Dekanski kolegij

Prof. dr. sc. Marijan Klarica
Dekan
Životopis
Prof. dr. sc. Sven Seiwerth
Prodekan za diplomsku nastavu na integriranom studiju medicine
Životopis
Prof. dr. sc. Drago Batinić
Prodekan za poslijediplomske studije
Životopis
Prof. dr. sc. Davor Ježek
Prodekan za međunarodnu suradnju
Životopis
Prof. dr. sc. Boris Brkljačić
Prodekan za znanost
Životopis
Prof. dr. sc. Branimir Anić
Prodekan za upravu
Životopis
Prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak
Ravnateljica Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar
Prof. dr. sc. Jasna Lovrić
Pomoćnica dekana za financije
placeholder
Doc. dr. sc. Lana Škrgatić
Pomoćnica dekana za nove studijske programe
placeholder
Doc. dr. sc. Goran Sedmak
Hrvatski institut za istraživanja mozga
Darko Bošnjak, dipl. iur.
Glavni tajnik
placeholder
Doc. dr. sc. Sanja Dolanski-Babić
Predstavnica Sindikata
Kristian Dominik Rudež
Studentski predstavnik
 • Dekan upravlja Fakultetom, predstavlja Fakultet, njegov je čelnik i voditelj.
 • Dekan predsjedava Fakultetskim vijećem te osigurava provođenje odluka i zaključaka svih tijela Fakulteta.
 • Dekanu u radu izravno pomažu prodekani i rješavaju prvostupanjske upravne stvari.
 • Prodekane predlaže dekan iz redova nastavnika Fakulteta izabranih u znanstveno-nastavna zvanja. Predložene prodekane izabire Fakultetsko vijeće natpolovičnom većinom nazočnih članova Vijeća, javnim glasovanjem.
 • Jedan od prodekana zamjenjuje dekana u odsutnosti.
 • Prodekani se izabiru na tri godine, a nakon isteka mandata iste osobe mogu biti ponovno izabrane za prodekane.
 • Pomoćnike dekana imenuje dekan na vrijeme od tri godine.
 • Pomoćnici dekana pomažu dekanu u obavljanju poslova iz područja za koje su imenovani.
 • ŠNZ “Andrija Štampar” zastupa direktor kojeg na temelju internog natječaja bira Fakultetsko vijeće, uz pribavljeno pozitivno mišljenje dekana, na vrijeme od četiri godine.
 • Čelnik HIIM-a je direktor koji organizira i vodi rad i poslovanje HIIM-a, predstavlja i zastupa HIIM. Direktora bira Fakultetsko vijeće na prijedlog Stručnog vijeća HIIM-a, na temelju internog natječaja, uz pribavljeno pozitivno mišljenje dekana, na vrijeme od četiri godine.
 • Radom Tajništva ravna tajnik kao izvršno tijelo dekana, Fakultetskog vijeća, Dekanskog kolegija i Dekanskog kolegija. Tajnik rješava prvostupanjske upravne stvari. Tajnika bira dekan na temelju javnog natječaja.
 • Dekanski kolegij je stručno tijelo kojega čine prodekani, pomoćnici dekana, pročelnici podružnica, tajnik Fakulteta, predstavnik studenata te predstavnik Sindikata.Dekan priprema, saziva te vodi sjednice Dekanskog kolegija najmanje jedanput na tjedan