Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr. Molimo studente, prilikom prijave obvezno ispunite i priložite svojem e-mailu upitnik koji se nalazi ovdje.

Dekanski kolegij

Prof. dr. sc. Slavko Orešković

Dekan

Prof. dr. sc. Jasna Lovrić

Prodekanica za upravu i financije

Prof. dr. sc. Sven Seiwerth

Prodekan za diplomsku nastavu na integriranom studiju medicine

Izv. prof. dr. sc. Lana Škrgatić

Prodekanica za nove studijske programe

Prof. dr. sc. Davor Ježek

Prodekan za studij na engleskom jeziku

Prof. dr. sc. Boris Brkljačić

Prodekan za međunarodnu suradnju

Prof. dr. sc. Božo Krušlin

Prodekan za znanost

Prof. dr. sc. Jurica Vuković

Prodekan za poslijediplomsku nastavu

Prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak

Ravnateljica Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar

Prof. dr. sc. Miloš Judaš

Ravnatelj Hrvatskog instituta za istraživanje mozga

Prof. dr. sc. Marijan Klarica

Dekan u prethodnom mandatu i savjetnik dekana za obnovu

Prof. dr. sc. Branimir Anić

Pomoćnik dekana za ljudske potencijale

Prof. dr. sc. Zrinka Bukvić Mokos

Pomoćnica dekana za diplomsku nastavu

Prof. dr. sc. Ervina Bilić

Pomoćnica dekana za poslijediplomsku nastavu

Damir Panić, dipl. oec.

Gospodarstveni tajnik

Darko Bošnjak, dipl. iur.

Glavni tajnik

Izv. prof. dr. sc. Sanja Dolanski-Babić

Predstavnica Sindikata

Vinka Potočki

Studentska predstavnica

 • Dekan upravlja Fakultetom, predstavlja Fakultet, njegov je čelnik i voditelj.
 • Dekan predsjedava Fakultetskim vijećem te osigurava provođenje odluka i zaključaka svih tijela Fakulteta.
 • Dekanu u radu izravno pomažu prodekani i rješavaju prvostupanjske upravne stvari.
 • Prodekane predlaže dekan iz redova nastavnika Fakulteta izabranih u znanstveno-nastavna zvanja. Predložene prodekane izabire Fakultetsko vijeće natpolovičnom većinom nazočnih članova Vijeća, javnim glasovanjem.
 • Jedan od prodekana zamjenjuje dekana u odsutnosti.
 • Prodekani se izabiru na tri godine, a nakon isteka mandata iste osobe mogu biti ponovno izabrane za prodekane.
 • Pomoćnike dekana imenuje dekan na vrijeme od tri godine.
 • Pomoćnici dekana pomažu dekanu u obavljanju poslova iz područja za koje su imenovani.
 • ŠNZ “Andrija Štampar” zastupa ravnatelj kojeg na temelju internog natječaja bira Fakultetsko vijeće, uz pribavljeno pozitivno mišljenje dekana, na vrijeme od četiri godine.
 • Čelnik HIIM-a je ravnatelj koji organizira i vodi rad i poslovanje HIIM-a, predstavlja i zastupa HIIM. Ravnatelja bira Fakultetsko vijeće na prijedlog Stručnog vijeća HIIM-a, na temelju internog natječaja, uz pribavljeno pozitivno mišljenje dekana, na vrijeme od četiri godine.
 • Radom Tajništva ravna tajnik kao izvršno tijelo dekana, Fakultetskog vijeća, Dekanskog kolegija i Dekanskog kolegija. Tajnik rješava prvostupanjske upravne stvari. Tajnika bira dekan na temelju javnog natječaja.
 • Dekanski kolegij je stručno tijelo kojega čine prodekani, pomoćnici dekana, pročelnici podružnica, tajnik Fakulteta, predstavnik studenata te predstavnik Sindikata.Dekan priprema, saziva te vodi sjednice Dekanskog kolegija najmanje jedanput na tjedan