Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Završni specijalistički rad

HODOGRAM

PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG SPECIJALISTIČKOG RADA

Za pokretanje postupka trebate predati sljedeće:

 1. Obrazac 'UNIV SPEC1'-papirnati dokument treba vlastoručno potpisati, plavom tintom, predati u pet primjeraka, svi s originalnim potpisima, elektroničku verziju poslati na: zavrsni.specijalisticki.rad@mef.hr; za slučaj da je predložen i komentor, onda u dio obrasca pod nazivom PREDLOŽENI ILI POTENCIJALNI MENTOR ispod 'Mentor' treba dodati polje 'Komentor' i dodati podatke predloženog komentora, a u dio obrasca pod nazivom 'Suglasnost predloženog mentora i kandidata s prijavom teme' ispod potpisa mentora treba dodati tekst 'Potpis (ime i prezime predloženog komentora);
UNIV SPEC1
NAPUTAK ZA PRIJAVU TEME ZAVRŠNOG SPECIJALISTIČKOG RADA

Svaka korekcija i dopuna teme dostavlja se u propisanim obrascima.

UNIV SPEC1 - dopuna 1
UNIV SPEC1 - dopuna 2

2. Obrazac 'UNIV SPEC2'-predloženi mentor mora vlastoručno potpisati obrazac, plavom tintom, ako postoji mogućnost neka stavi i faksimil uz potpis radi lakše identifikacije; ako postoji komentor, onda dodati u dio 'SUGLASNOST MENTORA S PRIJAVOM TEME,' ispod 'Potpis mentora', tekst 'Potpis komentora' i komentor se potpiše; predati u pet primjeraka, svi s originalnim potpisima, elektroničku verziju poslati na: zavrsni.specijalisticki.rad@mef.hr;

UNIV SPEC2

3. Izjava o izvornosti - papirnati dokument treba vlastoručno potpisati, plavom tintom, predati u dva primjerka, svi s originalnim potpisima;

Izjava o izvornosti završnog specijalističkog rada

4. Potvrda o uplati troškova postupka prijave, ocjene i obrane završnog specijalističkog rada- troškovi se naplaćuju prema važećem Cjeniku fakulteta https://mef.unizg.hr/studiji/poslijediplomski/ ; zaduženje za plaćanje troškova možete dobiti od kolegice Melite Kunić melita.kunic@mef.hr.

Ako se prijavljuje kao ekvivalent završnog specijalističkog rada, onda još dodatno trebate priložiti i publicirani rad. Ako prijavljujete kao ekvivalent, prolazi se cjelokupna procedura propisana hodogramom postupka. Što se sve može priznati kako ekvivalent navedeno je u dokumentima ispod:

Ekvivalent završnog specijalističkog rada
Dopuna - Ekvivalent završnog specijalističkog rada

Opseg završnog specijalističkog rada:

 1. Završni specijalistički rad treba imati formu stručnog rada u časopisu (Uvod, Materijali i metode, Rezultati, Rasprava i Zaključak, Sažetak, Literatura). Po veličini također može odgovarati radu za objavljivanje u časopisu. Student je jedini ili prvi autor, ako je mentor drugi autor.
 2. Po sadržaju završni specijalistički rad može biti pregledni rad, stručni rad ili izvorno istraživanje.
 3. Prema odluci Fakultetskog vijeća sa sjednice održane 23.travnja 2013., kao ekvivalent završnog rada priznaje se jedan objavljeni rad u recenziranom časopisu, pri čemu kandidat mora biti prvi autor, a mentor koautor rada. Kandidat također mora pristupiti obrani rada pred izabranim povjerenstvom na isti način kao što je propisano za završni specijalistički rad. Ako student predloži nastavnika koji nije djelatnik Fakulteta, dužan je imati i komentora nastavnika Fakulteta te oba moraju biti koautori na radu.
Upute za navođenje literature korištene u pisanju diplomskih, završnih specijalističkih i doktorskih radova na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

POKRETANJE POSTUPKA OCJENE ZAVRŠNOG SPECIJALISTIČKOG RADA

Za pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada potrebno je predati sljedeće:

 1. Obrazac zahtjeva za pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada-vlastoručno potpisan, plavom tintom; ako postoji komentor, onda ispod MENTOR dodati 'KOMENTOR' i upisati podatke;
Formular – Zahtjev za pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada
 1. Pet neuvezanih primjeraka završnog specijalističkog rada-neuvezani znači da nisu u tvrdom uvezu, preporučamo spiralni uvez ili nešto slično što će držati sve stranice rada;
 2. Završni specijalistički rad u elektroničkom obliku na USB sticku-ne vraćamo USB stickove, ostaju povjerenstvu;
 3. Popis objavljenih radova-ako ih kandidat ima, jedan primjerak;
 4. Izjava o suglasnosti mentora (i komentora)- jedan primjerak, mentor mora vlastoručno potpisati obrazac, plavom tintom, ako postoji mogućnost neka stavi i faksimil uz potpis radi lakše identifikacije; ako postoji komentor, ista procedura kao i za mentora.
Izjava o suglasnosti mentora Ili komentora
Naputak za tehničku obradu završnog specijalističkog rada
Naputak za tehničku obradu završnog specijalističkog rada - EKVIVALENT

Nakon imenovanja na Fakultetskom vijeću, povjerenstvo za ocjenu završnog specijalističkog rada piše ocjenu na propisanom obrascu: UNIV SPEC3; dostavlja se najkasnije 2 mjeseca od imenovanja, vlastoručni potpisi svih članova povjerenstva uz faksimile, tko ima; predaje se u dva primjerka.

UNIV SPEC3
Upute za sastavljanje izvješća o gotovom završnom specijalističkom radu

PRIJE OBRANE  ZAVRŠNOG SPECIJALISTIČKOG RADA

Nakon što je kandidat dobio pozitivnu ocjenu završnog specijalističkog rada i odluku o imenovanju povjerenstva za obranu, treba predati sljedeće na Odsjek za poslijediplomsku nastavu:

 1. Izjava za SMK - jedan primjerak, vlastoručno potpisan plavom tintom;
Izjava za SMK

2. Statistički list Državnog zavoda za statistiku-jedan primjerak, vlastoručno potpisan plavom tintom;

sv-80_2024
Klasifikacija podrucja znanosti
Klasifikacija obrazovnih skupina
 1. Završni specijalistički rad u elektroničkom obliku na USB sticku-završna verzija, nakon korekcija tijekom ocjene; mora biti istovjetna uvezanim primjercima; šalje se u SMK;
 2. Uvezani primjerak završnog specijalističkog rada-1 primjerak dostavlja se na odsjek, 3 kandidat dostavlja članovima povjerenstva za obranu rada, 1 primjerak kandidat dostavlja mentoru (i komentoru, ako ga ima);
 3. Informacija o obrani-kandidat mora najmanje 8 dana prije dogovorene obrane obavijestiti Odsjek za poslijediplomsku nastavu o točnom mjestu, datumu i vremenu obrane, obavijest poslati e-mailom na zavrsni.specijalisticki.rad@mef.hr.

VAŽNO: KANDIDATI SAMI DOGOVARAJU MJESTO, VRIJEME I DATUM OBRANE S ČLANOVIMA POVJERENSTVA.

OBRANA ZAVRŠNOG SPECIJALISTIČKOG RADA

Nakon obrane završnog specijalističkog rada, kandidat je dužan dostaviti na Odsjek za poslijediplomsku nastavu Zapisnik s obrane završnog specijalističkog rada.-vlastoručni potpisi svih članova povjerenstva, uz faksimile, tko ima. Kao pomoć u određivanju polja i grana, ispod se nalazi izvod iz Pravilnika s popisom polja i grana.

Obrazac – Zapisnik s obrane završnog specijalističkog rada
Pravilnik o poljima i granama