DODATNA NAVIGACIJA

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • Javno zdravstvo

  Plan i program

  Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”
  Andrija Štampar School of Public Health

  Voditelj studija: Prof. dr. sc. Selma Šogorić

  Koordinator studija: Doc.dr.sc. Aleksandar Džakula

   

  Što je i kako je nastao PDS Javno zdravstvo?

  • Najstariji poslijediplomski studija na Medicinskom fakultetu (postoji od 1948. godine)
  • Novi program službeno prihvaćen 2007. godine nastao je kroz reviziju postojećih i razvoj novih nastavnih sadržaja te programa
  • Zasnovan na globalnim vrijednostima i znanju u javnom zdravstvu (prevencija bolesti, promicanje zdravlja, organizacija zdravstvenog sustava)
  • Prilagođen i razvijan na specifičnim iskustvima u tranzicijskoj Hrvatskoj
  • U nastavu aktivno uključuje aktere lokalne i regionalne samouprave, te nacionalne sustave uprave, zdravstva i socijalne skrbi
  • Poseban odnos prema civilnom društvu i participativnim metodama planiranja i odlučivanja
  • Polaznike osposobljava za ulogu koordinatora i aktivnih nositelja javnozdravstvenih intervencija u zajednici i sustavu zdravstvene i socijalne skrbi.

  Koje kompetencije studij osigurava polaznicima?

  Bazične kompetencije:

  • Ocjena zdravstvenog stanja populacije – nadzor nad i procjena zdravlja i kvalitete života stanovništva
  • Procjena učinkovitosti javnozdravstvenih intervencija, programa i (zdravstvene) službe – kritička procjena dokaza vezenih uz učinkovitost zdravstvene (ili uz zdravlje vezane) intervencije, programa ili usluge te primjena tog znanja u praksi u smislu unapređenja zdravstvenih usluga ili intervencija kroz monitoring ili evaluaciju
  • Razvoj i implementaciju zdravstvene politike i strategije – utjecaj na razvoj zdravstvene politike i njezinu implementaciju te procjena njezinog utjecaja na zdravlje
  • Strateško rukovođenje i suradnja s drugim sektorima na razvoju zdravlja – vođenje tima i pojedinaca, izgradnja partnerstva, razvoj kapaciteta i sposobnosti, suradnja s drugim stručnjacima i organizacijama i učinkovito korištenje medija u svrhu promicanja zdravlja.

   

  Specifične kompetencije:

  • Unapređenje zdravlja – promicanje zdravlja kroz utjecaj na način života stanovništva te kroz utjecaj na čimbenike socioekonomskog, fizikalnog i kulturološkog okruženja – metodama promicanja zdravlja, uključivo i zdravstvenog odgoja, okrenutima populaciji, zajednici i pojedincu
  • Sprečavanje bolesti – zaštita zdravlja stanovništva od zaraznih bolesti i okolinskih rizika primjenom lepeze metoda od utvrđivanja štetnih čimbenika i procjene rizika do unapređenja zdravlja implementacijom odgovarajućih intervencija
  • Kvaliteta i organizacija sustava zdravstvene i socijalne skrbi – podrška odabiru i ugovaranju zdravstvenih usluga, kliničkom prosuđivanju, unapređenju sigurnosti pacijenata, očuvanju pravičnosti u pružanju zdravstvene zaštite te odabiranje prioritetnih zdravstvenih i socijalnih usluga
  • Javnozdravstveni podatci (PH inteligence) – prikupljanje, stvaranje, sinteza, procjena, analiza, interpretacija i komuniciranje podataka kojima se mjeri zdravstveno stanje, rizici, potrebe i učinci na zdravlje definirane populacije, i
  • Akademsko javno zdravstvo – nastava i istraživanje u javnom zdravstvu.

  Kako izgleda nastavni program?

  Nastavni program čine tri cjeline:

  • grupa predmeta zajedničkog dijela curiculuma,
  • grupa predmeta specifičnog djela curiculuma
  • grupa izbornih predmeta koja studentima omogućava uže (subspecijalističko) profiliranje područja budućeg profesionalnog javnozdravstvenog djelovanja.

   

  Predmeti zajedničkog dijela curiculuma:

  • Zdravlje i društvo
  • Zdravlje i sustav zaštite zdravlja
  • Zdravlje, socijalna i zdravstvena politika
  • Statističke i epidemiološke metode u javnom zdravstvu
  • Promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstvena komunikacija
  • Okoliš i zdravlje
  • Uvod u zdravstvenu ekonomiku.

   

  Predmeti specifičnog djela curiculuma:

  • Zdravlje u zajednici – procjena zdravstvenog stanja i planiranje za zdravlje
  • Javnozdravstvene intervencije
  • Planiranje i organizacija te rukovođenje kvalitetom u sustavu zdravstva
  • Vještine zdravstvenog menadžmenta i intersektorske suradnje
  • Zdravstvena tehnologij.

   

  Izborni predmeti:

  (studenti odabiru ovisno o osobnom afinitetu i potrebama radnog mjesta)

  • Blok predmeta “Generalist” namijenjen liječnicima na specijalizaciji iz javnog zdravstva iz «manjih» županijskih zavoda kao i djelatnicima županijske ili lokalne samouprave.
  • Blok «Zdravlje zajednice i javnozdravstvene intervencije» namijenjen je liječnicima na specijalizaciji iz javnog zdravstva iz većih županijskih zavoda te djelatnicima državnih i nevladinih agencija.
  • Blok «Organizacije sustava zdravstvene zaštite» namijenjen je liječnicima na specijalizaciji iz javnog zdravstva iz većih županijskih zavoda te djelatnicima ustanova sustava zdravstva, državnih agencija, zdravstvenog osiguranja i farmaceutskih kuća

  Koliko studij traje i kako se izvodi nastava?

  • Studij traje dva semestra
  • 340 sati obavezne i 170 sati izborne nastave
  • Nastava se održava od veljače tekuće godine do siječnja slijedeće godine, sedam do deset radnih dana svakog mjeseca, osim kolovoza, u pravilu u poslijepodnevnim satima.

  Kako završava studij i koji naslov stječu polaznici?

  Studij završava obranom stručnog poslijediplomskog rada kojim se dobiva diploma javnog zdravstva (ekvivalent međunarodnom «master of public health» -MPH)

  Izvadak iz Natječaja

  ZA SPECIJALISTIČKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U AK.

  GOD. 2008. /2009. S POČETKOM U ZIMSKOM SEMESTRU

   

  Javno zdravstvo – za kandidate koji imaju završen sveučilišni diplomski studij iz odgovarajućeg akademskog područja (medicina, stomatologija, veterina, farmacija ili druge prirodne znanosti, ekonomija, pravo, socijalni rad, psihologija ili druge društvene znanosti), s pasivnim znanjem engleskog jezika i poznavanjem rada na računalu. Kandidati koji nisu završili sveučilišni diplomski studij zdravstvenog usmjerenja, prije upisa u 1. semestar, polažu ispite iz predmeta „Uvod u medicinu” i „Opća epidemiologija”

   

  Upis na studij

  Odluku o upisu na studij donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog voditelja studija i odgovarajuće katedre.

   

  Prijava – Molba za upis

  Prijava se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u Odsjeku za poslijediplomske studije na Medicinskom fakultetu, Zagreb, Šalata 3b, I. kat, telefonski na broj 01/4566-916, ili na fax: 01/4590-256, na internetskoj stranici www.mef.hr  ili putem specijalisticki.studiji@agram.mef.hr

  U prijavi-molbi treba navesti podatke o iskustvu na radu u dotičnom području i motive interesa za upis na poslijediplomski studij.

   

  Prilozi uz prijavu:

  1. ovjerenu presliku diplome o završenom fakultetu
  2. dokaz o poznavanju engleskog jezika
  3. potvrdu ustanove ili osobnu pismenu izjavu pristupnika o plaćanju troškova školarine
  4. ovjeren prosjek ocjena diplomskog studija
  5. presliku domovnice – original na uvid
  6. administrativnu taksu od 20 kn

   

  ŠKOLARINA ZA UPIS u ak. god. 2008./2009. iznosi: 12.000,00 kuna.

  Školarina se plaća u cijelosti. Mogućnost kreditiranja studija putem Zagrebačke banke.

  Trošak završnog rada studenti plaćaju na temelju odluke Fakultetskog vijeća važeće u trenutku prijave završnog rada.

   

  Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

  PRIJAVU s priloženim dokumentima treba poslati na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Odsjek za poslijediplomsku nastavu, Šalata 3b, 10000 Zagreb.

   

  ROK ZA PREDAJU PRIJAVA produžen je DO 31.12.2008.