SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

   MEDICINSKI FAKULTET

              raspisuje

         N A T J E Č A J

              za izbor:

 

 1. U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU

 

 • jednog nastavnika u znanstveno – nastavnom zvanju nalovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice”
 1. a) u Klinici za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb

 

 • jednog nastavnika u znanstveno – nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana  Interna medicina
 • jednog nastavnika u znanstveno – nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

 

–   jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u   kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

 

 1. b) u Klinici za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar Zagreb

 

 • jednog nastavnika u znanstveno – nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

 

 • jednog nastavnika u znanstveno – nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana  Interna medicina

 

 1. U KATEDRI ZA SOCIJALNU MEDICINU I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

 1. a) u Školi narodnog zdravlja „ Andrija Štampar“

 

–   jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

Uvjet izbora: pristupnici moraju imati završeni integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine

 

 1. U KATEDRI ZA KIRURGIJU

 

 • jednog suradnika u suradničkom zvanju naslovnog poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija u nastavnoj bazi Klinike za kirurgiju, KB Merkur
 • jednog nastavnika u znanstveno – nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija u nastavnoj bazi Klinike za dječje bolesti Zagreb

 

–   dva nastavnika u znanstveno – nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija u nastavnoj bazi Klinike za kirurgiju, KB „Sveti Duh“

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (https://mef.unizg.hr/) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.

Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».

Natječaj je objavljen 4. 9. 2019. godine, Narodne novine br.: 82.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu)  dostavljaju se na adresu:

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MEDICINSKI FAKULTET

(Urudžbeni zapisnik)

Zagreb, Šalata 3