Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr

Specijalistički

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET raspisuje

NATJEČAJ ZA UPIS NA SVEUČILIŠNE POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022. 

 1. Abdominalna kirurgija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz abdominalne kirurgije
 2. Endokrinologija i dijabetologija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju  iz endokrinologije i dijabetologije (poželjno je da su završili najmanje dvije godine specijalističkog programa) i specijaliste interne medicine koji se nalaze na subspecijalizaciji iz endokrinologije i dijabetologije
 3. Epidemiologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz epidemiologije
 4. Fetalna medicina i opstetricija - za doktore medicine na specijalističkom usavršavanju iz ginekologije i opstetricije, pedijatrije, patologije ili anesteziologije i za doktore medicine na subspecijalističkom usavršavanju iz fetalne medicine i opstetricije i neonatologije
 5. Fizikalna medicina i rehabilitacija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz fizikalne medicine rehabilitacije, nakon druge godine specijalističkog usavršavanja
 6. Ginekologija i opstetricija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz ginekologije i opstetricije, nakon prve godine specijalističkog usavršavanja
 7. Hematologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz hematologije
 8. Hitna medicina - za doktore medicine i specijalizante hitne medicine koji se nalaze na višim godinama specijalizacije (do 30 polaznika)
 9. Kardiologija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz kardiologije
 10. Klinička mikrobiologija – za doktore medicine s odobrenjem za samostalan rad koji se nalaze na drugoj ili višoj godini specijalističkog usavršavanja iz kliničke mikrobiologije
 11. Klinička radiologija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz kliničke radiologije, nakon prve godine specijalističkog usavršavanja
 12. Maksilofacijalna kirurgija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz maksilofacijalne kirurgije, pod uvjetom da do datuma početka nastave imaju najmanje 6 mjeseci specijalizantskog staža
 13. Menadžment u zdravstvu* – za kandidate sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem iz odgovarajućeg akademskog područja (biomedicinskih, prirodnih i društvenih znanosti), s aktivnim znanjem engleskog jezika i poznavanjem rada na računalu
 14. Neurologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz neurologije, nakon prve    godine specijalističkog usavršavanja
 15. Obiteljska medicina – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz obiteljske medicine
 16. Oftalmologija i optometrija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz oftalmologije i optometrije
 17. Onkologija i radioterapija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz onkologije i radioterapije nakon druge godine specijalističkog usavršavanja, i za doktore medicine na usavršavanju iz užih specijalizacija: kirurška onkologija, ginekološka onkologija, pedijatrijska hematologija i onkologija, dermatološka onkologija, urološka onkologija
 18. Opća kirurgija – za doktore medicine koji se nalaze na trećoj godini specijalističkog usavršavanja iz opće kirurgije, sa završenim zajedničkim kirurškim deblom
 19. Ortopedija i traumatologija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz ortopedije i traumatologije
 20. Otorinolaringologija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz otorinolaringologije
 21. Patologija i citologija – za doktore medicine na trećoj ili višoj godini specijalističkog usavršavanja iz patologije i citologije
 22. Pedijatrija – za doktore medicine i dvije godine obavljenog dijela specijalizacije iz pedijatrije. Kandidati drugih struka, koji se nalaze na subspecijalizaciji, moraju imati položen specijalistički ispit iz svoje temeljne specijalizacije
 23. Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija – za specijalizante plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije. Pristupnici koji nisu državljani RH, moraju imati potvrdu o znanju hrvatskog jezika adekvatne akademske razine
 24. Psihijatrija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz psihijatrije
 25. Pulmologija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz pulmologije, sa završenim zajedničkim internističkim deblom
 26. Sudska medicina – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz sudske medicine i doktore medicine zaposlene na radnom mjestu kao liječnik - obducent
 27. Školska i adolescentna medicina - za doktore medicine, specijalizante školske medicine ili školske i adolescentne medicine, kao i liječnike specijaliste pedijatrije i obiteljske medicine kao dio subspecijalističkog usavršavanja
 28. Transfuzijska medicina – za specijalizante transfuzijske medicine koji se nalaze na trećoj ili višoj godini specijalističkog usavršavanja
 29. Urologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz urologije. Poželjno je da su pristupnici završili najmanje jednu godinu specijalističkog programa

Upis na studij

Odluku o upisu na studij donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog voditelja studija i odgovarajuće katedre.

Prijava za upis podnosi se na propisanom obrascu

Obrazac za prijavu – ISPUNJAVA SE ONLINEhttps://phd.mef.hr/studij/prijava

Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

Prilozi uz prijavu:

 1. ovjerena preslika diplome o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine (za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija)
 2. rješenje o specijalizaciji ili subspecijalizaciji (preslika)
 3. izjava ustanove o plaćanju troškova školarine ili vlastita pismena izjava pristupnika ako će osobno snositi troškove školarine
 4. preslika domovnice ili dokaza o državljanstvu za strane državljane
 5. upravna pristojba (biljeg) u vrijednosti 20kn ili dokaz o elektroničkoj uplati upravne pristojbe (biljega) na broj računa Državnog proračuna: IBAN HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj: 5002-47107-OIB
 6. preslika osobne iskaznice ili putovnice
 7. potvrda o promjeni imena/prezimena ako se razlikuje od onoga na ostalim dokumentima
 8. Rješenje Ureda za akademsko priznavanje (ako je diploma stečena u inozemstvu)*
 9. potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (za kandidate kojima hrvatski nije materinji jezik)

PRIJAVU s priloženim dokumentima treba poslati na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Odsjek za poslijediplomske studije, “Natječaj – specijalistički studij”, Šalata 3b, 10000 Zagreb.

ŠKOLARINA ZA UPIS u ak. god. 2021./2022. iznosi: 12.000,00 kuna.

*ŠKOLARINA ZA UPIS NA STUDIJ „MENADŽMENT U ZDRAVSTVU“ iznosi: 35.000,00 kuna

Školarina se plaća u cijelosti.

Trošak prijave, ocjene i obrane završnog specijalističkog rada studenti plaćaju na temelju odluke Fakultetskog vijeća važeće u trenutku prijave završnog rada.

Osobe koje su stekle kvalifikaciju u inozemstvu dužne su prethodno na Sveučilištu u Zagrebu ishoditi akademsko priznavanje akademske kvalifikacije stečene u inozemstvu. Svi strani studenti koji će upisivati poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu imaju obvezu uplatiti osiguranje u slučaju nesreće i zdravstveno osiguranje.

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 30. kolovoza 2021.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ “MENADŽMENT U ZDRAVSTVU” JE 30. rujna 2021.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ „SUDKSA MEDICINA“ JE 24. rujna 2021.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ “OBITELJSKA MEDICINA” JE 31. siječnja 2022.