Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (srpanj II)

Objavljeno 23.07.2015.

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet raspisuje natječaj za izbor:

1. U Katedri za farmakologiju

a) u Zavodu za farmakologiju, Šalata

– jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu višeg asistenta/poslijedoktoranda u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Farmakologija

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.

Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u “Narodnim novinama”. Natječaj je objavljen 22. 07. 2015. godine, Narodne novine br.: 81.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3