Hitologija na engleskom jeziku – poziv demonstratorima

Objavljeno 01.09.2015.

Pozivamo studente medicine na engleskom jeziku koji su položili ispit iz Histologije i embriologije i zainteresirani su za daljnje sudjelovanje u nastavi da podnesu molbe za demonstratore za ak. g. 2015/16.

Molba mora biti dostavljena što prije, a najkasnije do 11.09.2015. u tajništvo Zavoda ili na mail: vharcet@mef.hr sa slijedećim podacima:
1. Ime i prezime, adresa
2. Kontakt (mob. i e-mail)
3. Uspjeh na ispitu, te ime ispitivača

Voditelj predmeta:
doc.dr.sc. D. Mitrečić