Kemija

Pristupnik treba znati:

 

Opća kemija

 • tvari
 • izvori, podjela
 • rasprostranjenost elemenata
 • agregacijska stanja tvari
 • postupci razdvajanja tvari
 • vrste i sastav smjese, razdvajanja smjesa
 • prekristalizacija, filtracija, destilacija, kromatografija, ekstrakcija, sublimacija
 • kemijske promjene
 • termička razgradnja tvari, razgradnja tvari djelovanjem električne struje i djelovanjem svjetlosti
 • egzotermne, endotermne, ireverzibilne, reverzibilne, sinteza, analiza, jednadžba kemijske reakcije
 • jednostavne tvari ili kemijski elementi
 • temeljni stehiometrijski zakoni zakon o održanju mase; zakon stalnih omjera masa, zakon umnoženih omjera; zakon stalnih volumnih omjera
 • atomi: subatomske čestice, izotopi, veličina i masa atoma, elementarne čestice
 • elektronski omotač atoma
 • Bohrov model atoma: podljuske, orbitale i spin elektrona, elektronska konfiguracija
 • atomski i maseni broj, nuklidi, izobari, izotopi
 • periodni sustav elemenata
 • polumjer atoma, afinitet za elektrone, energija ionizacije, relativni koeficijent elektronegativnostiperiodičnost kemijskih svojstava
 • kemijske veze između atoma i molekula, međumolekulske sile
 • ionska, kovalentna, metalna veza, vodikova veza
 • međumolekulske sile
 • prostorni raspored atoma u molekuli
 • električni dipolni moment, energija veze, inducirani dipol
 • stehiometrija kemijskih reakcija
 • reaktivnost elemenata
 • oksidacija i redukcija; oksidans i reducens
 • oksidacijski broj
 • jednadžba redoks-reakcija
 • oksidi i njihove reakcije s vodom
 • kovalentni oksidi, amfoterni oksidi
 • halogenidi i hidridi
 • neutralizacija
 • osnove kemijskog računanja
 • fizičke veličine i jedinice u kemiji
 • masa molekule, relativna atomska i molekulska masa, molarna masa
 • unificirana jedinica atomske mase
 • brojnost, Avogadrov broj, Avogadrov zakon i Avogadrova konstanta
 • množina tvari – mol
 • maseni udio elemenata u soku, množinski i volumni udio elemenata u spoju
 • standardni uvjeti, opća plinska jednadžba, molarni volumen plinova
 • određivanje formule spoja na temelju rezultata analize
 • empirijska i molekulska formula
 • energija i kemijske promjene
 • kemijska reakcija
 • energija i toplina, toplinski kapacitet
 • entalpija i promjene tijekom kemijske reakcije
 • standardna entalpija stvaranja i izgaranja
 • entropija
 • osnovna svojstva tekućina
 • gustoća, napetost površine, viskoznost
 • međumolekularne sile
 • promjene pri zagrijavanju tekućina, ravnotežni tlak pare
 • vrelište, ledište i krutište tvari
 • otopine i koloidni sustavi
 • smjese tvari i otopine
 • disocijacija, kristalizacija, solvatizirani ioni
 • energetske promjene pri procesu otapanja
 • iskazivanje sastava otopina: masena koncentracija, množinska koncentracija, maseni udio otopljenih tvari u otopini
 • koligativna svojstva otopina
 • koloidni sustavi i njihova osnovna svojstva
 • dijaliza i elektroforeza
 • emulzije i emulgatori
 • kemijska kinetika
 • brzina kemijske reakcije
 • energija aktivacije
 • utjecaj promjene koncentracije i temperature na brzinu kemijske reakcije
 • utjecaj različitih čimbenika (oblika molekule, agregacijskog stanja, katalizatora i inhibitora) na brzinu reakcije
 • ravnoteža kemijskih reakcija
 • ravnotežno stanje
 • uspostavljanje kemijske ravnoteže
 • konstanta kemijske ravnoteže
 • utjecaj različitih čimbenika na položaj ravnoteže – Le Chatelierovo načelo
 • kiseline, baze i soli
 • definicija kiselina i baza
 • poliprotonske kiseline
 • jakost kiselina i baza, konjugirani par ionizacija i konstanta ionizacije, stupanj disocijacije
 • neutralizacija
 • indikatori
 • soli – hidroliza soli
 • mjera kiselosti – ionski produkt vode i pH-vrijednost otopina
 • puferi
 • elektrokemijski procesi
 • galvanski članci – sastavni dijelovi i reakcija
 • redukcijski elektrodni potencijal
 • standardna vodikova elektroda
 • standardni redukcijski potencijal
 • napon članka
 • elektrolizni članci
 • elektroliza vode, elektroliza taljevina, elektroliza vodenih otopina soli
 • elektrokemijski izvori električne struje
 • Faradayev zakon

 

2. Anorganska kemija

 • rasprostranjenost kemijskih elemenata na Zemlji
 • periodičnost fizikalnih i kemijskih svojstava elemenata
 • alkalijski i zemnoalkalijski metali
 • spojevi natrija i kalcija
 • nemetali
 • klor – fizikalna i kemijska svojstva klora
 • spojevi klora – klorovodična kiselina, kloridi
 • kisik – alotropske modifikacije, svojstva, spojevi kisika, primjena
 • dušik: svojstva, tekući zrak
 • spojevi dušika: amonijak i njegove soli, oksidi dušika, dušična kiselina i njezine soli
 • fosfor i njegovi spojevi
 • ugljik: alotropske modifikacije, veze među ugljikovim atomima
 • anorganski spojevi ugljika: ugljikov monoksid i dioksid, ugljična kiselina i njezine soli

 

3. Organska kemija

 • definicija organskih spojeva
 • vrste veza u molekulama, duljina i jakost veze
 • strukturna obilježja molekula organskih spojeva
 • podjela organskih spojeva i funkcionalne skupine
 • ugljikovodici
 • alkani – nazivlje, izomeri, karakteristične reakcije
 • alkeni – dvostruka veza, nazivlje, stereoizomerija, karakteristične reakcije
 • alkini – trostruka veza, etin, acetilidi, elektrofilna adicijahalogeni derivati ugljikovodika: karakteristične reakcije, primjena
 • areni
 • struktura benzena, aromatičnost, nazivlje, karakteristične reakcije, primjena i toksičnost
 • alkoholi
 • struktura, nazivlje i podjela alkohola
 • vodikove veze i topljivost u vodi
 • metanol i etanol – svojstva, primjena i dobivanje
 • etandiol, glicerol, sorbitol
 • fizikalna i kemijska svojstva alkohola – karakteristične reakcije
 • tioli
 • fenoli
 • struktura, nazivlje, podjela i primjena
 • fenoli – svojstva i karakteristične reakcije
 • eteri – svojstva, reakcije i primjena
 • aldehidi i ketoni
 • karbonilna skupina; nazivlje
 • fizikalna svojstva i kemijska svojstva aldehida i ketona
 • karakteristične reakcije aldehida i ketona
 • karboksilne kiseline i njihovi derivati
 • karboksilna skupina; kiselost
 • podjela i imenovanje kiselina
 • fizikalna i kemijska svojstva karboksilnih kiselina
 • derivati karboksilnih kiselina: acil-halogenidi, anhidridi, esteri, amidi
 • masne kiseline
 • masti i ulja
 • sapuni i detegenti
 • kiralnost i stereoizomerija
 • vrste stereoizomera
 • optička aktivnost
 • ugljikohidrati
 • podjela i nazivlje ugljikohidrata, optička aktivnost
 • monosaharidi – glukoza, fruktoza i galaktoza; ciklička i aciklička struktura
 • stereoizomerija monosaharida: relativna konfiguracija
 • kemijska svojstva monosaharida
 • disaharidi – glikozidna veza
 • saharoza, laktoza, maltoza
 • polisaharidi – škrob, glikogen, celuloza
 • amini
 • nazivlje i podjela amina
 • amino-skupina, bazičnost
 • fizikalna i kemijska svojstva amina
 • alkaloidi
 • aminokiseline – struktura i podjela
 • fizikalna i kemijska svojstva
 • izoelektrična točka
 • proteini i enzimi
 • peptidi i proteini – struktura, biološka aktivnost, denaturacija
 • enzimi – nazivlje, podjela, građa i biološki učinak, stereospecifičnost
 • nukleinske kiseline