Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Završni specijalistički rad

Pri prijavi završnog specijalističkog rada studenti su dužni priložiti prijavu teme na propisanim obrascima (UNIV.SPEC1 i UNIV.SPEC2), kopiju indeksa i potvrdu o plaćanju.Prijava teme predaje se u 2 kopije vlastoručno potpisane od strane kandidata i mentora, te se šalje propisno nazvana u elektroničkom obliku.

Opseg završnog specijalističkog rada:

  1. Završni specijalistički rad treba imati formu stručnog rada u časopisu (Uvod, Materijali i metode, Rezultati, Rasprava i Zaključak, Sažetak, Literatura). Po veličini također može odgovarati radu za objavljivanje u časopisu. Student je jedini ili prvi autor, ako je mentor drugi autor.
  2. Po sadržaju završni specijalistički rad može biti pregledni rad, stručni rad ili izvorno istraživanje.
  3. Prema odluci Fakultetskog vijeća sa sjednice održane 23.travnja 2013., kao ekvivalent završnog rada priznaje se jedan objavljeni rad u recenziranom časopisu, pri čemu kandidat mora biti prvi autor, a mentor koautor rada. Kandidat također mora pristupiti obrani rada pred izabranim povjerenstvom na isti način kao što je propisano za završni specijalistički rad.

Ukupni troškovi prijave, ocjene i obrane završnog rada naplaćuju se prema cjeniku fakulteta. Račun za troškove kandidati trebaju osobno zatražiti na Odsjeku za poslijediplomsku nastavu i stalno medicinsko usavršavanje.

Sve dodatne upite molimo slati na: zavrsni.specijalisticki.rad@mef.hr

HODOGRAM
UNIV SPEC1
UNIV SPEC2
NAPUTAK ZA PRIJAVU TEME ZAVRŠNOG SPECIJALISTIČKOG RADA
Ekvivalent završnog specijalističkog rada
Izjava o kategorizaciji završnog specijalističkog rada
Izjava o izvornosti završnog specijalističkog rada
Formular – Zahtjev za pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada
Izjava o suglasnosti mentora Ili komentora
UNIV SPEC3
Naputak za tehničku obradu završnog specijalističkog rada
Obrazac – Zapisnik s obrane završnog specijalističkog rada
Upute za navođenje literature korištene u pisanju diplomskih, završnih specijalističkih i doktorskih radova na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Akademski naziv i kratica utvrđuje se Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, članak 6, točka 3 i 4 vidi ovdje.