Upute

1. Pravo upisa

Pravo na upis Sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu imaju pristupnici koji će na jedinstvenoj listi formiranoj od strane NISpVUa postići mjesto unutar odobrene kvote za upis na Medicinski fakultet u akademskoj godini 2019./2020.

Prijaviti se mogu učenici koji su završili četverogodišnju srednju školu u kojoj su najmanje dvije godine učili biologiju, fiziku, kemiju i latinski jezik. (Pritom, pristupnik, koji nije učio latinski jezik, upisat će studij medicine uz uvjet da do upisa u drugu godinu studija položi propisani ispit iz latinskog jezika).

Strani državljani iz EU stječu pravo upisa na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani. Formira se jedinstvena lista pristupnika.

Branitelji i hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata te djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-tnih HRVI Domovinskog rata prve skupine upisivat će se po uvjetima koji budu objavljeni u općem dijelu natječaju Sveučilišta u Zagrebu za upis u I. godinu studija

2. Broj upisnih mjesta

U akademskoj godini 2019./2020. studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisat će 300 studenata.

3. Rang lista

Nacionalni informatički sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) formira jedinstvenu listu pristupnika koji su na temelju uspjeha u srednjoj školi, položenih obveznih ispita na državnoj maturi i rezultata testa provjere znanja stekli pravo upisa na Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Uvjeti su objavljeni u brošuri i Natječaju za upis studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu. Jednake uvjete moraju zadovoljiti i učenici, koji su četverogodišnju srednju školu završili školske godine 2008./09. ili ranije. Preporuka je da se ti učenici obrate Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Pristupnicima koji su srednju školu završili u inozemstvu također se preporuča da se za sve informacije obrate NCVVO.

4. Uvjeti za sastavljanje rang liste

Lista poretka prijavljenih kandidata za upis na Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

Od ukupno 1000 bodova, kandidat može ostvariti:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi – do 200 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi – do 240 bodova
– Hrvatski jezik – razina A – do 100 bodova
– Matematika – razina A – do 40 bodova
– Engleski jezik – razina A – do 100 bodova

Kandidatima državljanima zemalja članica EU, umjesto Hrvatskog jezika priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti – do 560 bodova

Test provjere znanja dijelova gradiva iz predmeta Biologije, Fizike i Kemije, bitnih za studij, koji provodi Medicinski fakultet.

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća – nema bodova

5. Test provjere znanja

Pravo pristupanja ispitu imaju pristupnici koji su u propisanome roku: prijavili studijske programe, dostavili liječničku potvrdu i izjavu te podmirili obvezu plaćanja troškova polaganja ispita.

Razredbeni prag za upis na studij medicine iznosi 280 bodova, tj.  50% od ukupno 560 bodova koje je moguće ostvariti na temelju testa provjere znanja. Prag po svakom predmetu iznosi 39%, odnosno 14 točno riješenih zadataka.

Troškovi naknade za polaganje ispita za sve pristupnike uplaćuju se Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u iznosu od 200,00 kn.

Potrebni podaci za uplatu troškova:


Termin testa provjere znanja je 5. srpanj 2019.g.

Dozvoljeni pribor: kemijska olovka koja piše crnom ili plavom bojom, džepno računalo istih karakteristika kao za ispite državne mature (bez poklopca).

Svi pristupnici dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i dozvoljeni pribor za pisanje.

Kašnjenje na ispit nije dozvoljeno te se kandidatima koji ne dođu na početak pisanja ispita neće dozvoliti ulazak u ispitnu prostoriju.

6. Dodatna dokumentacija koju treba donijeti na Fakultet

 

Osim dokumenata predanih u NCVVO svi učenici koji se natječu za upis studija medicine moraju na Medicinski fakultet donijeti:

a) potvrdu nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij medicine

Potvrda nadležnog školskog liječnika akademska godina 2019_2020

Pristupnici koji su završili srednju školu ili su do sada studirali u Republici Hrvatskoj, pregled za izdavanje Potvrde o psihofizičkim sposobnostima za studij medicine obavljaju kod nadležnih školskih liječnika (za srednju školu, odnosno fakultet).

Pristupnici koji dolaze iz zemalja gdje ne postoji služba za školsku i adolescentnu medicinu (npr. Bosna i Hercegovina), pregled za izdavanje potvrde o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij medicine mogu obaviti u Centru za zdravstvenu djelatnost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na adresi Šalata 4 (prizemlje, lijevo), uz prethodnu predbilježbu na e-mail adresu: studamb@mef.hr.

Pristupnici sa sobom (na pregled) trebaju ponijeti: osobne dokumente (osobna iskaznica ili putovnica), potvrdu o provedenom cijepljenu u predškolskoj i školskoj dobi i medicinsku dokumentaciju koju posjeduju o do sada utvrđenim bolestima i poremećajima zdravlja.

b) potpisanu izjavu da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine

Izjava o psihofizičkoj sposobnosti

c) potvrdu o izvršenoj uplati troškova polaganja ispita

d) potvrda o invaliditetu ako pristupnik želi ostvariti svoje pravo temeljem općih odredbi natječaja

e) kandidati iz zemalja EU na upis moraju donijeti potvrdu o poznavanju HRVATSKOG jezika na razini B2

Pristupnici koji ponovno izlaze na ispit provjere znanja moraju donijeti ili poslati novu liječničku potvrdu (pregled mora biti obavljen u 2019. godini), potpisanu izjavu i potvrdu o izvršenoj uplati troškova.

Dodatnu dokumentaciju pristupnik može predati u periodu od 02. do 30.05.2019., osobno na Medicinskom fakultetu svaki radni dan od 9-13 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Za studij doktora medicine
Povjerenstvo za upis u 1. semestar
Medicinski fakultet
Šalata 3b,
10 000 Zagreb

 

7. Proces upisa

8. Osnovni podaci o studiju

Zvanje

Na Medicinskom fakultetu studenti se obrazuju iz područja Biomedicine i zdravstva. Polaganjem završnog ispita i izradom i obranom diplomskog rada student stječe zvanje doktor medicine. Doktori medicine osposobljeni su djelovati u sustavu zdravstvene zaštite, u državnim i privatnim ambulantama i bolnicama te raditi na svim poslovima na kojima se zahtijeva VSS.

Trajanje studija

Studij medicine u Republici Hrvatskoj traje šest godina jednako kao u zemljama Europske zajednice i gotovo svim drugim europskim zemljama.

Ustrojstvo studija i nastava

Obrazovanje za zvanje doktor medicine obuhvaća gradivo iz različitih znanstvenih disciplina a predmeti su grupirani u pet skupina: općeobrazovni, temeljni medicinski, pretklinički, klinički i javno-zdravstveni predmeti. Raspored predmeta po semestrima i oblici nastave prilagođeni su što boljem usvajanju znanja i vještina. Prema preporukama Bolonjske deklaracije manje je predavanja a više seminara i vježbi, te posebno kliničkih vizita i rada na kliničkim odjelima i u domovima zdravlja te terenske prakse.

Studenti će prvo učiti o fizičkim, kemijskim i biološkim osnovama života, a potom se građa čovjekova tijela upoznaje na mrtvom tijelu. U pretkliničkim predmetima proučavaju se mehanizmi bolesti, njihovi uzročnici i pojave, vrste i način djelovanja lijekova, te pristup i način pregleda bolesnika. U kliničkim predmetima proučavaju se bolesti, načini njihovog prepoznavanja (dijagnoze), sprečavanja i liječenja, te rehabilitacija nastalih oštećenja. U javnozdravstvenim predmetima proučava se utjecaj okolišnih i društvenih činitelja na zdravlje. Tijekom studija student također uči o osnovama znanstvenih istraživanja, medicinsku terminologiju te kako pristupiti medicinskoj literaturi na jednom od svjetskih stranih jezika. Studij završava diplomskim radom i diplomskim ispitom.

Smještaj i oprema Fakulteta

Dekanat Medicinskog fakulteta u Zagrebu je na Šalati 3. Na toj lokaciji su i zavodi temeljnih medicinskih predmeta, te nekih pretkliničkih predmeta. Nastava kliničkih predmeta odvija se u klinikama Kliničkog bolničkog centra Zagreb (Šalata, Rebro i Petrova ulica), klinikama i zavodima kliničkih bolnica “Sestre milosrdnice”, “Merkur” i “Dubrava”, te u drugim zdravstvenim ustanovama, poput Sveučilišne klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma“Vuk Vrhovac“, Klinike za infektivne bolesti, Klinike za plućne bolesti (Jordanovac), klinika Opće bolnice “Sveti Duh”, Psihijatrijske bolnice “Vrapče”. Nastava općemedicinskih i javno-zdravstvenih predmeta održava se u Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” (Rockefellerova ul. 4) i ambulantama opće medicine.

Gotovo sve nastavne baze imaju vlastite knjižnice. Posebno su dobro opremljene knjižnice, s učionicom za studente, u zgradi Dekanata i u zgradi Škole narodnog zdravlja “A. Štampar”. Studentima su za rad i učenje dostupne kompjutorske učionice s priključcima na Internet. U prizemlju zgrade Dekanata je i prikladan studentski restoran.