Biomedicina i zdravstvo

Studij pokriva slijedeća polja područja biomedicine i zdravstva: Temeljne medicinske znanosti, Kliničke medicinske znanosti, Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, i ima ambiciju da pokrije sve grane tih triju polja. Nositelj studija je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a suradna ustanova u smjeru Molekularna medicina je Institut „Ruđer Bošković“ u Zagrebu. Cijeli je Studij zamišljen tako da polaznicima pomogne u onom osnovnom – izradi doktorskog rada.

Doktorskim programom rukovodi Voditeljstvo studija na čijem je čelu voditelj studija, te zamjenik i potreban broj pomoćnika. Voditeljstvo bira Fakultetsko vijeće (Fakultetsko vijeće za pitanja poslijediplomske nastave) na rok od četiri godine. U proširenom sastavu u voditeljstvo studija ulaze voditelji smjerova i predstavnici doktoranda (studenata). Voditeljstvo studija se brine o rasporedima, normalnom održavanju nastave, pomaže kandidatima u nalaženju mentora, provodi postupak prijema kandidata u doktorski program. Voditeljstvo studija organizira postupak recenzije i re-evaluacije pojedinih nastavnih sadržaja.

Pravilnici o doktorskim studijima mogu se naći na poveznici: https://mef.unizg.hr/studiji/poslijediplomski

Voditelj doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo

Izv. prof. dr. sc. Fran Borovečki

 • E-mail: fran.borovecki@mef.hr
 • Tel: +385 1 4590 067
 • Adresa: Medicinski fakultet, Centar za translacijska i klinička istraživanja, Šalata 2

 

Pomoćnici voditelja

Prof. dr. sc. Ante Tvrdeić

 • E-mail: ante.tvrdeic@mef.hr
 • Tel: +385 1 45 96 857
 • Adresa: Medicinski fakultet, Zavod za farmakologiju, Šalata 9

 

Izv. prof. dr. sc. Ana Borovečki

 • E-mail: abor@mef.hr
 • Tel: +385 1 45 90 140
 • Adresa: Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Rockefellerova 4

 

Izv. prof. dr. sc. Robert Likić

 • E-mail: robert.likic@mef.hr
 • Tel: +385 1 23 88 288
 • Adresa: KBC – Zagreb, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za kliničku farmakologiju, Kišpatićeva 12

 

Izv. prof. dr. sc. Marko Jakopović

 • E-mail: marko.jakopovic@kbc-zagreb.hr
 • Tel: +385 1 23 85 317
 • Adresa: KBC – Zagreb, Klinika za plućne bolesti Jordanovac, Jordanovac 104

 

Doc. dr. sc. Ivan Pećin

 • E-mail: ipecin@kbc-zagreb.hr
 • Tel: +385 1 23 67 757
 • Adresa: KBC – Zagreb, Klinika za unutarnje bolesti, Kišpatićeva 12

 

Voditeljica Odsjeka za poslijediplomske studije i stalno medicinsko usavršavanje

Jasmina Štimac, prof.

 • E-mail: jasmina.stimac@mef.hr
 • Tel: +385 1 45 66 917
 • Fax: +385 1 45 90 256
 • Adresa: Medicinski fakultet, Šalata 3

 

Stručna savjetnica – doktorski studij

Anita Putrić, dipl. pol.

 • E-mail: anita.putric@mef.hr
 • Tel: +385 1 45 66 987
 • Fax: +385 1 45 90 256
 • Adresa: Medicinski fakultet, Šalata 3

 

Tajnica doktorskog studija

Ingeborg Remich, prof.

 • E-mail: ingeborg.remich@mef.hr
 • Tel: +385 1 45 66 904
 • Fax: +385 1 45 90 256
 • Adresa: Medicinski fakultet, Šalata 3

Uvjeti upisa

Akademsko priznavanje

Detalje vezane uz postupak akademskog priznavanja kao i popis potrebnih dokumenata možete pronaći ovdje.

Studij u punom vremenu (full-time)

Studij u punom vremenu (full-time) odnosi se na doktorande koji puno radno vrijeme posvećuju ispunjavanju obveza koje zahtijeva doktorski studij. Doktorski studij u punome radnome vremenu u pravilu traje tri godine, a iz opravdanih razloga, o kojima odlučuje Vijeće za poslijediplomske studije, može se, uz obrazloženje, produžiti do pet godina. Studij u punom radnom vremenu je u potpunosti orijentiran istraživanju.

Načelna shema nastave i odgovarajućih bodova za studente u punom radnom vremenu jest sljedeća (uz pretpostavku da su obveze jednoliko raspoređene):

 1. godina: nastava primarno metodoloških predmeta (20 ECTS), znanstveni rad (40 ECTS), prijava prijedloga doktorskog rada;
 2. godina: nastava granski usmjerenih predmeta (20 ECTS), znanstveni rad (40 ECTS), prihvaćen prijedlog doktorskog rada;
 3. godina: nastava granski usmjerenih predmeta (20 ECTS), znanstveni rad (40 ECTS).

Studij dijelom radnog vremena (part-time)

Studij dijelom radnog vremena (part-time) traje najviše pet godina, a iz opravdanih razloga, o kojima odlučuje Vijeće za poslijediplomske studije, može se, uz obrazloženje, produžiti do sedam godina. Po isteku osam godina od upisa, doktorand gubi pravo stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti na tom studiju

Načelna shema nastave i odgovarajućih bodova za studente s dijelom radnog vremena jest sljedeća (uz pretpostavku da su obveze jednoliko raspoređene):

 1. godina: nastava primarno metodoloških predmeta (20 ECTS), znanstveni rad (40 ECTS), prijava prijedloga doktorskog rada;
 2. godina: nastava granski usmjerenih predmeta (20 ECTS), znanstveni rad (40 ECTS), prihvaćen prijedlog doktorskog rada;
 3. godina: nastava granski usmjerenih predmeta (20 ECTS), znanstveni rad (40 ECTS).

Predmeti

Obavezni

 1. godina: Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 1
 2. godina: Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 2, Statistička analiza podataka u medicini 1, Dan doktorata
 3. godina: Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 3: znanstveni projekti, Medicinska statistika (najmanje jedan praktikum od ponuđena četiri), Dan doktorata

Studenti koji su napravili pauzu tijekom studiranja i nastavljaju studij dužni su odlušati i položiti sve obavezne predmete bez obzira na godinu koju upisuju. Iznimka su studenti koji su prethodno po starom programu odslušali i položili predmet Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada (njima se priznaje predmet po starom programu u zamjenu za Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 1) i studenti koji su odslušali i položili predmet Statistička analiza podataka u medicini (njima se priznaje predmet po starom programu u zamjenu za Statistička analiza podataka u medicini 1).

Metodološki

Metodološki predmeti se, u pravilu, slušaju tijekom prve godine. Svaki student dužan je upisati 20 bodova iz ove skupine. Cilj ovih predmeta je upoznavanje studenata s osnovama znanstvenog rada u cjelini, te s postupcima i metodama u pojedinim istraživačkim područjima. Iako studenti u ovim predmetima ne mogu  u potpunosti naučiti brojne i vrlo različite istraživačke metode i postupke, važan je cilj stjecanje saznanja o laboratorijima i drugim središtima kao i pojedincima koji se određenim područjima bave, i koje će studenti u budućnosti, ako im te metode i postupci budu potrebni, moći pitati za savjet. Dodatni cilj ovih predmeta jest da se studenti oslobode čestog straha pred novim metodama i postupcima i da uvide da su, bude li potrebno, oni kadri to savladati. Ovi predmeti ne smiju imati više od 30% teorijske nastave, dok najmanje 70% nastave moraju biti demonstracije i vježbe. Mali broj teorijske nastave nadoknađuje se preporučenom i obvezatnom literaturom. Svaki od  ovih predmeta obvezatan je načiniti priručnik (čija je cijena uključena u cijenu studija). Predmeti se, u pravilu, organiziraju kao integrirani, te obuhvaćaju i predkliničke i kliničke (ili javnozdravstvene) načine rješavanja pojedinih problema, jer su, kada je riječ o znanstvenoj metodologiji, granice između tih područja sve manje.

Granski usmjereni predmeti

Granski usmjereni predmeti imaju za cilj uvođenje studenata u znanstvena znanja i probleme u pojedinim užim granama istraživanja u području biomedicine i zdravstva. Osim proširenja znanja, takvi predmeti moraju omogućiti studentu da s razumijevanjem prati najnoviju znanstvenu literaturu o tom području istraživanja. Stoga su kritičke rasprave o odabranim znanstvenom radovima (Journal Club) obavezni dio granskih predmeta. Slušaju se u svim godinama Studija, a u pravilu nakon prijavljene teme.Natječaj za prijavu granski usmjerenih predmeta trajno je otvoren i svi nastavnici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pozvani su da prijave predmete iz područja kojim se istraživački bave. Predmete mogu prijaviti i svi stručnjaci iz zemlje ili inozemstva koji zadovoljavaju zakonske uvjete. Svi prijedlozi predmeta prije prihvaćanja prolaze dvostruku anonimnu znanstvenu recenziju. Iskustvo od 1998. do 2004. godine pokazuje da od prijavljenih predmeta bude prihvaćeno 70-80%, a od prihvaćenih predmeta većina se na traženje recenzenata mora ispravljati, dopunjavati i sl.

Vođeni praktikum

Vođeni praktikum tj. mali metodološki predmeti, imaju za cilj polaznike kojima je to potrebno za izradu doktorata upoznati s konkretnim postupkom istraživanja, sakupljanja ili obrade podataka. Riječ je o praktičnom radu tako da polaznici stečena iskustva mogu prenijeti u sredinu u kojoj izrađuju doktorat. U vođenim praktikumima teoretska nastava treba biti što manja. Za razliku od metodoloških predmeta, praktikumi su u pravilu (1-2 puna dana, najčešće 6-8 sati, od čega najviše 2 sata može biti teorijsko upoznavanje s problemom) i obrađuju u pravilu jednu istraživačku metodu ili postupak i sastoje se od praktičnog rada. Polaznici, u pravilu, u vođenim praktikumima rade s materijalom koji su sami sakupili. Uvjete upisa i potrebna predznanja određuju voditelji praktikuma. Za praktikume se ne objavljuje raspored održavanja. On se rješava dogovorom studenta i voditelja praktikuma (uz preporuku mentora ili njegovo izravno sudjelovanje u dogovoru).

Predavači i mentori

Predavači

Prema Pravilniku o doktorskim studijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

Članak 22.
1) Nastavu na doktorskom studiju izvode domaći i inozemni istraživači izabrani u znanstveno-nastavna i znanstvena zvanja.
2) U iznimnim slučajevima, na prijedlog voditelja predmeta te uz suglasnost voditelja studija i prodekana za poslijediplomske studije, dio nastave uz nadzor nastavnika mogu izvoditi i osobe koje nisu izabrane u znanstvena ili znanstveno-nastavna zvanja, ali su stekle akademski stupanj doktora znanosti. U nastavi koju sačinjavaju vježbe i „okrugli stolovi“ (panel-diskusije) mogu sudjelovati i „stručnjaci iz prakse“ koje nisu izabrani u znanstvena ili znanstveno-nastavna zvanja.

Mentori

Prema Pravilniku o doktorskim studijima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

Članak 25.
(1) Za mentora doktorskog rada može biti imenovana osoba koja je zaposlenik Fakulteta ili je u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju na Fakultetu, uz uvjet da je:
– u zvanju docenta ili znanstvenog suradnika (ili u višem zvanju), odnosno u ekvivalentnom zvanju, ako je riječ o mentoru koji je akademsko zvanje stekao u inozemstvu;
– da je aktivan istraživač u području u kojem se predlaže izraditi doktorski rad, što se dokazuje time da istodobno ispunjava sljedeća dva mjerila: (a) da je u vrijeme prijave prijedloga doktorskog rada voditelj domaćeg ili međunarodnog projekta ili aktivni suradnik na takvom projektu, (b) da je tijekom proteklih pet godina objavio međunarodno prepoznate radove relevantne za izradu doktorskog rada (što se dokazuje ispisom podataka iz baze Web of Science)
(2) Professor emeritus te redoviti član HAZU mogu biti mentori doktorskog rada, posebice ako su još uvijek voditelji aktivnih istraživačkih projekata. Odluku o tome donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog Odbora za doktorske radove.
(3) Zaposlenik Fakulteta može biti ko-mentor na drugoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu ili na drugome sveučilištu samo uz prethodno pribavljeno posebno dopuštenje Fakulteta.

Članak 28.
(1) Mentor je obvezan voditi studenta tijekom izrade doktorskog rada, pratiti kvalitetu studentova rada, poticati objavljivanje njegovih radova te mu omogućiti puno sudjelovanje u znanstvenoistraživačkim projektima. Isto vrijedi i za ko-mentora, koji preuzima odgovornost za odobreni dio istraživanja u sklopu izrade doktorskog rada.
(2) Primarna odgovornost za objavljivanje radova na kojima je student ko-autor je odgovornost mentora, od kojeg se očekuje da tijekom izrade doktorskog rada zadrži barem prosječnu znanstvenu produktivnost (što znači objavljivanje barem jednog rada godišnje u međunarodno recenziranim časopisima citiranim u bazi WoS). U prosječnom petogodišnjem razdoblju u kojem se od studenta očekuje dovršenje doktorskog rada, očekuje se da mentor u navedenom razdoblju objavi
– barem pet radova (u časopisima citiranim u bazi WoS) i pritom osigura da je student ko-autor na barem tri od tih pet radova ili;
– barem jedan rad u časopisu kvartile 1 (Q1) ili kvartile 2 (Q2) u kojem je on prvi ili zadnji autor i student ko-autor.
(3) Mentor je obvezan jedanput godišnje podnositi izvještaj o radu studenta Vijeću za poslijediplomske studije, na odgovarajućem obrascu Sveučilišta. Prije imenovanja mentora taj izvještaj podnosi studijski savjetnik.

Znanstvena aktivnost

Završetak studija

Studij završava uspješnom obranom doktorskog rada.

Uvjeti za pristupanje obrani doktorskog rada jesu odslušana i položena sva nastava propisana planom i programom studija, pozitivno ocijenjen doktorski rad i pozitivno ocijenjena znanstvena aktivnost doktoranda, prema Pravilniku o doktorskim studijima.

Pravilnikom o doktorskim studijima

Slikovni prikaz postupka stjecanja ak. stupnja doktora znanosti od prijave prijedloga disertacije do promocije

Upute i dokumente možete pronaći ovdje.

Odjel za doktorate: gđa Maja Budanko (maja.budanko@mef.hr ili 4566-971)

Promocije doktorata

Nakon obrane, a prije izdavanja potvrde o obranjenom doktorskom radu potrebno je ispuniti Aplikaciju za pristup promociji doktora znanosti. Ista se ispunjava i ukoliko pristupnik ne želi prisustvovati promociji. U tu svrhu, potrebno je ispuniti aplikaciju na ovom linku.

Kako biste ispunili aplikaciju potreban Vam je AAI@EduHr korisnički račun. Na ovom linku možete provjeriti tko su AAI koordinatori na Vašoj matičnoj ustanovi.

Ukoliko ne možete naći svoju matičnu ustanovu na popisu, za otvaranje i uređivanje AAI@EduHr korisničkog računa molimo javiti se na Medicinski fakultet, Odsjek za informatičku djelatnost, soba 207, II. kat, kod gospodina Željka Tatića, ponedjeljkom, srijedom i petkom 8:00 – 11:00 h te utorkom i četvrtkom 13:00 – 16:00 h. Za otvaranje ili promjenu korisničkog računa potrebno je predočiti osobnu iskaznicu (zaposlenici), indeks, ili identifikacijsku karticu studenta.

Obavijest o ispunjenoj aplikaciji potrebno je poslati na e-mail adresu: promocija.doktorati@mef.hr.

Prema Odluci Sveučilišta u Zagrebu od 18. listopada 2012. bez ispunjene aplikacije nije moguće izraditi potvrdu o obranjenom doktoratu, diplomu niti prisustvovati promociji doktorata znanosti.

Nakon uspješno obranjenog doktorskog rada, pristupnici se upućuju na promociju doktora znanosti koje organizira Sveučilište u Zagrebu.

Sveučilište u Zagrebu izdaje knjigu doktora znanosti na hrvatskom jeziku s osnovnim podacima o doktorima znanosti i njihovim znanstveno- istraživačkim projektima te će na internetskoj stranici Sveučilišta biti objavljeni isti podaci o promoviranim doktorima znanosti na engleskom jeziku.

Osim aplikacije, da bi zadovoljili sve zahtjeve potrebne za promociju, pristupnici su dužni uplatiti 900,00 kn za troškove promocije i izrade diplome na žiro račun Sveučilišta Ukoliko ne žele prisustvovati promociji, moguće je uplatiti 450,00 kn samo za troškove izrade diplome na isti žiro račun. Podaci za uplatu:

PODACI za uplatu troškova PROMOCIJE 2017

Sve dodatne informacije oko ispunjavanja aplikacije i uplata vezanih uz promociju:

Ingeborg Remich
Tel: 4566-904
Fax: 4590-256
promocija.doktorati@mef.hr
ingeborg.remich@mef.hr

Godišnje izvješće mentora i doktoranda

Godišnje izvješće mentora i doktoranda

Odlukom Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta od 24. rujna 2013., a u skladu s Pravilnikom o doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, podnošenje godišnjih izvješća o radu mentora i doktoranda uvjet su za upis u višu godinu doktorskog studija, za sve upisane u akademsku godinu 2013./2014. i nadalje.

Doktorand podnosi izvješće o radu kroz On-line bazu doktoranada – OBAD na adresi: http://doktorski.unizg.hr/obad putem obrasca DR.SC.-04. Obrazac DR.SC.-04. se zaključava prije nego se predaje u poslijediplomsku referadu fakulteta, a do tada je obrazac označen kao “TESTNI OBRAZAC”. Nakon zaključavanja sadržaj obrazaca više nije moguće mijenjati, a treba ga u papirnatom obliku i potpisanog dostaviti u 2 primjerka u referadu doktorskog studija prije ili pri upisu druge godine.

Mentor podnosi izvješće o radu na obrascu DR.SC.-05, ali ne kroz OBAD. Potpisano izvješće mentor dostavlja pismenim putem u 2 primjerka u referadu doktorskog studija prije upisa druge godine. Za studente prve i razlikovne godine mentorom se smatra osoba navedena kao predloženi mentor u prijavi prijedloga disertacije na obrascu DR.SC.-01A.

DR.SC.-05 GODIŠNJI MENTOROV IZVJEŠTAJ O NAPRETKU DOKTORANDA

DR.SC.-05 ANNUAL MENTOR’S REPORT ON THE DOCTORAL CANDIDATE’S PROGRESS

Potvrda o radu na istraživanjima u sklopu doktorata

U skladu s člankom 40. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima doktorandi koji su upisali prvu godinu u ak. god. 2018./2019. i kasnije te oni kojima je odobren nastavka studija u ak. god. 2018./2019. i kasnije dužni su predati potvrdu o radu na istraživanjima u sklopu doktorata. Potvrda se predaje u dva primjerka.

POTVRDA o radu na istraživanjima u sklopu doktorata

Korisni linkovi

ORPHEUS

ORPHEUS is an organization of biomedical and health science faculties and institutions.