Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studirajte na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu! U tijeku su natječaji za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine te na Diplomski studij sestrinstva. Više obavijesti dostupno je na https://mef.unizg.hr/upisi/diplomski/.

Oglasna ploča, Studiji, Upisi
03.10.2022.

Doktorski studij Biomedicina i zdravstvo 2022./2023.

UPISI U I. GODINU:

11.10. – 21.10.2022.

Sve informacije i upisni materijal novi studenti će dobiti na sastanku studenata i Vijeća studija koji će se održati 10.10.2022. u 16:00 sati u dvorani Čačković, Medicinski fakultet, Šalata 3, I. kat.

I. GODINA:

 • upisuje se 12 ECTS bodova:
  • Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 1 (4 ECTS) – obavezno
  • izbor metodoloških predmeta (ukupno 8 ECTS) iz kalendara nastave / nastavnog plana i programa

Kalendar nastave – PRVA GODINA


UPISI U II. i III. GODINU:

24.10. –  11.11.2022.

NAPOMENA: Studenti koji imaju prekid u studiranju, a žele upisati drugu ili treću godinu studija, dužni su prije pisanom molbom zatražiti nastavak studija. Za sve upute vezane uz predaju molbe za nastavak studija studenti se mogu obratiti referadi doktorskog studija.

II. GODINA

Pravo na upis u drugu godinu ostvaruju doktorandi koji imaju prijavljen prijedlog doktorskog rada, izvješća o radu mentora i doktoranda, potvrdu o radu na istraživanju u sklopu doktorata te odslušanu nastavu I. godine studija (svi potpisi). Poveznice na potrebne obrasce i upute nalaze se na kraju ove obavijesti.

 • upisuje se 12 ECTS bodova nastave:
  • Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 2 (5 ECTS) – obavezno
  • Statistička analiza podataka u medicini 1 (5 ECTS) – obavezno
  • izbor metodoloških i granskih predmeta (ukupno 2 ECTS) iz kalendara nastave / nastavnog plana i programa
 • upisuje se obavezno i Dan doktorata (4 ECTS koji su izvan nastave i ne ubrajaju se u 12 ECTS)

Kalendar nastave 2022./23.

III. GODINA

Pravo na upis u treću godinu ostvaruju doktorandi kojima je Fakultetsko vijeće prihvatilo prijedlog doktorskog rada, te koji imaju izvješća o radu mentora i doktoranda, potvrdu o radu na istraživanju u sklopu doktorata te odslušanu nastavu II. godine studija (svi potpisi). Poveznice na potrebne obrasce i upute nalaze se na kraju ove obavijesti.

 • upisuje se 12 ECTS bodova:
  • Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 3: znanstveni projekti (2 ECTS) – obavezno
  • jedan od praktikuma Medicinska statistika 2, ovisno o dizajnu istraživanja  (2 ECTS) – obavezno
  • izbor metodoloških i granskih predmeta (ukupno 8 ECTS) iz kalendara nastave / nastavnog plana i programa
 • upisuje se obavezno i Dan doktorata (4 ECTS koji su izvan nastave i ne ubrajaju se u 12 ECTS)

Kalendar nastave 2022./23.

Doktorandi koji su stekli pravo na upis mailom trebaju zatražiti upisni materijal na (ingeborg.remich@mef.hr).


OBRASCI i UPUTE za prijavu prijedloga doktorskog rada dostupni su ovdje.

OBRASCI i UPUTE za podnošenje izvješća o radu mentora i doktoranada:

Doktorand podnosi izvješće o radu za ak. god. 2022./2023. kroz On-line bazu doktoranada – OBAD https://doktorski.unizg.hr/obad na obrascu DR.SC.-04. Obrazac se može ispuniti jedino ako se student prijavio i upisao svoje podatke u OBAD za sve prethodne godine. Obrazac se zaključava prije nego se predaje u poslijediplomsku referadu fakulteta, a do tada je označen kao “TESTNI OBRAZAC”. Nakon zaključavanja, sadržaj obrasca više nije moguće mijenjati, a treba ga otisnuti te u papirnatom obliku i potpisanog predati u 2 primjerka pri upisu.

Mentor(i) podnose izvješće o radu za ak. god. 2022./2023.. na obrascu DR.SC.-05. Dostavlja se u papirnatom obliku u 2 primjerka s originalnim potpisima mentora. U slučaju dva mentora, oba mentora zajedno ispunjavaju i potpisuju obrasce.

DR.SC.-05 – Godišnji mentorov izvještaj

DR.SC.-05 – Annual mentor’s report

POTVRDA o radu na istraživanjima u sklopu doktorata:

U skladu s člankom 40. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima doktorandi koji su upisali prvu godinu u ak. god. 2018./2019. i kasnije te oni kojima je odobren nastavak studija u ak. god. 2018./2019. i kasnije dužni su predati potvrdu o radu na istraživanjima u sklopu doktorata. Potvrda se predaje u dva primjerka.

POTVRDA O Radu Na Istraživanjima U Sklopu Doktorata

Oznake:

Upisi