowledgements (nije obavezno ispuniti)
 • MeSH / Keywords
POSTER:

Poster, napisan na engleskom jeziku, treba biti uspravan, širine 90 cm i visine 120 cm te sadržavati cjeline:

 1. Naslov postera
 2. Naslov prijedloga doktorskog rada (teme)
 3. Ime i prezime kandidata, ime i prezime mentora, ustanova/e
 4. Uvod
 5. Ciljevi
 6. Materijali i metode
 7. Rezultati
 8. Zaključak / Diskusija
 9. Literatura (reference)
 10. Znanstveni skupovi ako je poster već prikazan (naziv konferencije, mjesto i datum održavanja ili naziv knjige sažetaka i broj stranice)
 11. POSTER KOD

Doktorandi koji još nemaju rezultata prikazat će prijedlog istraživanja posterom sa cjelinama:

 1. Naslov postera
 2. Naslov prijedloga doktorskog rada (teme)
 3. Ime i prezime kandidata, ime i prezime mentora, ustanova/e
 4. Uvod
 5. Hipoteza
 6. Ciljevi
 7. Materijal, ispitanici, metodologija i plan istraživanja
 8. Očekivani znanstveni doprinos predloženog istraživanja
 9. Literatura (reference)
 10. POSTER KOD

Kada se izradi poster, u PDF formatu ga se elektronski unosi u Web-aplikaciju.

Od svih unesenih sažetaka izabrat će se pet sažetaka s najvišim brojem bodova po skupinama za usmena izlaganja na samom Danu doktorata: neuroznanost 1 sažetak, temeljne medicinske znanosti 1 sažetak, kliničke medicinske znanosti 2 sažetka, javno zdravstvo i zdravstvena zaštita 1 sažetak; kako bi što bolje gostima i sudionicima prikazali širok raspon znanstvenih istraživanja naših doktoranada u području biomedicine.

KRITERIJI za vrednovanje radova:

Radovi se za Dan doktorata vrednuju u skladu s povezanošću sa sažetkom i planiranim doktorskim radom: 

 • objavljeni rad je povezan sa sažetkom i doktorskim radom – indeksiran u 3. i 4. kvartili Web of Science 2,5 boda
 • objavljeni rad je povezan sa sažetkom i doktorskim radom – indeksiran u 1. i 2. kvartili Web of Science 5 bodova

Središnja medicinska knjižnica Medicinskog fakulteta prilaže informacije vezano za indeksiranost koje potvrđuje svojim elektroničkim potpisom.

Nakon uspješno predanog sažetka, polaznici izrađuju poster prezentaciju svog istraživanja te je unose u PDF formatu u Web aplikaciju. Tiskani poster donosi se na sam Dan doktorata.

Tijekom Dana doktorata, evaluatori će obići i vrednovati sve postere.

KRITERIJI za vrednovanje postera

 • opći dojam o posteru – poster je atraktivan i jasno izlaže sadržaj informacije su točne i prezentirane na zanimljiv i inovativan način (0 – 1 bod);
 • slike i grafikoni su jasni s točnim informacijama ( 0 – 1 bod);
 • jasno su vidljivi dijelovi teksta koji su posebno odijeljeni (sažetak dobro i sažeto napisan, rezultati jasno i razumljivo prikazani, diskusija je jasno i pregledno napisana, zaključak je jasan, postoji bibliografija) (1 – 2 boda);
 • ako je poster već prikazan na nekoj međunarodnoj konferenciji – (0 – 1 bod)
 • znanstveni doprinos (1 – 2 boda)
 • pristupnikova usmena prezentacija postera ( 1 – 5 bodova)

Sukladno odluci Dekanskog kolegija, sudionicima Dana doktorata dodijelit će se pet ravnopravnih nagrada za najbolji rad u iznosu 1.500,00 kuna.

Korisni linkovi:

MeSH/keywords

Preparing a Poster Presentation – American College of Physicians

Ten Simple Rules for a Good Poster Presentation

At a Glance: A Stepwise Approach to Successful Poster Presentations – CHEST Journal

Designing conference posters – Colin Purrington

Poster Perfect – The Scientist

2016

2014

Program Dana doktorata 2014

2013

Program Dana doktorata 2013