Fiziologija

Naziv kolegija

Fiziologija

ECTS

21.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P28/S84/PK58

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Hrvoje Banfić, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Drago Batinić, Nastavnik
prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Sunčana Kukolja-Taradi, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Mirza Žižak, Nastavnik
prof. dr. sc. Dora Višnjić, Nastavnik
prof. dr. sc. Danka Grčević, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Vladiana Crljen, Nastavnik
prof. dr. sc. Aleksandra Dugandžić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Vesna Lukinović Škudar, Nastavnik
dr. sc. Mladen Knotek, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Tomislav Kelava, Nastavnik
dr. sc. Ljiljana Poljak, Nastavnik
dr. sc. Hrvoje Lalić, Nastavnik
dr. sc. Alan Šućur, Nastavnik
dr. sc. Vilma Dembitz, Nastavnik
doc. dr. sc. Marija Renić, Nastavnik
dr. sc. Nikola Habek, Nastavnik
dr. sc. Darja Flegar, Nastavnik
Barbara Tomić, dr. med., Nastavnik
Dino Šisl, dr. med., Nastavnik
dr. sc. Domagoj Prebeg, Nastavnik
Maša Filipović, dr. med., Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Medicina

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Broj sati predavanja:   28


Broj sati seminara:      84


Broj sati vježbi:            58


Ukupan broj sati:         170


ECTS 21.0


Struktura predmeta

TURNUSI


Broj turnusa:    1 sinkroniziran s turnusom Histologije i embriologije


Trajanje turnusa: 22 tjedana


Datum održavanja turnusne nastave: 17. 02. - 17. 07. 2020.


          


III. IZOSTANCI S NASTAVE


     S nastave student može izostati samo iz opravdanih razloga uz predočenje vjerodostojne potvrde (ispričnica studentske poliklinike ili sl.). Tijekom trajanja turnusa može se opravdano izostati najviše s četiri (4) seminara i s dvije (2) vježbe. Gradivo seminara s kojeg je izostao, student mora usmeno kolokvirati kod nastavnika koji je vodio seminar ili vježbu, u vrijeme njegovih konzultacija, a najkasnije do pojedinog kolokvija.  Za pristupanje usmenom kolokviju potrebno je u pripremnoj prostoriji za vježbe (gđa. Frljak) podići “uputnicu” za kolokvij uz predočenje ispričnice.


     Izostanak sa seminara i/ili vježbe u pravilu se ne može nadoknaditi dolaskom u drugu studentsku skupinu. Iznimno, studenti koji na dan seminara i/ili vježbe imaju unaprijed zakazanu neku opravdanu obvezu mogu, uz predočenje potvrde, odraditi seminar i/ili vježbu u drugoj studentskoj skupini ako se prije planiranog seminara ili vježbe jave nastavniku koji vodi taj seminar ili vježbu.


     Ako student izostane više od dopuštenog broja seminara i/ili vježbi (bez obzira na to jesu li u međuvremenu dopušteni izostanci seminara nadoknađeni kolokvijem), nadoknada ostalih seminara i/ili vježbi može se odobriti samo na temelju zamolbe upućene Katedri za fiziologiju i imunologiju putem referade u Tajništvu fakulteta, uz koju je potrebno priložiti dokumentaciju kojom se izostanci opravdavaju.


     Uvjet za potpis iz fiziologije jest uredno pohađanje svih oblika nastave, odnosno nadoknada propuštene nastave prema prethodno navedenim pravilima.


     Indeksi za potpis se primaju u Pripremi za vježbe Zavoda za fiziologiju svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 sati.


Provjera znanja

IV. PROVJERA ZNANJA


A.  Način provjere znanja


      Znanje se provjerava tijekom nastave na seminarima i obvezatnim kolokvijima na vježbama, te ispitom, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Tijekom turnusa održat će se jednokratno dva kolokvija (F-1, F-2 i F-3 ), a svaki se sastoji od 60 pitanja i piše se 90 minuta. Svaki se položeni kolokviji priznaje kao dio položenog ispita u svim rokovima. Studenti koji nisu nadoknadili propuštenu nastavu neće moći pristupiti kolokvijima. Kolokvije nije potrebno posebno prijavljivati, jer će oni biti organizirani automatski za sve upisane studente.


B. Oblici i termini provjere znanja


     Ispit iz fiziologije obuhvaća propisano gradivo koje je obrađeno na predavanjima, seminarima i vježbama, prema popisu ispitnog gradiva. Ispit je pismeni i usmeni. Ispit iz fiziologije polaže se nakon odslušane nastave iz fiziologije.


     Pismeni ispit iz fiziologije sastoji se od ukupno 180 pitanja. U ispitnim rokovima nije više moguće polagati dijelove ispita odjelito, već je ispit cjelovit za studente koji prije nisu položili dio gradiva kolokvijem. Uvjet pristupanju usmenom ispitu jest položeni pismeni ispit. Usmeni ispit polaže se nakon pismenog ispita i obvezatan je za sve studente koji na pismenom ispitu nisu dobili ocjenu izvrstan.


     Uvjeti za prijavljivanje ispita jesu: reguliran status studenta i dobiveni potpisi iz fiziologije.


     Za uspješno polaganje ispita potrebno je postići pozitivnu ocjenu iz pismenog i usmenog dijela. Usmeni ispit obuhvaća propisano gradivo i sintetskog je tipa, a konačna ocjena jest zajednička nakon položenog pismenog i usmenog dijela.


     Za pismeni test iz fiziologije postoji eliminacijski prag. Eliminacijski prag za pismeni test iz fiziologije utvrđuje se na temelju standardne objektivne apsolutne težine testa (tzv. MPR) i  iznosi 55% od ukupnog  broja bodova na testu za dovoljan, 65% za dobar, 75% za vrlo dobar i 85% za izvrstan . Test iz fiziologije sastoji se od tri cjeline. Prva cjelina obuhvaća opću fiziologiju, fiziologiju mišića i kardiovaskularnog sustava, druga  fiziologiju bubrega i dišnog sustava, a treća fiziologiju probavnog sustava, metabolizam i endokrinologiju (detaljan popis ispitnog gradiva nalazi se u privitku). 


     Nakon položenog pismenog testa iz fiziologije student je obavezan pristupiti usmenom ispitu koji je obvezatan za sve studente koji  na pismenom ispitu nisu dobili ocjenu izvrstan. Konačnom će se ocjenom smatrati ona postignuta na usmenom ispitu. Usmeni ispit iz fiziologije obuhvaća pitanja integriranog tipa.Redovni rokovi:

datum:

Ljetni

17. 06. 2020.

15. 07. 2020.

Jesenski

02. 09. 2020.

16. 09. 2020.

Zimski

16. 12. 2019.


  


Nastavno štivo

NASTAVNO ŠTIVO


Obvezatno štivo


Fiziologija


1. Guyton AC, Hall JE: Medicinska fiziologija. (13. izdanje), Medicinska naklada, Zagreb, 2017.


2. Taradi M (ur.): Priručnik za vježbe iz fiziologije čovjeka. Medicinska naklada, Zagreb, 2003.


Dopunsko štivo


Fiziologija


1. Berne RM, Levy MN: Fiziologija, Medicinska knjiga, Zagreb, 1996.


2. Berne RM, Levy MN: Physiology, Elsevier, 7th Edition 2017.


3. Boron WF, Boulpeap EL: Medical Physiology, Elsevier, 3rd Edition 2016.


4. Berne RM, Levy MN: Fiziologija kroz prikaze bolesnika. 3. izd. Medicinska naklada, Zagreb, 1997.


5. Marušić M. (ur.). 1000 riješenih test-pitanja iz fiziologije. 3. izd. Medicinska naklada, Zagreb, 2005.


POPIS ISPITNOG GRADIVA


Gradivo prve cjeline (F-1) obuhvaća sljedeća poglavlja udžbenika Guyton & Hall:  Medicinska fiziologija, Medicinska naklada 2017.:


4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 (str. 283-285 do "Oštećenja zalistaka"), 33, 34, 37, 61.


Gradivo druge cjeline (F-2) obuhvaća sljedeća poglavlja :


25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 42 , 43 (str. 549-551 do "Patofiziološke značajke posebnih plućnih poremećaja"), 44, 45.


Gradivo treće cjeline (F-3) obuhvaća sljedeća poglavlja:


63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85.


Plan