Fizika

Pristupnik treba znati:

 

1. Mehanika

 • definicije i jedinice fizikalnih veličina i značenje prefiksa
 • prepoznati algebarske izraze i grafički prikaz osnovnih matematičkih funkcija
 • što su skalarne i vektorske veličine, osnovne matematičke operacije
 • algebarske izraze za jednoliko gibanje duž pravca i jednoliko ubrzano gibanje duž pravca, grafičke prikaze tih gibanja
 • Newtonove zakone gibanja
 • I Newtonov zakon (zakon inercije), II Newtonov zakon (temeljna jednadžba gibanja), III Newtonov zakon (zakon sile i protusile)
 • slobodni pad, što su sila teža i težina tijela, razlika mase i težine tijela
 • zbrajanje sila i rastavljanje sila na komponente, trenje
 • načelo neovisnosti gibanja, horizontalni i vertikalni hitac kao složena gibanja
 • što je impuls sile i količina gibanja,
 • zakon očuvanja količine gibanja
 • jednoliko gibanje po kružnici, algebarske izraze i primjenu centripetalne sile i akceleracije
 • što je polje, gravitacijsko polje Zemlje, Newtonov opći zakon gravitacije
 • moment sile s obzirom na čvrstu os rotacije, zakon poluge, izraz za ravnotežu poluge
 • definiciju i algebarski izraz za rad
 • definiciju i algebarski izraz za snagu
 • pojam energije, zakon očuvanja energije
 • algebarske izraze za mehaničke energije: kinetičku, gravitacijsku potencijalnu, elastičnu potencijalnu

 

2. Tekućine i plinovi

 • definiciju i algebarski izraz za gustoću
 • definiciju i algebarski izraz za tlak
 • tlak zbog težine tekućine (hidrostatski tlak); definicija, algebarski izraz
 • vanjski tlak na tekućinu (hidraulički tlak); hidraulički tijesak
 • definirati i izračunavati silu na uronjeno tijelo; uzgon, ravnotežu sila na uronjeno tijelo
 • atmosferski tlak, mjerenje tlaka
 • gibanje tekućine kroz horizontalnu cijev – jednadžbu kontinuiteta i Bernoullievu jednadžbu
 • veličine koje opisuju stanje plina
 • izraz za promjenu tlaka plina s temperaturom uz stalni volumen (izohorni procesi Charlesov zakon), definirati termodinamičku temperaturu
 • izraz za promjenu obujma plina s temperaturom (izobarni proces Gay-Lussacov zakon)
 • izraz za promjenu stanja plina pri konstantnoj temperaturi (izotermni procesi BoyleMariottov zakon)
 • jednadžbu stanja idealnog plina
 • molekularno-kinetički model idealnog plina
 • vezu temperature i srednje kinetičke energije molekula plina
 • odrediti unutrašnju energiju idealnog plina
 • izraz za toplinu koju tijelo prima ili predaje pri promjeni temperature
 • izraz za rad plina pri promjeni volumena uz stalni tlak
 • I zakon termodinamike
 • što su adijabatski, kružni i izohorni procesi

 

3. Elektricitet i magnetizam

 • što je električni naboj, silu između električnih naboja; Coulombov zakon
 • što je električno polje, jakost električnog polja;
 • električno polje točkastog naboja i dviju paralelnih ploča
 • što je električna potencijalna energija, značenje i definiciju električnog napona
 • definirati i izračunati kapacitet; kapacitet pločastog kondenzatora
 • kako se gibaju nabijene čestice u električnom polju
 • gibanje slobodnih elektrona u metalima, izraz za jakost električne struje
 • vezu između jakosti struje i napona; Ohmov zakon
 • električni otpor, otpornost i električnu vodljivost, provodnost vodiča
 • Ohmov zakon za cijeli strujni krug, pojam elektromotorne sile (elektromotornog napona) izvora
 • izračunati jakost struje u serijskom spoju otpornika, pad napona na pojedinim dijelovima serijskog strujnog kruga, otpore u krugu
 • izračunati jakosti struja i otpore u paralelnom spoju otpornika
 • rad i snagu električne struje
 • što je magnetsko polje, izvori i smjer polja
 • silu na vodič kojim teče struja kad je u magnetskom polju (Amperova sila)
 • definiciju i algebarski izraz za magnetsku indukciju i magnetski tok
 • kako se gibaju električki nabijene čestice u magnetskom polju (Lorentzova sila);
 • akceleratore čestica, ciklotron
 • magnetsko polje ravnog vodiča, izračunati napon induciran na krajevima vodiča koji se giba u magnetskom polju
 • Faradayev zakon elektromagnetske indukcije
 • izraz za elektromotornu silu samoindukcije, induktivnost zavojnice
 • izmjeničnu struju, efektivne vrijednosti snage, napona i jakosti struje
 • izmjeničnu električnu struju kao primjer periodičkih pojava
 • zakone transformacije za idealni transformator

 

4. Titranje i valovi

 • veličine za opis titranja; elongaciju, amplitudu, period, frekvenciju
 • harmonijsko titranje, period i frekvenciju titranja, silu koja izaziva titranje vezu titranja i kružnog gibanja; pojam kružne frekvencije, kutnu brzinu
 • kako se mijenja elongacija s vremenom kod harmonijskog titranja
 • period harmonijskog titranja tijela obješenoga o oprugu
 • matematičko njihalo, period njihala, prigušeno titranje
 • električni titrajni krug; rezonanciju, izračunavanje perioda i frekvencije titrajnog kruga
 • nastanak i svojstva valova, veličine za opis valova; elongaciju, amplitudu, valnu duljinu, frekvenciju i brzinu
 • jednadžbu harmonijskog vala
 • vezu između valne duljine, frekvencije i brzine vala
 • pojave pri širenju valova; odbijanje vala, interferencija, stojni val

 

5. Osnove akustike i optike

 • što je zvuk; intenzitet (jakost) zvuka, frekvencija i brzina zvuka
 • osjet zvuka
 • razlikovati longitudinalne i transverzalne valove
 • rezonancija i Dopplerov efekt
 • svojstva i pregled spektra elektromagnetskih valova
 • što je svjetlost, polarizaciju svjetlosti, Brewsterov kut
 • ogib i interferenciju svjetlosti
 • ogib na pukotini i optičkoj rešetki, vezu između ogibnog kuta, valne duljine i konstante rešetke
 • osnovne zakone geometrijske optike: zakon loma i zakon refleksije
 • definirati indeks loma
 • primjenu zakona loma: disperzija na prizmi, totalna refleksija
 • vrste optičkih leća, žarišnu daljinu i jakost leće, stvaranje slike pomoću konvergentne i divergentne leće
 • jednadžbu konjugacije za tanke leće

 

6. Osnove atomske i nuklearne

 • fotoelektrični učinak, maksimalna kinetička energija izbačenih elektrona
 • Einsteinovu jednadžbu fotoelektričnog učinka, algebarski izraz i grafički prikaz
 • valno-čestični karakter elektromagnetskog zračenja
 • de Broglijevu relaciju, valno-čestična svojstva tvari
 • energijski spektar vodikovog atoma, apsorpciju i emisiju fotona
 • građu atomske jezgre
 • nuklearne reakcije, energiju vezanja atomske jezgre, defekt mase
 • što je radioaktivnost, vrijeme poluraspada
 • alfa radioaktivnost
 • beta radioaktivnost
 • gama zračenje