Javna rasprava – 23.02.2015.

Objavljeno 05.02.2015.

Sveučilište u Zagrebu
MEDICINSKI FAKULTET
ODSJEK ZA POSLIJEDIPLOMSKU NASTAVU I STALNO MEDICINSKO USAVRŠAVANJE
ODJEL ZA DOKTORATE I ZNANSTVENA ZVANJA
Broj: 10106-10/08-2015.
Zagreb, 05. 02. 2015.

 

POZIV

Molim Vas da neizostavno prisustvujete Javnoj raspravi o prijavama prijedloga disertacija koja će se održati u PONEDJELJAK, 23. veljače 2015. godine u 13,30 sati na HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE MOZGA Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 12, prizemlje.

 

1) Pristupnica: Nataša Đuran, dr.med., naslov prijedloga: „Učinkovitost grupne suportivne psihoterapije u liječenju shizofrenije, randomizirana kontrolirana studija“
STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Slađana Štrkalj-Ivezić
 2. prof. dr. sc. Rudolf Gregurek
 3. doc. dr. sc. Darko Marčinko

MENTOR: prof. dr. sc. Vlado Jukić

2) Pristupnica: Irena Kovačić, dr.med., naslov prijedloga: „Utjecaj statina na kognitivni status u bolesnika s blagim kognitivnim poremećajem“
STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. doc. dr. sc. Nataša Klepac
 2. akademik Željko Reiner
 3. prof. dr. sc. Vlado Jukić

MENTOR: prof. dr. sc. Goran Šimić
KOMENTOR: dr.sc. Silvio Bašić, znanstveni suradnik

3) Pristupnica: Ivana Kekin, dr.med., naslov prijedloga: „Povezanost neurokognitivnog statusa s psihopatologijom i terapijskim odgovorom te varijantama gena MTHFR i ZNF804A u pacijenata s prvom psihotičnom epizodom“
STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. doc. dr. sc. Marina Šagud
 2. prof. dr. sc. Nada Božina
 3. doc. dr. sc. Nataša Klepac
  MENTOR: doc. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman

4) Pristupnica: Ivana Todorić Laidlaw, dr.med., naslov prijedloga: „Alteracije u koncentracijama elemenata u tragovima (CMB profil elemenata) mogu imati ulogu u patogenezi shizofrenije“
STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. doc. dr. sc. Marina Šagud
 2. prof. dr. sc. Jadranka Sertić
 3. doc. dr. sc. Dalibor Karlović

MENTOR: prof. dr. sc. Ninoslav Mimica
KOMENTOR: dr.sc. Berislav Momčilović, znanstveni savjetnik

5) Pristupnica: Jelena Sušac, dr.med., naslov prijedloga: „Predikcija rizika za visoke troškove zdravstvene zaštite bolesnika s Alzheimerovom bolešću – prospektivna kohortna studija“
STRUČNO POVJERENSTVO:

 1. prof. dr. sc. Fran Borovečki
 2. prof. dr. sc. Goran Šimić
 3. prof. dr. sc. Neven Henigsberg

MENTOR: prof. dr. sc. Ninoslav Mimica
KOMENTOR: prof. dr. sc. Dinko Vitezić

 

Predsjednika Odbora za doktorate
i znanstvena zvanja:

Prof. dr. sc. Bojan Jelaković, v. r.