EXPPAND

Uvođenje novog programa Eksperimentalne farmakologije i patologije i organizacija ljetne škole Klinička prehrana i dijetoterapija

Nositelj projekta: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet

Sažetak

Razvojem, akreditacijom i provedbom novih dvaju programa na engleskom jeziku, izbornim predmetom Eksperimentalna farmakologija i patologija te ljetnom školom Kliničke prehrane i dijetoterapije, Medicinski fakultet u Zagrebu će zajedno s partnerskim fakultetima Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskim liječničkim zborom osigurati uvjete za dodatnu internacionalizaciju obrazovanja uz usavršavanje nastavnog i nenastavnog kadra, opremanje fakulteta potrebnim didaktičkim sredstvima te razvoj nastavnih materijala na engleskom i e-učenjem što će doprinijeti povećanju dolazne i odlazne mobilnosti studenata.

Informacije o projektu

Projekt EXPPAND razvijen je s ciljem poboljšanja kvalitete visokog školstva u Republici Hrvatskoj, poglavito povećanja konkurentnosti te lakšem i kvalitetnijem zapošljavanju studenata u budućnosti. U svrhu internacionalizacije studija i mobilnosti studenata u sklopu visokog obrazovanja, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu s partnerima — Hrvatskim liječničkim zborom, Stomatološkim fakultetom, Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom, Farmaceutsko-biokemijskim fakultetom i Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu pokrenuo je projekt EXPPAND, u cijelosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda.
Polazište za pokretanje ovakvog projekta je mali broj studija na stranim jezicima u Republici Hrvatskoj (12/1350) te slaba mobilnost koja je prema podacima EUROSTAT-a za studente diplomskih studija u 2015. godini iznosila 0,5% dok je prosjek EU za 2015. godinu iznosio 13,9%. Nacionalni cilj za Republiku Hrvatsku je postići najmanje 10% za odlaznu i 5% za dolaznu mobilnosti do 2025. godine. Nadalje, sukladno Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije neophodno je razvijati nove obrazovne programe na engleskom jeziku. Projekt EXPPAND nudi svoj doprinos u rješavanju spomenutih problema kroz razvoj i provedbu dva nova programa na engleskom jeziku: 1. izborni predmet „Eksperimentalna farmakologija i patologija“ te 2. ljetna škola „Klinička prehrana i dijetoterapija“. Ovim inovativnim i modernim programima na engleskom jeziku stvoreni preduvjeti za povećanje mobilnosti studenata i internacionalizaciju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a dugoročno i za lakšu integraciju diplomanata na tržište rada u i izvan Republike Hrvatske.

Partneri projekta

Partneri EXPPAND projekta

Hrvatski liječnički zbor

Sveučilište u Zagrebu, Stomatološki fakultet

Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Financiranje

Projekt iznosi 1.756.562,71 kn što omogućava implementaciju mnogobrojnih planiranih aktivnosti tijekom tri godine trajanja projekta koje su u skladu s Europskim i nacionalnim strategijama.

Tijek projekata - događanja

U Zagrebu, 25. siječnja 2019. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je početna konferencija kojom je predstavljen EU projekt „EXPPAND – Uvođenje novog programa Eksperimentalne farmakologije i patologije i organizacija ljetne škole Klinička prehrana i dijetoterapija“

Program EXPPAND

                                                     

Rezultati projekata

Održana je prva ljetna škola u sklopu projekta EXPPAND