Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se istoga dana obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Psihijatrija i psihološka medicina

Klinika za psihijatriju i psihološku medicinu Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb

TEL: +385 1 23 76 473

FAX: +385 1 23 88329

E-mail: procelnik.psihijatrija@mef.hr

Pročelnik / Predstojnik

E-mail: drazen.begic@mef.hr

Zamjenik pročelnika / predstojnika

prof. dr. sc. Ninoslav Mimica

Tajnica

izv. prof. dr. sc. Marina Šagud

Obavezni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

 1. Psihijatrija (voditelj D. Begić, suvoditelji N. Mimica, I. Begovac)
 2. Psihološka medicina (R. Gregurek)

Studij medicine na engleskom jeziku

 1. Psychiatry (A. Mihaljević-Peleš)
 2. Psychological medicine (R. Gregurek)

Izborni kolegiji (integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine)

 1. Anksiozni poremećaji (A. Mihaljević-Peleš)
 2. Dijete u krizi – dijagnostičke metode u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji  (I. Begovac)
 3. Gospodin Horvat ide doktoru (I. Begovac)
 4. Interpersonalni odnosi (D. Marčinko)
 5. Liaison psihijatrija (psihički problemi tjelesnih bolesnika) (R. Gregurek)
 6. Liječenje najčešćih mentalnih poremećaja u medicini (N. Mimica)
 7. Medicina ljudske seksualnosti (D. Begić)
 8. Ovisnosti (N. Mimica)
 9. Posttraumatski stresni poremećaj (dijagnostika i terapija) (R. Gregurek, A. Mihaljević-Peleš)
 10. Psihička trauma u adolescenciji (M. Skočić Hanžek)
 11. Psihijatrija starije životne dobi (N. Mimica)
 12. Psihoterapija (Z. Kušević)
 13. Psihotraumatologija (D. Marčinko)
 14. Tjeskoba i kako je se osloboditi (R. Gregurek)

Studij medicine na engleskom jeziku

 1. Problems of Addiction (N. Mimica)
 2. Psychosomatic Medicine (R. Gregurek)

Poslijediplomski studiji

 • PSIHIJATRIJA (Dražen Begić)
 • DJEČJA I ADOLESCENTNA PSIHIJATRIJA (Ivan Begovac)
 • PSIHOTERAPIJA (Rudolf Gregurek)

Znanstveno istraživački projekti

Projekti financirani od Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta:

 1. 1H-MRS promjene u predviđanju terapijskog odgovora, relapsa i povrata depresije (N. Henigsberg)
 2. BAP, shizoafektivni poremećaj, shizofrenija: Različite bolesti ili kontinuum (V. Folnegović-Šmalc)
 3. Farmakogenetska varijabilnost u psihijatrijskih bolesnika (A. Mihaljević-Peleš)
 4. Fosforilacija tau proteina u razvitku i Alzheimerovoj bolesti (G. Šimić, suradnik N. Mimica)
 5. Kvantitativni EEG pokazatelji u depresivnih i shizofrenih bolesnika (D. Begić)
 6. Multidimenzionalna analiza bioloških pokazatelja u duševnim poremećajima (M. Jakovljević)
 7. Neurobiološki aspekti ljudske adaptacije na stres i odgovor na psihoterapiju (R. Gregurek)
 8. Osobine ličnosti i obitelji bolesnica s poremećajima jedenja nakon oporavka (V. Vidović, I. Begovac)
 9. Posttraumatski stresni poremećaj djece ratnih veterana: kauzalni model (Ž. Vukšić-Mihaljević, suradnik M. Braš)
 10. Prediktivna vrijednost procjene emocionalnih i ponašajnih problema u mladih (V. Rudan)
 11. Učinci edukacije na ishode liječenja u depresivnih dijabetičkih bolesnika (M. Pibernik, suradnik D. Begić)

Kratkoročne potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu:                

 1. Istraživanje terapijske alijanse i emocionalne regulacije tijekom liječenja adolescenata s poremećajima jedenja – prediktivno istraživanje (I. Begovac)
 2. Longitudinalno praćenje 1-H MRS promjena kao prediktora terapijskog odgovora, relapsa i povrata depresije (N. Henigsberg)
 3. Pokazatelji terapijskog odgovora u shizofreniji (M. Šagud)
 4. Prediktivno istraživanje terapijske alijanse i emocionalne regulacije tijekom liječenja adolescenata s emocionalnim poremećajima (I. Begovac)
 5. Prognostički čimbenici terapijskog odgovora u shizofreniji (A. Mihaljević-Peleš)
 6. Spacijalni korelat 1H MRS s terapijskim odgovorom u liječenju depresivnog poremećaja (N. Henigsberg)
 7. Terapijska alijansa kao prediktor psihoterapijskog liječenja kod adolescenata s anksioznim poremećajima (Z. Kušević)
 8. Utjecaj religioznosti na ishod liječenja depresije (M. Šagud)

Projekti Hrvatske zaklade za znanost:

 1. Biomarkeri u shizofreniji – integracija komplementarnih pristupa u praćenju osoba s prvom psihotičnom epizodom(M. Rojnić Kuzman)
 2. Multimodalni pristup liječenju i dugoročnom praćenju tijeka depresivnog poremećaja metodom magnetske rezonancije  (N. Henigsberg)

Popis nastavnika i suradnika u nastavi

Redoviti profesori u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Dražen Begić

prof. dr. sc. Rudolf Gregurek

prof. dr. sc. Neven Henigsberg

prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš

Redoviti profesori

prof. dr. sc. Darko Marčinko

prof. dr. sc. Ninoslav Mimica

Izvanredni profesori

izv. prof. dr. sc. Ivan Begovac

izv. prof. dr. sc. Miroslav Herceg

izv. prof. dr. sc. Zrnka Kovačić Petrović

izv. prof. dr. sc. Zorana Kušević

izv. prof. dr. sc. Martina Rojnić Kuzman

izv. prof. dr. sc. Marina Šagud

izv. prof. dr. sc. Milena Skočić Hanžek

Docenti

doc. dr. sc. Petrana Brečić

doc. dr. sc. Dubravka Kalinić

Viši asistenti

dr. sc. Maja Bajs Janović

dr. sc. Saša Jevtović

dr. sc. Andrea Ražić Pavičić

doc. dr. sc. Aleksandar Savić

dr. sc. Suzana Uzun

dr. sc. Bjanka Vuksan-Ćusa

dr. sc. Maja Živković

Gostujući profesor

prof. dr. sc. Norman Sartorius, sartorius@norman.sartorius.com

Nastavnici u naslovnim zvanjima

doc. dr. sc. Branka Aukst Margetić

doc. dr. sc. Vedran Bilić

prof. dr. sc. Igor Filipčić

prof. dr. sc. Slađana Štrkalj-Ivezić

Stručno i tehničko osoblje

Ivana Belčić Picek

Natalia Prlić