Biomedicina i zdravstvo

1. godina

Uvjeti upisa za studente koji upisuju I. godinu

Prima se najmanje 25 do najviše 60 polaznika.

Završen medicinski fakultet ili drugi fakultet iz biomedicinskog i srodnih područja. Pojedinačne predmete mogu upisati i studenti drugih poslijediplomskih studija, a uvjete upisa određuje voditelj predmeta. U pravilu, kliničke predmete internističke skupine mogu upisati samo studenti koji su završili medicinski fakultet ili drugi fakultet iz područja biomedicine i zdravstva, a kliničke predmete kirurške skupine u pravilu mogu upisati samo studenti koji su završili medicinski ili stomatološki fakultet.

Uspjeh u dodiplomskoj nastavi: prosjek ocjena najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-D prosjek ocjena najmanje 8,00).

Poznavanje engleskog jezika do razine koje omogućava komunikaciju i praćenje stručne literature; osnovna znanja o primjeni računala (Windows, web, e-mail).

Kandidati koji su završili studij u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Svi pristupnici moraju priložiti prijedlog područja istraživanja i preporuku potencijalnog mentora na propisanim obrascima.

Sa svim pristupnicima vodit će se strukturirani razgovor o njihovom motivima za studij, zanimanju za znanstveno istraživanje, planiranom području istraživanja i vezi struke i mogućnosti znanstvenog rada. Raspored održavanja razgovora nalazit će se na web stranici studija, pod obavijestima i pristupnici neće posebno biti obavještavani o mjestu i vremenu održavanja.

Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće. O odluci Vijeća pristupnici će pismeno biti obaviješteni nakon sjednice. Primljeni studenti su dužni upisati se i uplatiti školarinu studija u jesen nove akademske godine, o čemu će biti posebno obaviješteni. Imena izabranih pristupnika, njihove kvalifikacije, kao i imena preporučitelja javno se objavljuju na internetskoj stranici studija nakon odluke Fakultetskog vijeća, sukladno čl. 8, st. 4 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

Na natječaj se prijavljuje na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranici studija. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

Upitnik za strukturirani razgovor za doktorski studij

2. godina

Uvjeti za upis II. godine studija

 • prijavljen prijedlog doktorskog rada
 • odslušana nastava 1. godine studija (pribavljeni svi potpisi)
 • predan godišnji doktorandov izvještaj o napretku (za doktorande upisane na studij 2013./2014. i kasnije)
 • predan godišnji mentorov izvještaj o napretku (za doktorande upisane na studij 2013./2014. i kasnije)

3. godina

Uvjeti za upis III. godine studija

 • prihvaćen prijedlog doktorskog rada
 • odslušana nastava II. godine studija (pribavljeni svi potpisi)
 • predan godišnji doktorandov izvještaj o napretku (za doktorande upisane na studij 2013./2014. i kasnije)
 • predan godišnji mentorov izvještaj o napretku (za doktorande upisane na studij 2013./2014. i kasnije)

Ostali uvjeti

Pristupnici koji su u sustavu znanstvenih novaka moraju priložiti presliku ugovora o radu.

Kao dokaz znanstvene aktivnosti potrebno je priložiti preslike radova i kongresnih sažetaka, te pripadajuće potvrde o recenziranosti časopisa, zbornika i kongresa.

Preporučuje se priložiti i druge dokaze koji jamče uspješnost izrade doktorske disertacije.

Na natječaj se prijavljuje na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranici studija. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

Kriterij bodovanja pri prijavi

Kriteriji za određivanje redoslijeda prvenstva:

a) Prosjek ocjena u dodiplomskoj nastavi – za svaku desetinku između 3,5 i 4,0 upisati po 2 boda; za svaku desetinku iznad 4,0 upisati po 3 boda; (priložiti prosjek ocjena)

b) Diplomski rad – za obranjen istraživački diplomski rad upisati 2,5 boda

c) Stručna i znanstvena aktivnost:

 • Obranjen stručni ili znanstveni magistarski rad – za stručni rad upisati 10 bodova, za znanstveni 20 bodova (priložiti diplomu ili potvrdu o obranjenom magisteriju)
 • Članci indeksirani u CC – za svaki rad kao prvi autor upisati po 30 bodova, za koautorstvo po 20 bodova (priložiti: popis radova, preslike radova i dokaz indeksiranosti časopisa)
 • Članci indeksirani u drugim međunarodnim indeksima – za svaki rad kao prvi autor upisati po 20 bodova, za koautorstvo po 15 bodova (priložiti: popis radova, preslike radova i dokaz indeksiranosti časopisa)
 • Članci u recenziranoj knjizi – za svaki rad kao prvi autor upisati po 5 bodova, za koautorstvo po 3 bodova (priložiti: popis radova, preslike članka i naslovne stranice knjiga iz koje je vidljivo da se radi o recenziranom djelu)
 • Članci u recenziranom časopisu ili zborniku – za svaki rad kao prvi autor upisati po 3 bodova, za koautorstvo po 2 bodova (priložiti: popis radova, preslike radova i naslovne stranice časopisa ili zbornika iz kojih je vidljivo da se radi o recenziranom djelu)
 • Aktivno sudjeolovanje na međunarodnim znanstvenim skupovima – aktivo sudjelovanje kao prvi autor 3 bodova, kao koautor 1,5 boda; ne boduje se broj sažetaka, već broj skupova (priložiti: popis sažetaka, preslike sažetaka i naslovne stranice zbornika sažetaka odnosno programi skupova iz kojih je vidljivo da se radi o skupu koji je organiziran od svjetske(eng. International) ili europske udruge (organizacije) ili od najmanje tri zemlje)
 • Aktivno sudjelovanje na domaćim znanstvenim skupovima- aktivo sudjelovanje kao prvi autor 2 boda, kao koautor 1 bod; ne boduje se broj sažetaka, već broj skupova (priložiti: popis radova, preslike sažetaka i naslovne stranice zbornika)

Studij na engleskom jeziku

Uvjeti upisa u prvu godinu doktorskog studija na engleskom jeziku

Prima se najmanje 5, a najviše do 10 polaznika.

Pravo prijave za upis imaju:
– kandidati koji su strani državljani
– kandidati koji su završili medicinski fakultet ili drugi fakultet iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva ili srodnog područja
– kandidati koji imaju prosjek ocjena u diplomskoj nastavi najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-D prosjek ocjena najmanje 8,00)
– kandidati koji su proveli akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije, odnosno priznavanje razdoblja studija na Sveučilištu u Zagrebu

Pri upisu polaznici moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj (detaljnije upute na jasmina.stimac@mef.hr).

Svi pristupnici moraju priložiti prijedlog područja istraživanja i preporuku potencijalnog mentora na propisanim obrascima.

Medicinski fakultet će organizirati provjeru znanja za sve pristupnike. Raspored održavanja provjere znanja nalazit će se na web stranici studija, pod obavijestima i pristupnici neće posebno biti obavještavani o mjestu i vremenu održavanja.

Pristupnici koji su zadovoljili na provjeri znanja organiziranoj u posljednje dvije godine ne trebaju ići na ponovnu provjeru.

Pristupnici će pristupiti provjeri znanja koja će se sastojati od sljedećih praktičnih sadržaja:
– služenje PC računalom u okruženju Windows
– korištenje pretraživača Netscape ili Explorer
– traženje zadanih WEB adresa na Internetu
– pisanje teksta na računalu na engleskom jeziku, s opisom neke web stranice
– korištenje e-mail sa slanjem napisanog teksta uz funkciju Attachment na zadanu adresu

Sa svim pristupnicima koji su zadovoljili na provjeri znanja vodit će se strukturirani razgovor o njihovom motivima za studij, zanimanju za znanstveno istraživanje, planiranom području istraživanja i vezi struke i mogućnosti znanstvenog rada. Pitanja po kojima se vodi strukturirani razgovor nalaze se ovdje.

Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće. O odluci Vijeća pristupnici će pismeno biti obaviješteni nakon sjednice. Primljeni studenti su dužni upisati se i uplatiti školarinu studija u jesen nove akademske godine, o čemu će biti posebno obaviješteni. Imena izabranih pristupnika, njihove kvalifikacije, kao i imena preporučitelja javno se objavljuju na internetskoj stranici studija nakon odluke Fakultetskog vijeća, sukladno čl. 8, st. 4 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

Na natječaj se prijavljuje na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranici studija. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS U POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ „BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO“
ZA STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
u akademskoj godini 2019./2020.
najmanje 25 do najviše 50 studenata

PRIJAVA za upis u prvu godinu doktorskog studija s početkom nastave u studenom 2019. godine. Prima se najmanje 25 do najviše 50 studenata. PRAVO PRIJAVE imaju kandidati:

 • koji su završili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine ili drugi sveučilišni diplomski studij iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva i srodnog područja. Iznimno, uz obrazloženje i zamolbu mogu se primiti i pristupnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijima iz drugih područja prirodnih, a u slučaju javnog zdravstva i društvenih znanosti,
 •  koji imaju prosjek ocjena najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-F prosjek ocjena najmanje 8,00).

Kandidati koji su završili studij u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (detaljnije informacije na http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/).

Pri upisu studenti sa stranim državljanstvom moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj i regulirano zdravstveno osiguranje unutar Republike Hrvatske.

Dokumenti potrebni za prijavu:

 1. Preslika diplome o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine ili drugom diplomskom sveučilišnom studiju iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva i srodnog područja ovjerena kod javnog bilježnika (za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija)
 2. Prijepis ocjena s prosjekom izdan od strane matičnog fakulteta ili ovjeren kod javnog bilježnika (za kandidate koji su završili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prilažu se oba prosjeka ocjena; za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija)
 3. Obrazac za prijavu i bodovanje (u nastavku natječaja)
 4. Preporuka potencijalnog mentora (obrazac u nastavku natječaja)
 5. Prijedlog područja istraživanja (obrazac u nastavku natječaja)
 6. Izjava o načinu studiranja (obrazac u nastavku natječaja)
 7. Životopis (Europass) s osobnom fotografijom
 8. Preslika osobne iskaznice ili putovnice
 9. Biljeg u vrijednosti 20 kuna
 10. Izjava ustanove o plaćanju školarine (ukoliko troškove školarine podmiruje ustanova u kojoj je kandidat zaposlen; obavezno navesti OIB ustanove)
 11. Potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (za kandidate kojima hrvatski nije materinji jezik)
 12. Potvrda o znanju engleskog jezika (izdana od strane škole za strane jezike, medicinskog ili drugog fakulteta)
 13. Potvrda o promjeni imena/prezimena ukoliko se razlikuje od onoga na ostalim dokumentima.

OSTALI UVJETI:

 1. Svi kandidati moraju zadovoljiti na strukturiranom razgovoru.
 2. Razgovori s kandidatima biti će održani 1.-5. srpnja 2019. u uredovno vrijeme. Kandidati neće biti posebno obavještavani o mjestu i vremenu održavanja razgovora. Raspored održavanja razgovora bit će objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta.
 3. Na natječaj se prijavljuje isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze na mrežnim stranicama studija, u nastavku ovog natječaja. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.
 4. Preporučuje se priložiti preslike radova i kongresnih sažetaka, te uz sažetke i potvrdu o recenziranosti kongresa.
 5. Preporučuje se priložiti i druge dokaze koji jamče uspješnost izrade doktorskog rada.
 6. Za kandidate koji su u sustavu znanstvenih novaka potrebno je priložiti presliku ugovora.

VISINA ŠKOLARINE: 20.000,00 kn po akademskoj godini (dva semestra). Školarinu treba uplatiti u cijelosti prije upisa.

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE 14lipnja 2019.

Prijave se šalju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Odsjek za poslijediplomske studije

“Natječaj – doktorski studij Biomedicina i zdravstvo”
Šalata 3
10000 Zagreb

ODABIR kandidata će se napraviti prema kriterijima Fakultetskog vijeća (prema kriterijima za bodovanje u obrascu koji se nalazi u nastavku ovog natječaja). Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće. O odluci Fakultetskog vijeća kandidati će biti pismeno obaviješteni nakon sjednice Fakultetskog vijeća. Primljeni studenti dužni su upisati se i uplatiti školarinu studija prema upisnim rokovima objavljenim na mrežnim stranicama Fakulteta. Imena izabranih kandidata, njihove kvalifikacije, kao i imena preporučitelja javno se objavljuju na mrežnim stranicama studija nakon odluke Fakultetskog vijeća, sukladno čl. 8, st. 4 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

Rezultati upisa na studij bit će objavljeni na https://mef.unizg.hr/upisi/poslijediplomski/doktorski/biomedicina-i-zdravstvo/

Propisani obrasci mogu se preuzeti u nastavku natječaja pod poveznicama „Obrasci za prijavu i bodovanje“, „Preporuka potencijalnog mentora“, „Prijedlog područja istraživanja“, „Izjava o načinu studiranja“ i „Europass životopis“

Sve dodatne informacije dostupne su na e-mail: anita.putric@mef.hr ili ingeborg.remich@mef.hr.

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

PRIJAVA

Kandidati mogu osobno predati u Urudžbeni zapisnik ili poslati poštom propisane obrasce za prijavu i svu dokumentaciju navedenu u tekstu natječaja. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

Propisani obrasci za prijavu:

Obrasci za prijavu i bodovanje  (ISPUNJAVAJU SE ONLINE) Kad obrasce ispunite, OBAVEZNO ISPRINTAJTE, POTPIŠITE I PRILOŽITE OSTATKU DOKUMENATA!

Prijedlog područja istraživanja 2019-2020

Preporuka potencijalnog mentora 2019-2020

Izjava o načinu studiranja 2019-2020

EUROPASS CV HRV

Upute za ispunjavanje Europass CV-a

Europske jezične razine – tablica za samoprocjenu

Godišnje izvješće mentora i doktoranda

Objavljeno 20.09.2016.

Upisi na doktorski studij 2015./2016.

Objavljeno 07.09.2015.