Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Zavodi

Klinike, zavodi i klinički zavodi su temeljni ustrojstveni oblik rada Fakulteta određen na temelju mjerila logične povezanosti i srodnosti znanstvenog i djelatnog procesa koji se u njemu obavlja, te srodnosti uvjeta rada njegovih djelatnika.

Zavod za patologiju

Zavod za patologiju, Šalata 10, 10000 Zagreb

ADMINISTRACIJA BIOPSIJA

Kata Perić

++385 1 4566 977 

e-mail:

patologija@mef.hr

Rad sa strankama pon.-pet. 7.30 -15.30

PREDSTOJNIK

prof. dr. sc. Sven Seiwerth

ZAMJENIK PREDSTOJNIKA

izv. prof. dr. sc. Davor Tomas

LABORATORIJI 

Histološki i imunohistokemijski laboratorij

Laboratorij za elektronsku mikroskopiju

Laboratorij za molekularnu patologiju

Laboratorij za kulturu stanica i tkiva 

Laboratorij za apoptozu

DJELATNICI ZAVODA

izv. prof. dr. sc. Lovorka Batelja Vuletić

doc. dr. sc. Stela Bulimbašić

prof. dr. sc. Marijana Ćorić

doc. dr. sc. Snježana Dotlić

prof. dr. sc. Danica Galešić Ljubanović

prof. dr. sc. Slavko Gašparov

dr. sc. Matija Horaček

prof. dr. sc. Marina Kos

prof. dr. sc. Božo Krušlin

izv. prof. dr. sc. Marija Milković Periša

doc. dr. sc. Danko Müller

doc. dr. sc. Tihana Regović Džombeta

prof. dr. sc. Sven Seiwerth

dr. sc. Petar Šenjug

doc. dr. sc. Ana Šepac

izv. prof. dr. sc. Anita Škrtić

izv. prof. dr. sc. Davor Tomas

doc. dr. sc. Monika Ulamec

prof. dr. sc. Kamelija Žarković

Ivana Birek

Borna Bukvić

dr.. Ivana Furčić

Diana Hrg

Ivona Kaloper Lovreković

Ljiljana Kralj Ljoljić

Ivana Latković

Dubravka Majsec

dr. sc. Marija Milavić

Kata Perić

Dean Perin

Đurđica Poljan

Maja Ptičar Andretić

dr. sc. Sunčana Sikirić

Tihomir Strancarić

Djelatnost Zavoda za patologiju

Nastavna djelatnost Zavoda odvija se putem Katedre za patologiju.

Stručna djelatnost odvija se kroz dijagnostičko - konzilijarnu suradnju sa zdravstvenim ustanovama u zemlji i inozemstvu. Zavod je jedan od regionalnih centara za molekularnu patologiju te za Elektronsko mikroskopsku dijagnostiku. 

Znanstvena djelatnost se očituje u suradnji na brojnim projektima, dijelom međunarodni koja rezultira znatnim brojem publikacijama. 

Povijest Zavoda i Katedre za patologiju

Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku

Radno vrijeme za rad sa strankama

Ponedjeljak – petak: 8 do 13 h

Subota: 8 do 10 h

Adresa
Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, Šalata 11, 10000 Zagreb
Telefoni

Sudska medicina – ured za stranke: 01/ 45 66 827

Sudska medicina – prosektura: 01/ 49 20 047

Kemijskotoksikološki laboratorij: 01/ 45 90 253

DNA laboratorij: 01/ 45 90 235

Faks

Sudska medicina: 01/ 45 90 221

DNA laboratorij: 01/ 45 90 233

E-mail (sudska): sudska.medicina@mef.hr

E-mail (DNA): dnalab@mef.hr

Zavod za neuroznanost Hrvatskog instituta za istraživanje mozga

Zavod za neuroznanost je ustrojstvena jedinica Hrvatskog instituta za istraživanje mozga, koja služi kao sjedište Vijeća predmeta "Temelji neuroznanosti" (obavezni kolegij u III. semestru integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine), izbornih predmeta u sklopu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine, poslijediplomskog doktorskog studija "Neuroznanost", te predmeta "Fundamentals of Neuroscience" u sklopu Studija medicine na engleskom jeziku. 

Predstojnik Zavoda i ujedno pročelnik Vijeća predmeta "Temelji neuroznanosti" je prof. dr. sc. Goran Šimić.

  • Zavod za anatomiju “Drago Perović” s Laboratorijem za mineralizirana tkiva
  • Zavod za biologiju
  • Zavod za farmakologiju
  • Zavod za fiziku
  • Zavod za fiziologiju
  • Zavod za histologiju i embriologiju
  • Zavod za kemiju i biokemiju
  • Zavod za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju
  • Zavod za nastavnu tehnologiju